13.5.14

ΜΠρΑθ 1392/2014: ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΔΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ


Ανακοπή για την ακύρωση ταμειακών βεβαιώσεων ΔΟΥ - Εκχώρηση στο Δημόσιο απαίτησης από μισθωτική σχέση - Ιδιωτική διαφορά - Δικαιοδοσία - Πολιτικά δικαστήρια - Ανακοίνωση δίκης - Προσεπίκληση - Πρόσθετη παρέμβαση -. Υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων η ανακοπή για την ακύρωση ταμειακών βεβαιώσεων ΔΟΥ βάσει των οποίων εκδόθηκε ατομική ειδοποίηση χρεών για χρέος προς το Ελληνικό Δημόσιο προερχόμενο από την εκχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο απαίτησης που φέρεται ότι είχε κατά της ανακόπτουσας ιδιώτης από τη μεταξύ τους μισθωτική σχέση, καθώς ο νόμιμος τίτλος της απειλούμενης σε βάρος της ανακόπτουσας διοικητικής εκτέλεσης στηρίζεται σε υποκείμενη σχέση ιδιωτικού δικαίου. Ανακοίνωση δίκης - προσεπίκληση σε άσκηση παρέμβασης από το καθ' ού Ελληνικό Δημόσιο προς τον ιδιώτη μισθωτή, δεδομένου ότι η βεβαιωθείσα απαίτηση αφορά μισθώματα, τα οποία ως μη εισπραχθέντα από την μισθώτρια ανακόπτουσα, εκχώρησε ο εκμισθωτής στο Ελληνικό Δημόσιο. Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Δημοσίου και κατά της ανακόπτουσας. Δεκτή η ανακοπή. Τόσο στην ατομική ειδοποίηση, όσο και στις αντίστοιχες ταμειακές βεβαιώσεις δεν υπάρχει σαφής και ακριβής καθορισμός του οφειλόμενου κεφαλαίου και τόκων, αλλά απλή αναγραφή του συνολικά οφειλόμενου από την ανακόπτουσα ποσού, χωρίς προσδιοριστική αναφορά του είδους και της αιτίας της οφειλής.ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ 

Αριθμός απόφασης 1392/2014 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Άννα Γαραντζιώτη, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και το Γραμματέα Ηλία Ηλιάδη.
    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στις 19 Νοεμβρίου του έτους 2013, προκειμένου να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
    ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ - ΚΑΘ' ΗΣ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΝΕΜΕ5Υ5 Νέα Θεραπευτικά Συστήματα Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΝΕΜΕδΥδ Θεραπευτικά Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, όπως νομίμως εκπροσωπείται, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο Γεώργιο Κόμη.
ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΝΑΚΟΠΗ - ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΣΕ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΟΣ ΔΙΚΗ - ΥΠΕΡ ΟΥ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τη Δικαστική Πληρεξούσια του ΝΣΚ Ευτυχία Ζήση.
    ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ - ΚΑΘ' ΗΣ Η ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ: ....., κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, η οποία εκπροσωπήθηκε από την Πληρεξούσια Δικηγόρο Αικατερίνη Πατσουράκου.
    Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 18.11.2008 ανακοπή της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης 218208/2008 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 12124/2008, προσδιορίσθηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 19.10.2010, μετ' αναβολή δε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο. Η προσθέτως παρεμβαίνουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 11.10.2010 πρόσθετη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου παρέμβαση της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης 175980/2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 11598/2010, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο. Το προσεπικαλούν σε άσκηση παρέμβασης ζητεί να γίνει δεκτή η από 20.2.2009 προσεπίκληση, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης 29219/2009 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2141/2009, προσδιορίσθηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 19.10.2010, μετ' αναβολή δε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, οι οποίες συνεκφωνήθηκαν λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους.
    
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Φέρονται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου: α) η από 18.11.2008 ανακοπή, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης 218208/2008 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 12124/2008, β) η από 11.10.2010 πρόσθετη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου παρέμβαση, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης 175980/2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 11598/2010 και γ) η από 20.2.2009 προσεπίκληση σε άσκηση παρέμβασης - ανακοίνωση δίκης, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης 29219/2009 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2141/2009, οι οποίες πρέπει να συνεκδικασθούν, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, καθόσον εκκρεμούν ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, απορρέουν από την ίδια αιτία και από τη συνεκδίκασή τους διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, καθώς και επέρχεται μείωση των εξόδων αυτής (άρθρα 31 και 246 ΚΠολΔ).
