23.4.14

ΕφΠατρών 266/2011: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ανώνυμη εταιρία - Εταιρική αγωγή (κατ' άρθρο 22 β κ.ν. 2190/1920) -. Αφορά σε αξιώσεις της εταιρίας αποκλειστικά κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου (στο εξής: δ.σ.) (και όχι κατά τρίτων) από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και αποβλέπει στην αποκατάσταση της ζημίας της εταιρίας για τον λόγο αυτό, εξάλλου, δεν αναφέρεται σε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής ή τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το δ.σ. υποχρεούται να ασκήσει την εταιρική αγωγή, όταν μεν η ζημία της εταιρίας οφείλεται σε δόλο χωρίς τη συνδρομή άλλων προϋποθέσεων, σε κάθε δε περίπτωση πταίσματος όταν αποφασίσει την άσκηση της αγωγής η γενική συνέλευση των μετόχων ή ζητήσουν τούτο μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Το δ.σ. δεν έχει το δικαίωμα να εξετάσει τη βασιμότητα της αγωγής ή αν υφίσταται πράγματι αξίωση της εταιρίας ή αν μια τέτοια ενέργεια ενδείκνυται από το συμφέρον της εταιρίας. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης ή η αίτηση της μειοψηφίας πρέπει να καθορίζει συγκεκριμένα την αξίωση, δηλ. πρέπει να είναι επαρκώς ορισμένη ως προς τα πρόσωπα των εναγομένων και την ιστορική βάση της αγωγής, καθώς και το αίτημα της αγωγής, δηλ. το διεκδικούμενο ποσό. Το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία μπορεί να προβεί στον διορισμό ειδικών εκπροσώπων για τη διεξαγωγή της δίκης (άρθρο 22β παρ. 3 κ.ν. 2190/1920), κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται μόνο για τις περιπτώσεις που το δ.σ. δεν συμμορφώνεται προς το αίτημα της μειοψηφίας ή την απόφαση της γενικής συνέλευσης για άσκηση της αγωγής, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πράξεις από δόλο ή αμέλεια, και προϋποθέτει αίτηση της μειοψηφίας του 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Το δικαστήριο δεν μπορεί να κρίνει με οποιονδήποτε τρόπο τη βασιμότητα της αγωγής.

ΕφΠατρ 266/2011 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 22β του ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, που προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.δ. 4237/1962, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 3604/2007: «1. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31, ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου... Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι 3 τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. 2. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός έξι μηνών από της ημέρας της γενικής συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως. 3. Προς διεξαγωγήν της δίκης η γενική συνέλευση δύναται να διορίση ειδικούς εκπροσώπους. Εάν η ενάσκησις της αξιώσεως ζητήται από την μειοψηφίαν ή εν περιπτώσει καθ' ην η υπό της προηγουμένης παραγράφου καθοριζομένη προθεσμία ήθελε παρέλθει άπρακτος, δύναται ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η εταιρία, αιτήσει της μειοψηφίας, υποβαλλομένη εντός μηνός από της λήξεως της εν τη προηγουμένη παραγράφω προθεσμίας, κατά την διαδικασίαν του άρθρου 634 της Πολ. Δικονομίας, να διορίση ειδικούς εκπροσώπους της εταιρίας προς διεξαγωγήν του δικαστικού αγώνος. Η δαπάνη της δίκης για το διορισμό των ειδικών εκπροσώπων και για την επιδίωξη των αξιώσεων της εταιρίας βαρύνει την τελευταία». Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ασκήσει την εταιρική αγωγή, η οποία αποβλέπει στην αποκατάσταση της ζημίας της εταιρίας, για αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου της από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, όταν μεν η ζημία της εταιρίας οφείλεται σε δόλο χωρίς τη συνδρομή άλλων προϋποθέσεων, σε κάθε δε περίπτωση πταίσματος όταν αποφασίσει την άσκηση της αγωγής η γενική συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία και όταν ζητήσουν τούτο μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να έχει το δικαίωμα να εξετάσει τη βασιμότητα της αγωγής, ή εάν υφίσταται πράγματι αξίωση της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου της, ή εάν μια τέτοια ενέργεια ενδείκνυται για το συμφέρον της εταιρίας. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης ή η αίτηση της μειοψηφίας πρέπει να καθορίζει συγκεκριμένα την αξίωση για την οποία αποφαίνεται ή ζητείται η έγερση της αγωγής, δηλαδή πρέπει να είναι επαρκώς ορισμένη ως προς τα πρόσωπα των εναγομένων, ως προς την ιστορική βάση της αγωγής, η οποία πρόκειται να εγερθεί, και το αίτημα αυτής, ορίζοντας και το αξιούμενο ποσό. Περαιτέρω, ο διορισμός ειδικών εκπροσώπων για τη διεξαγωγή της δίκης κατά την παρ. 3 του άρθρου 22β του ν. 2190/1920, γίνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αφού η από την πιο πάνω διάταξη ειδικώς προβλεπόμενη περίπτωση υπάγεται στη ρύθμιση του άρθρου 786 παρ. 1 ΚΠολΔ. Κατά τη γραμματική διατύπωση του πιο πάνω άρθρου 22β του ν. 2190/1920, η μειοψηφία, η οποία αντιπροσωπεύει το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο αιτούμενη το διορισμό ειδικών εκπροσώπων σε δύο περιπτώσεις: α) όταν η ίδια ζήτησε από το διοικητικό συμβούλιο την έγερση εταιρικής αγωγής κατά συγκεκριμένων μελών του και το διοικητικό συμβούλιο αδράνησε για έξι μήνες και β) όταν η συνέλευση αποφάσισε την έγερση της εταιρικής αγωγής και πέρασε εξάμηνο από την απόφαση της συνέλευσης χωρίς πάλι το διοικητικό συμβούλιο ή οι ειδικοί εκπρόσωποι να προβούν στην έγερση της εταιρικής αγωγής, οπότε η αίτηση της μειοψηφίας προς το δικαστήριο για το διορισμό ειδικών εκπροσώπων πρέπει να υποβληθεί εντός μηνός από τη λήξη της ως άνω εξάμηνης προθεσμίας. Επομένως, η παρέμβαση του δικαστηρίου για το διορισμό ειδικών εκπροσώπων προς άσκηση της εταιρικής αγωγής, προβλέπεται μόνο στις περιπτώσεις που το διοικητικό συμβούλιο δεν συμμορφώνεται στο σχετικό αίτημα της μειοψηφίας ή την απόφαση της γενικής συνέλευσης, ανεξάρτητα αν αφορούν πράξεις από δόλο ή αμέλεια και μόνο κατόπιν αίτησης της μειοψηφίας του 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, χωρίς να δικαιούται το δικαστήριο να κρίνει τη βασιμότητα της αγωγής. Εξάλλου, από την ερμηνεία της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 22β του ν. 2190/1920 συνάγεται ότι πρώτιστος σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η έγερση της εταιρικής αγωγής, γι' αυτό και βασικός υπόχρεος για την άσκηση της εταιρικής αγωγής είναι το διοικητικό συμβούλιο, το δε δικαστήριο και η γενική συνέλευση δύναται απλώς να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους (ΕΑ 44/2008 Αρμ 2008.1544, ΕΑ 6145/2004 ΔΕΕ 2005.177, ΕΑ 8138/95 ΕΕμπΔ 1996.315, Εθ 2303/98 ΔΕΕ 1999.1143, Ι, Πασσιά, Το δίκαιον της ανωνύμου εταιρίας, εκδ. 1969, παρ. 568, Ε. Περάκη, Το δίκαιο της ανωνύμου εταιρίας, εκδ. 2010, σελ. 1013 επ., ίδιου, Το δίκαιο της ανωνύμου εταιρίας, εκδ. 1992, σελ, 750 επ.).
Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης, που εξετάστηκε ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη απόφαση πρακτικά και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, τα οποία επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επικαλούμενη από τον εφεσίβλητο υπ' αριθμ. 12798/14.12.2009 ένορκη βεβαίωση ως μάρτυρα του δεύτερου των καθών η αίτηση ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πατρών ..., η οποία ένορκη βεβαίωση αποτελεί ανυπόστατο αποδεικτικό, αφού ο ανωτέρω είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της πρώτης των καθών η αίτηση (ΑΠ 745/2007 Νόμος, ΑΠ 1401/2006 Νόμος, ΑΠ 1312/2002 ΝοΒ 2003.1031), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικό περιστατικά: Ο αιτών και ήδη εφεσίβλητος είναι μέτοχος της πρώτης των καθών η αίτηση και ήδη πρώτης των εκκαλούντων ανώνυμης εταιρίας, η οποία συστήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. .../20.1.1995 καταστατικού της Συμβολαιογράφου Πατρών ..., που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. .../6.2.1995 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), εκπροσωπεί δε αυτός τουλάχιστον το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενόψει του ότι κατέχει 2.100 μετοχές, επί συνόλου 7.000 μετοχών, για τις οποίες όμως δεν έχουν εκδοθεί αντίστοιχοι τίτλοι. Η πρώτη των καθών η αίτηση διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο των καθών η αίτηση και ήδη δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο των εκκαλούντων.
Ο αιτών, ο οποίος ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της πρώτης των καθών η αίτηση έως το Μάιο του έτους 2007, με την από 20.2.2009 εξώδικη πρόσκληση προς τους καθών η αίτηση και άλλους, επικαλούμενος ότι έχει υποβάλει στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών την από 16.2.2009 μηνυτήρια αναφορά κατά των ως άνω μελών του διοικητικού συμβουλίου της πρώτης των καθών η αίτηση, ζήτησε την άμεση σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της πρώτης των καθών η αίτηση με θέματα ημερήσιας διάταξης: α) ενημέρωση των μετόχων της για την άσκηση και το περιεχόμενο της ως άνω μήνυσης, β) λήψη απόφασης για να προβεί η πρώτη των καθών η αίτηση σε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής επί της ως άνω μηνυτήριας αναφοράς, τόσο κατά την προδικασία όσο και κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, κατά όλων των μηνυομένων και οποιουδήποτε προκύψει από την ανάκριση ότι ενέχεται στις καταμηνυόμενες παράνομες πράξεις, για την ποινική τιμωρία τους και για τη χρηματική ικανοποίηση της πρώτης των καθών η αίτηση για την ηθική βλάβη της από τα εις βάρος της αδικήματα της υπεξαίρεσης και της απιστίας κατ' εξακολούθηση και σε βαθμό κακουργήματος που τέλεσαν οι μηνυόμενοι, για το συμβολικό ποσό των 44 ευρώ, με επιφύλαξη για την πλήρη χρηματική της ικανοποίηση, γ) λήψη απόφασης για την άσκηση εταιρικής αγωγής κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου της πρώτης των καθών η αίτηση και κατά του..., προϊσταμένου του λογιστηρίου της, με την οποία αγωγή θα ζητείται: 1) η πλήρης αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της πρώτης των καθών η αίτηση από τις καταγγελλόμενες αξιόποινες πράξεις των μηνυομένων, η οποία ζημία ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000.000 ευρώ, με ρητή επιφύλαξη για το ύψος της ζημίας που θα αποκαλυφθεί κατά το στάδιο της ανάκρισης και τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου και 2) η πλήρης χρηματική ικανοποίηση της πρώτης των καθών η αίτηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί από τις αξιόποινες πράξεις των μηνυομένων, τη μείωση της φήμης και της αξιοπιστίας της, αφαιρουμένου του ποσού των 44 ευρώ για το οποίο θα δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά την ποινική διαδικασία, δ) λήψη απόφασης για το διορισμό δύο τουλάχιστον ειδικών εκπροσώπων για τη διεξαγωγή για λογαριασμό της πρώτης των καθών η αίτηση των πιο πάνω αστικών και ποινικών δικών και αξιώσεων και τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής σε βάρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου της και του..., εκ των οποίων ειδικών εκπροσώπων ο ένας θα είναι ο ίδιος ως μέτοχος της μειοψηφίας κατά ποσοστό 30% και ο άλλος τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής, λόγω της προφανούς σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου με τα καθήκοντα αυτά.
