1.4.14

ΜΠρΑθ 1603/2014: Αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης

Απαγόρευση υποκατάστασης δανειστή στη θέση επισπεύδοντος όταν ο αρχικός πλειστηριασμός ανεστάλη με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, ισχύουσας της αναστολής έναντι όλων, όταν οι λόγοι αναστολής αφορούν την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Αναστέλλει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης Α' κατοικίας. Επιδικάζει έξοδα σε βάρος της καθ' ής.Αριθμός αποφάσεως 1603/2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

      
      Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ευδοξία Πιστιόλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, οποία ορίσθηκε, νομίμως, προς αντικατάσταση, λόγω κωλύματος της αρχικώς ορισθείσας Προέδρου Πρωτοδικών Αποστολίας Παντελίδου.

      Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 23 Ιανουαρίου 2014, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

      ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ..., κατοίκου Βούλας Αττικής, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Τσουλφίδου.

      ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA ΒΑΝΚ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ελισσάβετ Σπινθουράκη.

      Η αιτούσα, με την από 11-11-2013 και με αριθμ. εκθ. καταθ. δικ. 181666/2013 αίτηση της, που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό και προσδιορίσθηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε να γίνει αυτή δεκτή.

      Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.                    ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
                    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


Με τις διατάξεις του άρθρου 973 παρ. 2 και 3 ΚΠολΔ, οι οποίες έχουν εφαρμογή και επί αναγκαστικών εκτελέσεων που αφορούν ακίνητα, ορίζεται ότι, εάν ο πλειστηριασμός την ορισθείσα ημέρα ματαιώθηκε, για οποιονδήποτε λόγο, ο οποίος οφείλεται, είτε σε υπαιτιότητα του επισπεύδοντος, είτε είναι ανεξάρτητος της θέλησης του, κάθε δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση που στηρίζεται σε τίτλο εκτελεστό και κοινοποίησε σε εκείνον, κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, μπορεί να συνεχίσει τον πλειστηριασμό, κατά τα ειδικότερα στην παρ. 3 του άνω άρθρου οριζόμενα. Προϋπόθεση της υποκατάστασης άλλου δανειστή, της συνέχισης, δηλαδή, του πλειστηριασμού, από άλλον, πλην του επισπεύδοντος, δανειστή, αποτελεί και το γεγονός ότι η μη διενέργεια του πλειστηριασμού (η ματαίωση του), δεν οφείλεται σε νόμιμο λόγο που ισχύει και προτείνεται και κατά του υποκαθιστάμενου, όπως είναι λ.χ. η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης (κατά τα άρθρα 938, 939 ΚΠολΔ), ή του πλειστηριασμού, κατ' άρθρο 1000 ΚΠολΔ. Η, κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτών, αδράνεια της εκτελεστικής εξουσίας, εμποδίζει και την υποκατάσταση, τυχόν δε γενομένη, την καθιστά άκυρη, καθόσον η διαπλαστική φύση της περί αναστολής απόφασης ισχύει και έναντι του επιδιώκοντος την υποκατάσταση δανειστή (Ι. Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεσις, β' έκδοσις - ανατύπωσις, άρθρο 973, σελ. 1014, ΜΠΘ 2722/12 ΕφΑΔ 2012. 628, ΜΠΘ 24312/07 Αρμ 2008. 117, ΜΠΑ 13388/97 αδημ., ΜΠΚαβ 150/97 Αρμ. 1999. 419). Κατ' άλλη δε άποψη, σε περίπτωση αναστολής του πλειστηριασμού που απορρέει από δικαστική απόφαση, υποκατάσταση άλλου δανειστή μπορεί να γίνει μόνο, αν οι λόγοι, για τους οποίους δόθηκε η αναστολή, δεν ισχύουν erga omnes. Δεν είναι, επομένως, δυνατή η υποκατάσταση, εάν ο πλειστηριασμός ανεστάλη, με βάση το άρθρο 1000, γιατί η αναστολή αυτή ισχύει απέναντι σε όλους τους δανειστές, ή εάν ανεστάλη η εκτελεστότητα της προσωρινά εκτελεστής αποφάσεως. Εάν, όμως, η αναστολή που χορηγήθηκε, με δικαστική απόφαση, δεν στηρίζεται σε λόγο που ενεργεί και απέναντι στους άλλους δανειστές, π.χ. η αναστολή που δόθηκε, με βάση ανακοπή του οφειλέτη, στηριγμένη σε λόγους σχετικούς με την ουσία της απαιτήσεως του επισπεύδοντος, δεν εμποδίζει τους άλλους δανειστές, πριν από την ακύρωση της κατασχέσεως, να υποκατασταθούν στη θέση του επισπεύδοντος και να συνεχίσουν την εκτέλεση (Πελαγία Γέσιου Φαλτσή Αναγκαστική Εκτέλεση II, παρ. 58, σελ. 191).


Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα, με την υπό κρίση αίτηση της, ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδει, σε βάρος της, η καθ' ης, δυνάμει της υπ' αριθμ. 23753/2013 πράξης δήλωσης επίσπευσης πλειστηριασμού με υποκατάσταση επισπεύδοντος της Συμβολαιογράφου Αθηνών … και της περίληψης της υπ' αριθμ. 93/2-7-2012 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιώς …, δια της οποίας ορίσθηκε η 12-2-2014, ως ημερομηνία διενέργειας αναγκαστικού πλειστηριασμού, επί των περιγραφομένων στο σκεπτικό της παρούσας ακινήτων της αιτούσας, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση, επί της από 11-11-2013, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ανακοπής αυτής, επικαλούμενη την, κατ' ουσίαν, ευδοκίμηση της ως άνω ανακοπής, - διότι, αφενός, η ανωτέρω υποκατάσταση και η, συνακόλουθη αυτής, εκτελεστική διαδικασία τυγχάνουν άκυρες, δοθέντος ότι, η επισπευδομένη, εναντίον της, δυνάμει της ανωτέρω κατασχετήριας εκθέσεως, εκτέλεση έχει ανασταλεί, κατ' άρθρο 938 ΚΠολΔ, δια της υπ' αριθμ. 2808/2013 αποφάσεως του ως άνω δικαστηρίου, αφετέρου η ως άνω επισπευδομένη, σε βάρος της, εκτελεστική διαδικασία είναι, για τους αναφερόμενους στην αίτηση λόγους, καταχρηστική -, καθώς και επικείμενο κίνδυνο ανεπανόρθωτης αυτής βλάβης. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση, αρμοδίως, σύμφωνα με το άρθρο 938 παρ. 2 ΚΠολΔ, και παραδεκτώς, λόγω και της εμπροθέσμου καταθέσεως της (άρθρο 938 παρ. 3 εδ. β), εισάγεται, προς συζήτηση, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 938 παρ. 3 εδ. α, 686 επ. ΚΠολΔ). Τυγχάνει δε νόμιμη, σύμφωνα και με τα προπαρατεθέντα στη μείζονα σκέψη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 938, 973 ΚΠολΔ και 281 ΑΚ. Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί, περαιτέρω, και κατ' ουσίαν.


