15.4.14

Αρμοδιότητα Σ.τ.Ε. από αποφάσεις Επιτροπής Απαλλοτριώσεων

  Με τη 18276/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 31ο Τριμελές) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.  Κρίθηκε ότι, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Ανατολικής Αττικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, με τις οποίες απορρίφθηκε αίτηση περί υπαγωγής των αιτούντων στη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3147/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄135), με την οποία δεν ρυθμίζονται ζητήματα αποκαταστατικού χαρακτήρα, δεν υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, η δε αμφισβήτηση της νομιμότητάς τους δημιουργεί διαφορά ακυρωτικής φύσεως, υπαγόμενη στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας.