15.4.14

ΜΠρΑθ 75/2014: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης - Ανακοπή - Ανεπανόρθωτη βλάβη - Άκυρος εκτελεστός τίτλος - Διαταγή πληρωμής -. Δεκτή αίτηση αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης. Πιθανολογήθηκε ότι θα γίνει δεκτός λόγος της ανακοπής σύμφωνα με τον οποίο η επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης σε βάρος του αιτούντος είναι άκυρη επειδή αφενός στηρίζεται σε άκυρο εκτελεστό τίτλο και αφετέρου διότι επιβλήθηκε για την ικανοποίηση απαίτησης η οποία έχει καταστεί αβέβαιη. Πιθανολογήθηκε επίσης η ανεπανόρθωτη βλάβη του αιτούντος από τη συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης ενόψει του μεγάλου ύψους της εκτελούμενης απαίτησης καθώς και του γεγονότος ότι η κατάσχεση του προϊόντος του τηρούμενου σε ανώνυμη τραπεζική εταιρία λογαριασμού του καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την ομαλή συνέχιση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 
 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ 

Αριθμός Απόφασης 75/2014 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Αικατερίνη Αθανασιάδη, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Μαΐου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ
Του αιτούντος: Νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ", που εδρεύει στην Καλλονή Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων του Ελευθερίας Τσίτα και Ηλία Κατσερέλη.
Του καθ'ού η αίτηση: ... κατοίκου Περιστερίου Αττικής, ο οποίος δεν εμφανίσθηκε, ούτε παραστάθηκε δια πληρεξούσιου δικηγόρου.
Το αιτούν ζητεί να γίνει δεκτή η από 13.11.2012 αίτηση του, που κατατέθηκε στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης 179930/2012 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1004/2012, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή αυτής της απόφασης, και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του αιτούντος ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στο σημείωμα τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τη με αριθ. 7019Ζ/21.11.2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννη Κ. Μαδεμτζή, που νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει το αιτούν, αποδεικνύεται ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή αυτής της απόφασης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον καθ'ού η αίτηση. Ο τελευταίος, όμως, δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου, και πρέπει, συνεπώς, να δικαστεί ερήμην.
Το αιτούν ζητεί, με την υπό κρίση αίτηση του, να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος του από τον καθ' ού η αίτηση δυνάμει του από 31.10.2012 κατασχετήριου εγγράφου, στα χέρια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." ως τρίτης, απαίτησης του ύψους 235.261,45 ευρώ, βάσει εκτελεστού απογράφου της 10.735/2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από 13.11.2012 (γενικός αριθμός κατάθεσης: 179909/2012 και αριθμός κατάθεσης δικογράφου: 15300/2012) ανακοπής, που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης, διότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής του και διότι η εκτέλεση θα προκαλέσει σε αυτόν ανεπανόρθωτη βλάβη. Ζητεί, τέλος, να καταδικασθεί ο καθ'ού η αίτηση στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης. Με τέτοιο περιεχόμενο, η αίτηση παραδεκτώς εισάγεται στο Δικαστήριο τούτο, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 934 παρ. 1 και 938 ΚΠολΔ, πλην του επιμέρους αιτήματος να ανασταλεί η αναγκαστική εκτέλεση και κατά το χρονικό διάστημα από την έκδοση οριστικής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κατ' άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπής, το οποίο είναι νόμω αβάσιμο, καθότι κατ' άρθρο 938 παρ. 4 του ίδιου κώδικα η αναστολή της παραγράφου 1 μπορεί να διαταχθεί μόνο, ώσπου να εκδοθεί η οριστική απόφαση για την ανακοπή. Επίσης, το αίτημα του αιτούντος για την καταδίκη του καθ' ου η αίτηση στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του είναι μη νόμιμο και ως τέτοιο απορριπτέο, καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ. 3 εδ. γ' ν.δ. 3026/1954 "περί του κωδικός των δικηγόρων", επί αίτησης χορήγησης αναστολής εκτέλεσης επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα του καθ'ου. Κατά τα λοιπά, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής, το ανακόπτον-αιτούν εκθέτει ότι μετά από αίτηση του καθ'ού η ανακοπή-καθ'ού η αίτηση εκδόθηκε σε βάρος του η 10.735/11.5.2012 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει της 5.869/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίστηκε τελεσιδίκως η υποχρέωση του να καταβάλει στον καθ' ού το ποσό των 168.358,40 ευρώ πλέον νόμιμων τόκων και δικαστικών εξόδων. Ότι κατόπιν της επίδοσης σε αυτόν στις 7.6.2012 της από 6.6.2012 επιταγής προς εκτέλεση κάτω από αντίγραφο πρώτου απογράφου εκτελεστού της πιο πάνω διαταγής πληρωμής, άσκησε ενώπιον του Αρείου Πάγου την από 7.6.2012 αίτηση του, με την οποία ζητούσε να ανασταλεί η εκτέλεση της 5.869/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών μέχρι την έκδοση απόφασης επί της από 26.1.2012 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου στο Εφετείο Αθηνών 86/27.1.2012 αίτησης του ενώπιον του Αρείου Πάγου για αναίρεση της παραπάνω τελεσίδικης αναγνωριστικής απόφασης. Ότι