19.4.14

ΣυμβΠλημΑθ 4126/2013: Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας - Παραβίαση στοιχείων Η/Υ που συνιστούν κρατικά απόρρητα ιδιαιτέρως μεγάλης οικονομικής ζημίας

Ως ξένη κυβέρνηση, έναντι της οποίας πρέπει να διαφυλάσσονται τα μυστικά της Ελλάδας, κατά το άρθρο 146 ΠΚ, νοούνται και οι Κυβερνήσεις των κρατών μελών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλος Διεθνής Οργανισμός, όπως λ.χ. το ΔΝΤ. Εξωτερική ασφάλεια του Κράτους. Κατασκοπεία και Παραβίαση των μυστικών της Πολιτείας. Μεταξύ των δύο αυτών εγκλημάτων υφίσταται αληθής συρροή. Για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της κακουργηματικής κατασκοπείας απαιτείται θετική ενέργεια. Ανάρτηση εγγράφου σε δημοσιογραφική ιστοσελίδα, στο οποίο εκτίθεντο υψίστης σημασίας θέματα τα οποία άπτοντο της γενικής και ειδικής οικονομικής πολιτικής της Ελλάδας έναντι των δανειστών της. Αποστολή του εν λόγω ηλεκτρονικού αρχείου με ηλεκτρονικό διαδικτυακό τρόπο από τον κατηγορούμενο και από ηλεκτρονικό υπολογιστή καταστήματος internet cafe ιδιοκτησίας ΕΠΕ εκπρόσωπος της οποίας τυγχάνει άλλος κατηγορούμενος. Εκτύπωση του εν λόγω εγγράφου από ηλεκτρονικό υπολογιστή άλλου κατηγορουμένου και παράδοση χέρι με χέρι σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο στη συνέχεια το παρέδωσε στον κατηγορούμενο, ο οποίος το απέστειλε με ηλεκτρονικό μήνυμα από το ως άνω internet cafe στην ως άνω δημοσιογραφική ιστοσελίδα προκειμένου να αναρτηθεί δημοσίως στο διαδίκτυο. Κρίθηκε ότι η διαρροή και η ανάρτηση σε δημοσιογραφική ιστοσελίδα εγγράφου από τις υπηρεσίες του ΓΛΚ στο οποίο εκτίθεντο υψίστης σημασίας θέματα τα οποία άπτοντο της γενικής και ειδικής οικονομικής πολιτικής της Ελλάδας έναντι των δανειστών της, δεν πληροί την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος του άρθρου 146 παρ. 1 ΠΚ, καθόσον δεν προέκυψε η μυστική (απόρρητη) λειτουργία του επίμαχου κειμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτε και η προσφορότητα της ανάρτησής του στο διαδίκτυο ως στοιχείου που θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή θέση της χώρας. Απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων από τις αποδιδόμενες σ’ αυτούς κατηγορίες.
Αριθμός 4126/2013
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Αικατερίνη Ντελή, Πρόεδρο Πλημμελειοδικών, Παναγιώτα-Ειρήνη Σίδερη και Ηλία Δελαζάνο, Πλημμελειοδίκες.

