28.3.12

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ & PSI


Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4046/2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 28/Τ. Α΄/14-2-2012) προβλέπεται αντιστάθμισμα των ζημιών που θα προκληθεί στα Νομικά Πρόσωπα από την εφαρμογή του Προγράμματος Ανταλλαγής Ομολόγων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου (PSI).

Πιο συγκεκριμένα, με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:
 «Η ανταλλαγή ομολόγων από τον αρχικό κάτοχο τους με άλλους τίτλους, κατ' εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, θεωρείται διακράτηση μέχρι την ημερομηνία λήξης των αρχικών ομολόγων για την απαλλαγή που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου».
Περαιτέρω, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση επί του άρθρου 3 του Ν. 4046/2012, με την εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι η ανταλλαγή ομολόγων, στο πλαίσιο αναδιατάξεως του ελληνικού χρέους, θεωρείται διακράτηση μέχρι την ημερομηνία λήξεως των αρχικών ομολόγων και, συνεπώς, ισχύει η φορολογική απαλλαγή που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε..
Επιπροσθέτως, με την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4046/2012 προσετέθη στο άρθρο 150 του Κ.Φ.Ε. νέα παράγραφος 13, σύμφωνα με την οποία: «Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών προσώπων από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων, κατ' εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει σε ίσες δόσεις από τα ακαθάριστα έσοδα των διαχειριστικών περιόδων που μεσολαβούν μέχρι τη λήξη των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που δόθηκαν σε ανταλλαγή, αρχής γενομένης από αυτή μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης τους».
            Με τις εν λόγω διατάξεις δίδεται η δυνατότητα στις τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπά νομικά πρόσωπα να αποσβέσουν χρεωστική διαφορά που προκύπτει εις βάρος τους από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με νέους τίτλους ονομαστικής αξίας (ανταλλαγή σε «discount») σε όσες διαχειριστικές περιόδους μεσολαβούν μέχρι την λήξη των ομολόγων. Η ρύθμιση αυτή έλαβε χώρα, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση των ως άνω Νομικών Προσώπων.

            Εν τούτοις, αντίστοιχη πρόβλεψη δεν υφίσταται μέχρι και σήμερα για τα φυσικά πρόσωπα, κατά παράβαση της Αρχής της Ισότητας, σύμφωνα με την οποία τόσο ο Νομοθέτης, όσο και η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση οφείλουν να μεταχειρίζονται τις όμοιες καταστάσεις με όμοιο τρόπο και τις ανόμοιες με ανόμοιο, δοθέντος ότι οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνιστούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, και άρα εμπίπτουν στην κατηγορία των Ιδιωτών Ομολογιούχων, όπως ακριβώς και τα φυσικά πρόσωπα.