30.5.14

ΟλΣτΕ 1906/2014: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΕΥΑΘ Α.Ε., ΔΕΠΑ Α.Ε., ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε.

Αίτηση ακύρωσης απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων κατά το μέρος της, με το οποίο μεταβιβάζονται χωρίς αντάλλαγμα από το Ελληνικό Δημόσιο στην ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.» μετοχές των ανωνύμων εταιρειών ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΕΥΑΘ Α.Ε., ΔΕΠΑ Α.Ε., ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε. χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς δυνατότητα αναμεταβιβάσεως στο Ελληνικό Δημόσιο. Ζητείται, επίσης, η ακύρωση της ίδιας αποφάσεως και κατά μέρος της, με το οποίο εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών να συνάψει με το ΤΑΙΠΕΔ συμβάσεις με αντικείμενο την άσκηση από το Ταμείο, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από την κυριότητά του επί μετοχών των ανωνύμων εταιρειών: α) «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) Α.Ε.», β) «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» και ε) «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Ως προς το μέρος αυτό κρίθηκε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έχει χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης, διότι αναφέρεται σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ. Απόρριψη λόγω έλλειψης έννομου συμφέροντος των αιτούντων της εν λόγω αίτησης ως προς τις ΔΕΠΑ ΑΕ, ΟΛΠ ΑΕ ΕΥΑΘ ΑΕ και ΟΛΘ ΑΕ. Συνδρομή έννομου συμφέροντος των αιτούντων για την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης ως προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ (Αντίθετη μειοψηφία). Δεκτή η αίτηση για την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης ως προς την μεταβίβαση από το Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Κρίθηκε ότι η αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, του οποίου η διατήρηση είναι αναγκαία για να μη μετατραπεί η δημόσια επιχείρηση σε ιδιωτική, συνιστά παράβαση των άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 Συντ.

ΟλΣτΕ 1901/2014: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ

Απόρριψη στο σύνολό της της αίτησης ακύρωσης της  απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών για την κατάργηση της ΕΡΤ - ΑΕ. Κρίθηκε ότι από το άρθρο 15 παρ. 2 Συντ. δεν προκύπτει ότι επιβάλλεται να υπάρχει δημόσια τηλεόραση, ενώ περαιτέρω η κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ έγινε πέραν των δημοσιονομικών λόγων με σκοπό να ιδρυθεί νέος φορέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης (Αντίθετη μειοψηφία). Για την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης δεν απαιτείτο συνυπογραφή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Απόρριψη του λόγου ακύρωσης ότι η προσβαλλόμενη πράξη στερείται αιτιολογίας. Απόρριψη του λόγου ακύρωσης, με τον οποίο προβάλλεται παράβαση της αρχής της αναλογικότητας και υποστηρίζεται ότι με την προσβαλλόμενη πράξη επιδιώχθηκε ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του παρόχου δημόσιας υπηρεσίας ραδιοτηλεόρασης με το εξαιρετικά επαχθές για την ΕΡΤ Α.Ε., το προσωπικό της και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών μέτρο της κατάργησης αυτού (Αντίθετη μειοψηφία). Απόρριψη του λόγου ακύρωσης ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι αντίθετη με το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ το οποίο κατά τους αιτούντες προστατεύει την ύπαρξη και λειτουργία της ΕΡΤ ΑΕ ως παρόχου δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης. Απόρριψη λόγου ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου (Αντίθετη μειοψηφία). Ομαδικές απολύσεις. Κρίθηκε ότι η ΕΡΤ ΑΕ εξαιρείτο από την εφαρμογή της Οδηγίας για τις ομαδικές απολύσεις και του ν. 1387/1983.

26.5.14

ΔΕφΑθ 435/2010: ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΤΥΠΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ

ΑΣΕΠ – Προσωπικό ΕΕΤΤ –. Ακυρωτέος ο τελικός πίνακας πρόσληψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου λόγω πλημμελούς αιτιολογίας της απόφασης της Επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων, διότι δεν προκύπτουν οι απαντήσεις τους κατά την προφορική συνέντευξη, και δεν εξειδικεύονται τα στοιχεία που λήφθησαν υπόψη για τον καθένα χωριστά για την διαμορφωθείσα γνώμη σχετικά με την προσωπικότητα και την εν γένει ικανότητα του καθενός για την άσκηση των καθηκόντων των προκηρυχθεισών θέσεων. 

14.5.14

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΟΥ/-ΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο "Μελέτιος Μουστάκας & Συνεργάτες" αναζητεί νέο/-α δικηγόρο για εσωτερική συνεργασία πλήρους απασχόλησης σε θέματα δημοσίου δικαίου.
Περισσότερες πληροφορίες σε moustakaslaw.blogspot.gr

13.5.14

ΜΠρΑθ 1392/2014: ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΔΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ


Ανακοπή για την ακύρωση ταμειακών βεβαιώσεων ΔΟΥ - Εκχώρηση στο Δημόσιο απαίτησης από μισθωτική σχέση - Ιδιωτική διαφορά - Δικαιοδοσία - Πολιτικά δικαστήρια - Ανακοίνωση δίκης - Προσεπίκληση - Πρόσθετη παρέμβαση -. Υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων η ανακοπή για την ακύρωση ταμειακών βεβαιώσεων ΔΟΥ βάσει των οποίων εκδόθηκε ατομική ειδοποίηση χρεών για χρέος προς το Ελληνικό Δημόσιο προερχόμενο από την εκχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο απαίτησης που φέρεται ότι είχε κατά της ανακόπτουσας ιδιώτης από τη μεταξύ τους μισθωτική σχέση, καθώς ο νόμιμος τίτλος της απειλούμενης σε βάρος της ανακόπτουσας διοικητικής εκτέλεσης στηρίζεται σε υποκείμενη σχέση ιδιωτικού δικαίου. Ανακοίνωση δίκης - προσεπίκληση σε άσκηση παρέμβασης από το καθ' ού Ελληνικό Δημόσιο προς τον ιδιώτη μισθωτή, δεδομένου ότι η βεβαιωθείσα απαίτηση αφορά μισθώματα, τα οποία ως μη εισπραχθέντα από την μισθώτρια ανακόπτουσα, εκχώρησε ο εκμισθωτής στο Ελληνικό Δημόσιο. Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Δημοσίου και κατά της ανακόπτουσας. Δεκτή η ανακοπή. Τόσο στην ατομική ειδοποίηση, όσο και στις αντίστοιχες ταμειακές βεβαιώσεις δεν υπάρχει σαφής και ακριβής καθορισμός του οφειλόμενου κεφαλαίου και τόκων, αλλά απλή αναγραφή του συνολικά οφειλόμενου από την ανακόπτουσα ποσού, χωρίς προσδιοριστική αναφορά του είδους και της αιτίας της οφειλής.

2.5.14

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟ/ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Ζητείται νέος/νέα δικηγόρος, με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο, πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικών), και με ενδιαφέρον για υποθέσεις γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου (πολεοδομικό δίκαιο, δίκαιο περιβάλλοντος, δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο κ.λπ.).
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@moustakaslaw.com.