Συνήλθε στο γραφείο της Προέδρου στις 21 Ιουνίου 2013, παρουσία της Γραμματέως Νίκης Πουρνάρα, προκειμένου ν' αποφανθεί για την παρακάτω ποινική υπόθεση:
Κατά των : 1. ... κλ ασκήθηκε ποινική δίωξη για παραβίαση των μυστικών της Πολιτείας κλπ και διενεργήθηκε κυρία ανάκριση. Μετά το πέρας αυτής ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών Σπυρίδων Παππάς στις 20 Μαΐου 2013, εισήγαγε τη δικογραφία που σχηματίστηκε στο Συμβούλιο τούτο με την υπ' αριθμ. ΕΓ 20-13/221/10 έγγραφη πρόταση του, η οποία έχει ως εξής:


Εισάγω ενώπιον του Συμβουλίου σας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.1, 138 παρ.2, 306, 308 παρ.1, 4, ΚΠΔ, την υπ' αριθ. Φ2012/3964 συνημμένη ποινική ανακριτική δικογραφία κατά των, 1) ..., κατοίκου Ιλίου Αττικής οδός ..., 2) ..., κατοίκου Αθηνών οδός ..., 3) ... κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός ..., κατηγορουμένων ο μεν πρώτος εξ αυτών για τα εγκλήματα της Παραβιάσεως των στοιχείων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που συνιστούν κρατικά απόρρητα ιδιαιτέρως μεγάλης οικονομικής ζημίας, και της Παραβιάσεως Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα προς τον σκοπό της βλάβης τρίτου προσώπου, οι δε δεύτερος και τρίτος εξ αυτών για το έγκλημα της Κακουργηματικής Κατασκοπείας, τα οποία προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 14 παρ. 1, 16, 17, 18 εδ. α, β', 26 παρ. 1 εδ. α', 27, 51, 52, 53, 94 παρ. 1, 146 παρ. 1, 148 παρ. 2- 1, 370 Β παρ. 2 - 1 του ΠΚ και άρθρ. 2, 3, 22 παρ. 6 του Ν. 2472/1997 και τα οποία φέρονται να ετέλεσαν στην Αθήνα από τις 29/06/2012 έως τις 10/07/2012, εκθέτοντας τα εξής:

Η ποινική δίωξη ασκήθηκε στις 28/07/2012 κατόπιν της από 12/07/2012 μηνυτήριας αναφοράς του ..., Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών συνοδευομένης παρά της υπ' αριθ. πρωτ. 7519/3/6078-Θ728-07-2012 υποβλητικής προς ημάς αναφοράς της Υποδιευθύνσεως Διώξεως Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, και ακολούθησε κυρία Ανάκριση από την 8η Ειδική Ανακρίτρια Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 246 ΚΠΔ, η οποία επερατώθη νομοτύπως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 270, 282, 296 και 308 παρ. 4 ΚΠΔ δια της απολογίας των κατηγορουμένων και δια των από 18702/2013, 25/02/2013 και 6/03/2013 γνωστοποιήσεων του πέρατος της κυρίας ανακρίσεως εις τους πληρεξουσίους δικηγόρους των κατηγορουμένων και του πολιτικώς ενάγοντος, ενώ άμα του πέρατος της απολογίας των ανωτέρω κατηγορουμένων, επεβλήθησαν εις τον κατηγορούμενο ... και δυνάμει της υπ' αριθ. 25/2012 Ανακριτικής διατάξεως οι περιοριστικοί όροι 1) της εμφανίσεως του εις το AT του τόπου κατοικίας του μία φορά το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός, 2) της Απαγορεύσεως εξόδου του από την χώρα, εις τον κατηγορούμενο ... και δυνάμει της υπ' αριθ. 5/2013 Ανακριτικής διατάξεως επεβλήθη ο περιοριστικός όρος της από μέρους του καταβολής χρηματικής εγγυήσεως 2.000 ευρώ και τέλος εις τον κατηγορούμενο ... δυνάμει της υπ' αριθ. 6/18-02-2013 Ανακριτικής διατάξεως επεβλήθησαν οι περιοριστικοί όροι 1) της εμφανίσεως του εις το AT του τόπου κατοικίας του μία φορά το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός και 2) της Απαγορεύσεως εξόδου του από την χώρα. Μετά ταύτα παραθέτω προς υμάς και επί της ουσίας της ενδίκου υποθέσεως τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 146 του ΠΚ " Όποιος με πρόθεση του και παράνομα παραδίδει ή αφήνει να περιέλθουν στην κατοχή ή την γνώση άλλου έγγραφα, σχέδια ή άλλα πράγματα ή ειδήσεις που τα συμφέροντα της