Στη συνέχεια ο αιτών με την από 6.4.2009 εξώδικη πρόσκληση αίτηση προς τους καθών η αίτηση και άλλους, η οποία κοινοποιήθηκε στην πρώτη των καθών η αίτηση στις 8.4.2009, επικαλούμενος πάλι την ως άνω μηνυτήρια αναφορά, την οποία ενσωμάτωσε στην εξώδικη πρόσκληση αίτηση, ζήτησε να συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο της πρώτης των κα-θών η αίτηση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22β του ν. 2190/1920, προκειμένου να λάβει απόφαση επί των ίδιων ως άνω θεμάτων. Κατόπιν αυτών το διοικητικό συμβούλιο της πρώτης των καθών η αίτηση συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση της μετόχων της για την 4η.5.2009, με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων: 1) ενημέρωση για την άσκηση και το περιεχόμενο της από 16.2.2009 μηνυτήριας αναφοράς του αιτούντος κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου της πρώτης των καθών η αίτηση, 2) λήψη απόφασης για να προβεί η πρώτη των καθών η αίτηση σε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής επί της ως άνω μηνυτήριας αναφοράς, 3) λήψη απόφασης για την άσκηση εταιρικής αγωγής κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου της πρώτης των καθών η αίτηση για αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και δ) λήψη απόφασης για το διορισμό δύο ειδικών εκπροσώπων για τη διεξαγωγή για λογαριασμό της πρώτης των καθών η αίτηση των πιο πάνω αστικών και ποινικών δικών και αξιώσεων. Κατά την ως άνω ημερομηνία αναβλήθηκε η λήψη απόφασης για τα υπ' αριθμ. 2, 3 και 4 θέματα για την 3η.6.2009, οπότε διακόπηκε η συνεδρίαση για την 23η.6.2009. Τελικά, στις 23.6.2009 η έκτακτη γενική συνέλευση σχετικά με το υπ' αριθμ. 2 θέμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην προβεί η πρώτη των κα-θών η αίτηση σε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, ενώ για το υπ' αριθμ. 3 θέμα δεν έλαβε απόφαση, με την αιτιολογία ότι λόγω της ως άνω από 5.4.2009 αίτησης του αιτούντος ήταν υποχρεωτική η άσκηση της εταιρικής αγωγής και, τέλος, για το υπ' αριθμ. 4 θέμα επίσης δεν έλαβε απόφαση, με την αιτιολογία ότι η απόφαση για διορισμό ειδικών εκπροσώπων θα ληφθεί από το αρμόδιο όργανο αφού ασκηθεί η εταιρική αγωγή, όπως αποτυπώνονται τ' ανωτέρω στο υπ' αριθμ. 21/23.6.2009 πρακτικό.
Μετά απ' αυτά το διοικητικό συμβούλιο της πρώτης των καθών η αίτηση κατά τη συνεδρίασή του της 28ης.9.2009, για την οποία συντάχτηκε το υπ' αριθμ. 210/28.9.2009 πρακτικό, εξουσιοδότησε τον δικηγόρο Πατρών... να καταθέσει την εταιρική αγωγή με το περιεχόμενο που αναφερόταν στο ως άνω πρακτικό και έτσι ασκήθηκε από την πρώτη των καθών η αίτηση η από 1.10.2009 (αριθμ. εκθ. καταθ. 4328/2009) αγωγή κατά των μελών του διοικητικού της συμβουλίου, η οποία αγωγή κοινοποιήθηκε στους εναγομένους με αυτή στις 7.10.2009, όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμ. 2889Β, 2890β, 2891β, 2892β και 2893β/7.10.2009 εκθέσεις επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πατρών... Αφού, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι ασκήθηκε η εταιρική αγωγή κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου της πρώτης των καθών η αίτηση και μάλιστα εντός της προθεσμίας των έξι μηνών από την κοινοποίηση της από 6.4.2009 εξώδικης πρόσκλησης αίτησης, που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 22β του ν. 21090/1920, δεν υπάρχει δυνατότητα διορισμού από το δικαστήριο ειδικών εκπροσώπων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προεκτεθείσα νομική σκέψη. Ο αιτών ισχυρίστηκε με την αίτηση του ότι στην ως άνω αγωγή το διοικητικό συμβούλιο της πρώτης των καθών η αίτηση ενσωμάτωσε την από 6.4.2009 εξώδικη πρόσκληση αί-τησή του με το σχέδιο αγωγής που υπήρχε σ' αυτή, χωρίς να διαμορφώσει ένα παραδεκτό, πλήρες και ορισμένο δικόγραφο, με αποκλειστικό σκοπό να καταθέσει μια πρόχειρη αγωγή που δεν θα πληρούσε τους δικονομικούς κανόνες του ορισμένου και του παραδεκτού, έτσι ώστε κατά την εκδίκασή της να έχει τη δυνατότητα να προβάλει ενστάσεις προς απόρριψή της για τυπικούς λόγους και να είναι δύσκολη η υπεράσπισή της από την πρώτη των καθών η αίτηση. Σύμφωνα όμως με τα επίσης αναφερόμενα στη νομική σκέψη, ούτε το διοικητικό συμβούλιο, ούτε το δικαστήριο που επιλαμβάνεται του διορισμού των ειδικών εκπροσώπων έχει εξουσία να εξετάσει αν η αγωγή αυτή είναι ορισμένη ή νόμιμη.