επί της προκείμενης αίτησης αναστολής εκδόθηκε η 123/14.6.2012 απόφαση του Α' Τμήματος του ανώτατου ακυρωτικού Δικαστηρίου, που συνεδρίασε ως Συμβούλιο, με την οποία, αφού κρίθηκε παραδεκτή η αίτηση αναστολής, με την αιτιολογία ότι δεν είχαν παρέλθει οι οριζόμενες στα άρθρα 632 και 633 ΚΠολΔ προθεσμίες για την άσκηση της προβλεπόμενης σε αυτά ανακοπής και συνεπώς, η προς εκτέλεση διαταγή πληρωμής δεν είχε αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, επετράπη η εκτέλεση της 5.869/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, υπό τον όρο κατάθεσης από τον καθ'ού η αίτηση στη Γραμματεία του Αρείου Πάγου εγγυητικής επιστολής αξιόχρεης τράπεζας, που λειτουργεί στη Ελλάδα, υπέρ του αιτούντος ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ. Ότι μολονότι κοινοποίησε την πιο πάνω απόφαση στον καθ'ού στις 22.6.2012, ο τελευταίος προέβη στις 9.11.2012, δυνάμει του από 31.10.2012 κατασχετήριου εγγράφου, στην επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια της "Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.", ως τρίτης, της απαίτησης του έναντι της ως άνω τραπεζικής εταιρίας από τηρούμενο σε αυτή τραπεζικό λογαριασμό, ύψους 235.261,45 ευρώ, χωρίς να τηρήσει τον παραπάνω όρο, ήτοι χωρίς να έχει προηγουμένως καταθέσει στη Γραμματεία του Αρείου Πάγου εγγυητική επιστολή υπέρ του ανακόπτοντος-αιτούντος ποσού 200.000,00 ευρώ και χωρίς να του συγκοινοποιήσει, μαζί με το κατασχετήριο, έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η πλήρωση του όρου. Ότι ενόψει των ανωτέρω η δυνάμει του από 31.10.2012 κατασχετήριου εγγράφου επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης σε βάρος του είναι άκυρη, διότι αφενός στηρίζεται σε άκυρο εκτελεστό τίτλο, ήτοι σε διαταγή πληρωμής (10.735/2012) βασιζόμενη σε απόφαση (5.869/2011), η ισχύς της οποίας τελεί υπό όρο, που δεν έχει πληρωθεί, με συνέπεια αυτή να στερείται έννομων συνεπειών, και αφετέρου, διότι επιβλήθηκε για την ικανοποίηση απαίτησης, η οποία, εξαιτίας της μη πλήρωσης του τεθέντος με την 123/2012 απόφαση του Αρείου Πάγου όρου, έχει καταστεί αβέβαιη. Διατυπωμένος κατ' αυτόν τον τρόπο, ο λόγος ανακοπής πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτός ως νόμω και ουσία βάσιμος, καθότι η μη προηγούμενη από τον καθ'ού η αίτηση-επισπεύδοντα εκπλήρωση του όρου, που τέθηκε με την 123/2012 απόφαση του Αρείου Πάγου για την εκτέλεση της 5.869/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (βλ. τη με αριθ. πρωτ. 427/14.11.2012 βεβαίωση του Γραμματέα του Αρείου Πάγου, που προσκομίζει το αιτούν και με την οποία βεβαιώνεται ότι από τον έλεγχο, που έγινε στο σχετικό βιβλίο εγγυητικών επιστολών, μέχρι και την 13.11.2012, ήτοι κατά το χρόνο επιβολής της προσβαλλόμενης αναγκαστικής κατάσχεσης, δεν είχε γίνει κατάθεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας από τον Αλέξανδρο Τζανάκη του Ανδρέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτικό της 123/2012 απόφασης του Αρείου Πάγου), η οποία στην ουσία εκτελείται με την 10.735/2012 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, συνιστά λόγο κωλύοντα την εκτέλεση, αφού ο επισπεύδων-καθ'ού η αίτηση στερείται εκτελεστού τίτλου, ο οποίος να ενσωματώνει απαίτηση ικανή να δικαιολογήσει τη σε βάρος του αιτούντος αναγκαστική εκτέλεση. Περαιτέρω, πιθανολογείται η ανεπανόρθωτη βλάβη του αιτούντος από τη συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης, ενόψει του μεγάλου ύψους της εκτελούμενης απαίτησης, καθώς και του γεγονότος ότι η κατάσχεση του προϊόντος του τηρούμενου στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." λογαριασμού του καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή, αν όχι αδύνατη, την ομαλή συνέχιση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Βάσει όλων των ανωτέρω εκτεθέντων, πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη και να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος του αιτούντος από τον καθ' ού η αίτηση δυνάμει του από 31.10.2012 κατασχετήριου εγγράφου στα χέρια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." ως τρίτης, βάσει εκτελεστού απογράφου της 10.735/2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 13.11.2012 (γενικός αριθμός κατάθεσης: 179909/2012 και αριθμός κατάθεσης δικογράφου: 15300/2012) ανακοπής, που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου. Τα δικαστικά έξοδα του καθ'ού η αίτηση δεν πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του αιτούντος, καθότι ο καθ'ού, λόγω της ερημοδικίας του, δεν υποβλήθηκε σε τέτοια.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του καθ'ού η αίτηση.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος του αιτούντος από τον καθ' ού η αίτηση δυνάμει του από 31.10.2012 κατασχετήριου εγγράφου επί απαίτησης του αιτούντος ύψους 235.261,45 ευρώ στα χέρια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." ως τρίτης, βάσει εκτελεστού απογράφου της 10.735/2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 13.11.2012 (γενικός αριθμός κατάθεσης: 179909/2012 και αριθμός κατάθεσης δικογράφου: 15300/2012) ανακοπής, που άσκησε το αιτούν ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του στην Αθήνα, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του αιτούντος στις 7 Φεβρουαρίου 2014.
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