      Από την εκτίμηση της ενόρκου καταθέσεως του μάρτυρος ..., που εξετάσθηκε, στο ακροατήριο, με επιμέλεια της αιτούσας, και όλων των, μετ' επικλήσεως, προσκομιζομένων εγγράφων, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της υπ' αριθμ. 149/2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε, κατόπιν σχετικής αιτήσεως της καθ' ης η αίτηση, η αιτούσα υποχρεώθηκε να καταβάλει στην τελευταία, το ποσό των 36.265,84 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Εν συνεχεία, με βάση τον ως άνω εκτελεστό τίτλο, επισπεύσθηκε, από την καθ' ης η αίτηση, αναγκαστική εκτέλεση, σε βάρος της αιτούσας, στα πλαίσια της οποίας, επεβλήθη, δυνάμει της υπ' αριθμ. 93/2-7-2012 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών ..., κατάσχεση επί τριών οριζοντίων ιδιοκτησιών της αιτούσας, και δη, του με τα στοιχεία Α-2 διαμερίσματος, του πρώτου ορόφου οικοδομής, κειμένης στη Βούλα Αττικής, επί της συμβολής των οδών ..., στην οποία ανήκει, κατ' αποκλειστική χρήση, η με στοιχεία Ρ-5 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, που βρίσκεται στην πυλωτή της ως άνω πολυκατοικίας, της με στοιχεία Υ-2 αποθήκης του υπογείου και της με στοιχεία Ρ-7 κλειστής θέσης στάθμευσης στην πυλωτή της πολυκατοικίας αυτής. Κατά της ανωτέρω κατασχετήριας εκθέσεως, με την οποία επισπεύσθηκε πλειστηριασμός των ως άνω κατασχεθέντων, με ορισθείσα ημερομηνία την 13-3-2013, ασκήθηκε, από την αιτούσα, ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 13-5-2014, καθώς και αίτηση αναστολής, κατ' άρθρο 938 ΚΠολΔ. Επί της εν λόγω αιτήσεως αναστολής, εξεδόθη η υπ' αριθμ. 2808/2013 απόφαση του ως άνω δικαστηρίου, με την οποία, αφού κρίθηκαν βάσιμοι και κατ' ουσίαν οι λόγοι αυτής που αναφέροντο στη φύση του ως άνω ακινήτου ως κυρίας κατοικίας της αιτούσας και στο ύψος της οφειλής που υπολείπετο του ποσού των 200.000 ευρώ, έγινε δεκτή η σχετική αίτηση και ανεστάλη η επισπευδόμενη, σε βάρος της τελευταίας, αναγκαστική εκτέλεση, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αντίστοιχης ανακοπής. Ακολούθως, η καθ' ης η αίτηση, έχουσα λάβει γνώση της ανωτέρω αποφάσεως, κατόπιν νομίμου επιδόσεως ταύτης, εκ μέρους της αιτούσας, και με σκοπό την ικανοποίηση άλλης απαιτήσεως της, σε βάρος αυτής, ύψους 207.319,50 ευρώ και εξοπλισμένης με την υπ' αριθμ. 304/2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προέβη σε υποκατάσταση επισπεύδοντος και επίσπευση του ως άνω πλειστηριασμού, δυνάμει της υπ' αριθμ. 23753/15-4-2013 σχετικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών ...., και της, βάσει αυτής, συνταχθείσης υπ' αριθμ. 121/24-4-2013 περίληψης της υπ' αριθμ. 93/2-7-2012 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιώς ..., δια της οποίας, ορίστηκε ως νέα ημερομηνία διενέργειας αναγκαστικού πλειστηριασμού, η 12-2-2014. Πλην όμως, σύμφωνα και με τα ανωτέρω εκτιθέμενα στην αρχή της παρούσας σκέψης, η ως άνω υποκατάσταση και η, βάσει της τελευταίας, επισπευδομένη εκτελεστική διαδικασία δεν είναι νόμιμη, καθώς, η ανωτέρω ματαίωση του πλειστηριασμού, κατά τη δικάσιμο της 13-3-2013, δοθέντος ότι οφείλετο στην αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, δυνάμει της υπ' αριθμ. 2808/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή αίτηση αναστολής του άρθρου 938 ΚΠολΔ, αποτελεί νόμιμο λόγο που εμποδίζει την υποκατάσταση, αφού, κατά την άποψη που υιοθετεί το παρόν Δικαστήριο, η διαπλαστική φύση της περί αναστολής απόφασης ισχύει και έναντι του επιδιώκοντος την υποκατάσταση δανειστή. Στην αυτή, άλλωστε, κρίση, θα ήγετο το Δικαστήριο, δεχόμενο και την άποψη ότι, σε περίπτωση αναστολής του πλειστηριασμού που απορρέει από δικαστική απόφαση, υποκατάσταση άλλου δανειστή μπορεί να γίνει μόνο αν οι λόγοι, για τους οποίους δόθηκε η αναστολή, δεν ισχύουν erga omnes, καθώς, στην προκειμένη περίπτωση, η αναστολή που χορηγήθηκε, με την ανωτέρω δικαστική απόφαση, κάνοντας δεκτό, μεταξύ άλλων, και το λόγο ανακοπής που αφορά στο γεγονός ότι οι ανωτέρω κατασχεθείσες ιδιοκτησίες αποτελούν την κύρια κατοικία της αιτούσας, στηρίζεται σε λόγο που ενεργεί και απέναντι στους άλλους δανειστές, εμποδίζοντας, έτσι, αυτούς, πριν από την ακύρωση της κατασχέσεως, να υποκατασταθούν στη θέση του επισπεύδοντος και να συνεχίσουν την αρξαμένη εκτέλεση, σε βάρος του οφειλέτη. Κατ' ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, και ως ουσιαστικά βάσιμη, και να ανασταλεί η ως άνω επισπευδομένη, σε βάρος της αιτούσας, εκτελεστική διαδικασία. Τέλος, η δικαστική δαπάνη της αιτούσας πρέπει να επιβληθεί, σε βάρος της καθ' ης, λόγω της ήττας αυτής (άρθρο 176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.                            ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


-ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

-ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.-
                     
-ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδει η καθ' ης, σε βάρος της αιτούσας, δυνάμει της υπ' αριθμ. 23753/2013 πράξης δήλωσης επίσπευσης πλειστηριασμού με υποκατάσταση επισπεύδοντος της Συμβολαιογράφου Αθηνών ... και της υπ' αριθμ. 121/24-4-2013 περίληψης της υπ' αριθμ. 93/2-7-2012 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιώς ..., δυνάμει της οποίας, ορίσθηκε η 12-2-2014, ως ημερομηνία διενέργειας αναγκαστικού πλειστηριασμού, επί των περιγραφομένων στο σκεπτικό της παρούσας ακινήτων της αιτούσας, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως, επί της από 11-11-2013 και με αριθμ. εκθ. καταθ. δικ. 19149/2013 ανακοπής αυτής, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, και υπό τον όρο ότι η εν λόγω ανακοπή θα συζητηθεί, κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 1-3-2016 - ΚΑΙ

-ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθ' ης η αίτηση τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.-

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου, στην Αθήνα, στις 10-2-2014.
     

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