8.5.12

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα 25ο, σε συμβούλιο)
Αριθμός 1711/2012


... δεν συνιστά βλάβη η επικαλούμενη από την αιτούσα βλάβη της από τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, αφού αυτή ως συνδεόμενη με την έκδοση εντολής διακοπής συνδέσεως από το Υπουργείο Οικονομικών παρίσταται έμμεση και ενδεχόμενη. Εξάλλου, αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, δύναται να προβεί σε διακανονισμό ή ρύθμιση για την εξόφληση του ένδικου τέλους.