    Με την ένδικη ανακοπή, η ανακόπτουσα ζητεί, για τους διαλαμβανόμενους σε αυτή λόγους, να ακυρωθούν οι υπ' αριθμ. 7.927/10.10.2008 και 7.928/10.10.2008 ταμειακές βεβαιώσεις της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, βάσει των οποίων εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 3.366/13.10.2008 ατομική ειδοποίηση χρεών του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, για χρέος της προς το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 19.576,00 ευρώ, προερχόμενο από την εκχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο απαίτησης, που φέρεται να είχε κατ' αυτής (ανακόπτουσας) η ... από τη μεταξύ τους μισθωτική σχέση. Η ένδικη ανακοπή, η οποία αφορά δίκη σχετική με την είσπραξη δημοσίων εσόδων (ν.δ. 356/1974 ΚΕΔΕ) αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό, δοθέντος ότι ο νόμιμος τίτλος της απειλούμενης σε βάρος της ανακόπτουσας διοικητικής εκτέλεσης (άρθρο 2 ΚΕΔΕ) στηρίζεται σε υποκείμενη σχέση ιδιωτικού δικαίου, οπότε η ένδικη διαφορά είναι ιδιωτική, υπαγόμενη συνεπώς στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων (ΑΕΔ 23/1999 ΕλλΔνη 40.1697) και δικαζόμενη κατά την τακτική διαδικασία, ασκήθηκε δε παραδεκτά, εμπρόθεσμα και νομότυπα (άρθρα 73 παρ. 1 και 85 του ΚΕΔΕ) δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία με την επίδοση αντιγράφου του δικογράφου αυτής στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου (βλ την υπ' αριθμ. 8552Β/5.12.2008 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ...) και στον Υπουργό Οικονομικών (βλ την υπ'αριθμ. 8555Β/5.12.2008 έκθεση επιδόσεως του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή). Επομένως, πρέπει η ανακοπή να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί, περαιτέρω, το παραδεκτό και βάσιμο των προβαλλόμενων λόγων της, την απόρριψη των οποίων ζητεί το καθ' ού η ανακοπή Ελληνικό Δημόσιο. Το καθ' ού με την ένδικη ανακοίνωση δίκης - προσεπίκληση σε άσκηση παρέμβασης, ζήτησε να παρέμβει η ..., προκειμένου να υποστηρίξει το προσεπικαλούν, δεδομένου ότι η βεβαιωθείσα απαίτηση αφορά μισθώματα, τα οποία, ως μη εισπραχθέντα από τη μισθώτρια - ανακόπτουσα, εκχώρησε η εκμισθώτρια ... στο Ελληνικό Δημόσιο. Η ένδικη ανακοίνωση δίκης -προσεπίκληση σε άσκηση παρέμβασης ασκείται παραδεκτά κατ' άρθρο 91 ΚΠολΔ και είναι νόμιμη. Η καθ' ης η προσεπίκληση άσκησε την ένδικη πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της ανακόπτουσας, αιτούμενη την απόρριψη της ανακοπής. Η πρόσθετη παρέμβαση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την τακτική διαδικασία (άρθρο 31 παρ. 1 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 ΚΠολΔ.
    Η ανακόπτουσα με τον πρώτο λόγο ανακοπής ισχυρίζεται ότι οι ανακοπτόμενες διοικητικές πράξεις τυγχάνουν αόριστες, καθόσον αναφέρουν γενικά το οφειλόμενο ποσό, χωρίς να γίνεται αναφορά στο είδος και την αιτία της οφειλής, με αποτέλεσμα να υφίσταται βλάβη, αφού αδυνατεί να γνωρίζει τη φύση και το ύψος της οφειλής και να αμυνθεί κατ' αυτών. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, ερείδεται στις διατάξεις των άρθρων 933, 924 παρ. 2 ΚΠολΔ, 2 παρ. 2 και 73 παρ. 2α ΚΕΔΕ και πρέπει να ερευνηθεί, περαιτέρω, και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα του.