Πολιτείας ή των συμμάχων της επιβάλλουν να τηρηθούν απόρρητα απέναντι σε ξένη κυβέρνηση, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών". Κατά την ερμηνευτική προσέγγιση του ανωτέρω εγκλήματος ως αντικείμενα προστασίας του εγκλήματος της Παραβιάσεως μυστικών της Πολιτείας είναι τα κρατικά, στρατιωτικής ή πολιτικής φύσεως μυστικά, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικής φύσεως μυστικών [Α. Μπουρόπουλος ΕρμΠΚ τ. Β' αρθρ. 146, σελ. 32, βλ. και Θουκυδίδη ο οποίος συναρτά άμεσα την οικονομική σταθερότητα με την εθνική ασφάλεια του Κράτους ], τα οποία ως έννοια αποτελούνται από παν περιστατικό που υλοποιείται σε έγγραφα, σχέδια ή άλλα πράγματα και ειδήσεις και ανάγεται στην διεθνή και όχι εσωτερική θέση της Πολιτείας και του οποίου την γνώση η Κυβέρνηση δεν επιθυμεί να επεκτείνει πέραν του κύκλου των προσώπων τα οποία κατ' ανάγκη το γνωρίζουν υπηρεσιακώς και του οποίου η γνώση περιορίζεται εντός το κύκλου αυτού. Δια να ομιλούμε επομένως για μυστικά - απόρρητα στοιχεία της Πολιτείας, δέον να συνυπάρχουν δύο στοιχεία ένα υποκειμενικό ήτοι η θέληση της Κυβερνήσεως να περιορισθεί η γνώση του μυστικού αυτού και ένα αντικειμενικό και δη ο πραγματικός περιορισμός της γνώσης του με συνέπεια να κρίνεται πως αν το περιστατικό τούτο τυγχάνει ήδη γνωστό στις αλλοδαπές Κυβερνήσεις έναντι των οποίων σκοπείται η τήρηση του απορρήτου, δεν δύναται να γίνεται λόγος για μυστικό ή απόρρητο του Κράτους [ΣυμβΑΠ 1535/2008 Αρμ 2008/1230, ΣυμβΕφΑΘ  2400/1998  αδημ., ΣυμβΠλημΑΘ  1016/2001 ΠοινΧρ ΝΑ7557, Α. Μπουρόπουλος ΕρμΠΚ τ. Β' αρθρ. 146, Η. Γάφου Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας "ΠοινΧρ 5, σελ 57,], ενώ δέον να επισημανθεί πως η αρμοδιότητα περί της κρίσεως εάν κάποιο στοιχείο αποτελεί ή όχι κρατικό μυστικό, ανήκει εις την Κυβέρνηση και τα όργανα της (Πρωθυπουργό, Υπουργούς), χωρίς όμως η κρίση αυτή να αποτελεί εξωτερικό όρο του αξιοποίνου, ούτε να δεσμεύει το δικαστήριο της ουσίας το οποίον δύναται να μην θεωρήσει απόρρητο κάποιο έγγραφο καίτοι είχε θεωρηθεί  ως τέτοιο (απόρρητο) από την Κυβέρνηση [βλ. σχετ. ο.π. ΣυμβΑΠ 1535/2008 και ΠλημΑΘ 965/1985 ΠοινΧρ 1985/275]. Εν τέλει δεν αποτελεί μυστικό παν έγγραφο, είδη ή  σχέδιο που χαρακτηρίζεται ως απόρρητο ή εμπιστευτικό, παραλλήλως δεν συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις ή όταν τούτο δεν αναφέρεται στο Ελληνικό αλλά σε αλλοδαπό Κράτος και η δημοσιοποίηση του δεν έβλαψε τα Ελληνικά συμφέροντα [ΣυμβΠλημΑΘ 3048/1996 αδημ. ], ούτε αρκεί για την ένταξη του εις την έννοια των μυστικού της Πολιτείας, το ότι εις το έγγραφο αυτό ανεγράφη η ένδειξη "απόρρητο ή έγγραφο ειδικού χειρισμού ", αλλά πρέπει επιπροσθέτως η τήρηση του ως απορρήτου έναντι  της ξένης Κυβερνήσεως να επιβάλλεται από τα συμφέροντα του Ελληνικού Κράτους ή των συμμάχων του και τα οποία θα ηδύνατο να υποστούν κίνδυνο από την κοινολόγηση, μετάδοση ή ανακοίνωση του μυστικού αυτού, αμέσως ή εμμέσως, εν ευθέτω ή μελλοντικό χρόνο. Τέλος για την πλήρωση της αντικειμενικής υποστάσεως του εν λόγω εγκλήματος απαιτείται η παρά του υπαιτίου παράδοση ή ανακοίνωση σε άλλον ή αναμετάδοση μυστικών του Κράτους δημοσίως ή προφορικώς ή δια του Τύπου, αδιαφόρως το πώς περιήλθε εις γνώσιν του υπαιτίου το μυστικό, ενώ για την πλήρωση της υποκειμενικής υποστάσεως απαιτείται δόλος έστω και ενδεχόμενος, ενέχων τη γνώση ότι η τήρηση των μυστικών είναι αναγκαία χάριν των συμφερόντων του Κράτους, χωρίς επιπροσθέτως να απαιτείται σκοπός βλάβης αυτού [Α. Μπουρόπουλου ο.π. σελ. 32-36, Α. Κονταξής ΕρμΠΚ σελ. 796-798, ΑτιολΕκΟΠΚ 1933 σελ. 57 επ. ].