Ούτε, περαιτέρω, υπάρχει δυνατότητα για διορισμό ειδικών εκπροσώπων προς δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής εκ μέρους της πρώτης των καθών η αίτηση επί της μηνυτήριας αναφοράς του αιτούντος, ούτε προς λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά του διοικητικού συμβουλίου της πρώτης των καθών η αίτηση προς διασφάλιση των συμφερόντων και αξιώσεών της, αφού η ως άνω διάταξη του άρθρου 22β του ν. 2190/1920 αναφέρεται σε άσκηση εταιρικής αγωγής, δηλαδή αγωγής που αποβλέπει στην αποκατάσταση των ζημιών της εταιρίας. Ούτε, τέλος, μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετη κρίση το επικαλούμενο από τον εφεσίβλητο αιτούντα ως άμυνα κατά της έφεσης, ότι δεν εκπληρώθηκε ο σκοπός της διάταξης του άρθρου 22β του ν. 2190/1920 γιατί η ως άνω αγωγή δεν στρέφεται και κατά του..., ως προϊσταμένου του λογιστηρίου της πρώτης των καθών η αίτηση, όπως είχε ζητήσει ο αιτών με την από 6.4.2009 εξώδικη πρόσκληση αίτηση, γιατί αφενός η εταιρική αγωγή του άρθρου 22β του ν. 2190/1920 αφορά αξιώσεις της ανώνυμης εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού της συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ενώ ο ως άνω... ήταν προϊστάμενος του λογιστηρίου της, και αφετέρου ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση αίτηση αναφορικά με την άσκηση της εταιρικής αγωγής μόνο κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου της πρώτης των καθών η αίτηση, ο δε αιτών δεν άσκησε έφεση κατά της εκκαλούμενης απόφασης κατά το μέρος αυτό. Κατά συνέπεια, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφασή του έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τον νόμο και εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις, όπως βάσιμα παραπονούνται οι καθών η αίτηση με τους σχετικούς λόγους της έφεσής τους.
Τέλος, ο λόγος έφεσης που αφορά την επιδικασθείσα στον αιτούντα πρωτοδίκως δικαστική δαπάνη, αλυσιτελώς προβάλλεται, αφού με την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης, εξαφανίζεται και η διάταξη περί δικαστικών εξόδων. Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλος λόγος της έφεσης προς έρευνα, πρέπει να γίνει αυτή δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση κατά τις διατάξεις της με τις οποίες έγινε εν μέρει δεκτή η από 6.11.2009 αίτηση, αναγκαίως δε και κατά τη διάταξη των δικαστικών εξόδων (ΑΠ 748/84 ΕλλΔνη 26.642, ΕφΔωδ 305/2005 Νόμος, ΕΠ 277/2005 ΔΕΕ 2005.685, ΕΠ 91/2004 ΠειρΝομ 2004.160), χωρίς να θίγονται οι απορριπτικές διατάξεις της. Ακολούθως, αφού κρατηθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο αυτό κατά τις ανωτέρω διατάξεις της (άρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολΔ) και δικαστεί κατ' ουσίαν η αίτηση, πρέπει αυτή ν' απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους, γιατί η ερμηνεία των ως άνω κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρα 179, 183 ΚΠολΔ).