    Από την εκτίμηση των εγγράφων που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, από τα οποία άλλα λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, και την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, αποδεικνύονται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με το από 21.3.2000 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης εξαετούς διάρκειας, η ...., ενεργούσα για λογαριασμό της ανήλικης τότε θυγατέρας της ..., εκμίσθωσε στην ανακόπτουσα δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες εμβαδού 168,18 τμ, επί του Α' ορόφου οικοδομής, κείμενης επί της λεωφόρου Πεντέλης αρ. 7, στα Μελίσσια Αττικής, για να τις χρησιμοποιήσει ως γραφεία. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι κατά της ανακόπτουσας εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1038/2006 διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, με βάση την οποία η τελευταία υποχρεώθηκε να αποδώσει στην εκμισθώτρια τη χρήση του μισθίου. Εν συνεχεία, η εκμισθώτρια άσκησε σε βάρος της ανακόπτουσας την από 23.11.2007 αγωγή της με την οποία ζήτησε να υποχρεωθεί η τελευταία να της καταβάλει το ποσό των 65.502,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε οφειλόμενα μισθώματα. Ακολούθως, η ως άνω εκμισθώτρια, οφειλέτρια του καθ' ού η ανακοπή από φόρο εισοδήματος, εκχώρησε προς το καθ' ού, με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση, την απαίτηση της κατά της ανακόπτουσας, προερχόμενη από τα οφειλόμενα μισθώματα μηνών Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2007, συνολικού ποσού 19.576,00 ευρώ. Παράλληλα, η ανωτέρω εκχωρήτρια παρέδωσε στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, μεταξύ άλλων, το ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, την από 16.10.2006 εξώδικη πρόσκληση για την καταβολή των μισθωμάτων και την υπ' αριθμ. 1038/2006 διαταγή απόδοσης μισθίου, ως αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρούμενης απαίτησης. Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου οι υπ' αριθμ. 86/10.10.2008 και 87/10.10.2008 χρηματικοί κατάλογοι εκχώρησης μισθωμάτων για ποσά 14.014,00 ευρώ και 5.562,00 ευρώ, αντίστοιχα. Τα ως άνω ποσά βεβαιώθηκαν σε βάρος της ανακόπτουσας με τις υπ' αριθμ. 7927/10.10.2008 και 7928/10.10.2008 ταμειακές βεβαιώσεις, ενώ απεστάλη προς την ανακόπτουσα η υπ' αριθμ. 3.366/13.10.2008 ατομική ειδοποίηση χρεών. Με βάση τα ανωτέρω, ενόψει του ότι τόσο στην ατομική ειδοποίηση όσο και στις αντίστοιχες ταμειακές βεβαιώσεις, δεν υπάρχει σαφής και ακριβής καθορισμός του οφειλόμενου κεφαλαίου και των τόκων, αλλά υπάρχει απλή αναγραφή του συνολικά οφειλόμενου από την ανακόπτουσα ποσού, χωρίς περαιτέρω προσδιοριστική αναφορά του είδους και της αιτίας της οφειλής, με συνέπεια να επέρχεται ακυρότητα λόγω της αοριστίας με τη συνδρομή βλάβης της ανακόπτουσας, η οποία είναι αυταπόδεικτη, καθόσον αυτή αγνοεί την αιτία και το ύψος της οφειλής, μη δυνάμενη να αμυνθεί, η δε βλάβη της δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλο τρόπο, παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας των προσβαλλόμενων πράξεων, πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος αυτός της ανακοπής, ενώ παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων αυτής, καθώς και της πρόσθετης παρέμβασης για την οποία δεν θα περιληφθεί διάταξη στο διατακτικό της παρούσας. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση ανακοπή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας βαρύνουν το καθ' ού η ανακοπή λόγω της ήττας του (176 ΚΠολΔ), θα επιβληθούν όμως μειωμένα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3693/1957, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.
    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 18.11.2008 ανακοπή, την από 11.10.2010 πρόσθετη παρέμβαση και την από 20.2.2009 προσεπίκληση σε άσκηση παρέμβασης - ανακοίνωση δίκης.
    ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.
ΑΚΥΡΩΝΕΙ τις υπ' αριθμ. 7.927/10.10.2008 και 7.928/10.10.2008 ταμειακές βεβαιώσεις της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
    ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του καθ' ού η ανακοπή τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας, το ύψος των οποίων προσδιορίζει στο ποσό των διακοσίων ενενήντα (290,00) ευρώ.
    ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους, στις 4-3-2014
    Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