Ακολούθως και με δεδομένο ότι η έννοια " ξένη Κυβέρνηση " ετέθη εις το κείμενο του ανωτέρω άρθρου προ της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ερωτάται εάν μέλη Κυβερνήσεων της Ενώσεως που έχουν συμβληθεί με την Ελληνική Κυβέρνηση στα πλαίσια οικονομικής δανειακής συμβάσεως και μετά των οποίων διεξάγονται σχετικές διαπραγματεύσεις, υπάγονται εις την έννοια της ξένης Κυβερνήσεως έτσι ως τούτο ορίζεται εις το άρθρο 146 του ΠΚ, επί δε του ερωτήματος αυτού λεκτέα τυγχάνουν τα ακόλουθα : Κατά το άρθρο 1 της Ενοποιημένης απόδοσης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζεται πως άπαντα τα κράτη μέλη που συγκροτούν την Ε.Ε. απονέμουν σε αυτήν αρμοδιότητες για την επίτευξη των κοινών τους στόχων, κατά το άρθρο 3 παρ. 4 ορίζεται πως η Ένωση εγκαθιδρύει οικονομική και νομισματική ένωση δια του κοινού νομίσματος Ευρώ, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 ορίζεται πως η Ένωση σέβεται την ισότητα των κρατών μελών καθώς και την Εθνική τους ταυτότητα που είναι συμφυής με την θεμελιώδη πολιτική και Συνταγματική τους δομή, ενώ από τις διατάξεις των άρθρων 120 έως 126 της ανωτέρω Συνθήκης που αναφέρονται εις την Οικονομική Πολιτική της Ενώσεως, ορίζεται πως τα κράτη μέλη ασκούν αυτοτελώς την οικονομική τους πολιτική εντός του προβλεπομένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, ορίου / μη υπέρβασης δημοσιονομικού ελλείμματος εν σχέσει με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και εφόσον ένα κράτος μέλος υπερβεί το όριο αυτό και δεν συμμορφωθεί προς τις ενδεχόμενες συστάσεις του Συμβουλίου ή της Επιτροπής δύναται εις το κράτος αυτό να επιβληθεί είτε πρόστιμο, είτε η κατάθεση καταλλήλου ύψους χρηματικού ποσού εις την Ένωση έως ότου διορθωθεί το υπερβολικό έλλειμμα. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται
πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, καίτοι εις τις εν γένει οικονομικές της λειτουργίες εντός και εκτός αυτής διέπεται νομισματικώς ενιαία από το νόμισμα του Ευρώ, εντούτοις δεν αποτελεί εισέτι ένα ενιαίο ομόσπονδο κράτος το οποίον διοικείται δια Κεντρικής Κυβερνήσεως, ως λ.χ. οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ούτε ασκεί κεντρική οικονομική πολιτική επί όλων των κρατών μελών που την απαρτίζουν ρυθμίζοντας αυτήν δια αναγκαστικών νόμων, αλλά τα κράτη μέλη διατηρούν την εθνική τους αυτοτέλεια και κυριαρχία βάσει της Συνταγματικής τους δομής, ( βλ. και άρθρο 4 παρ. 2 ΣΕΕ όπου εκτίθεται ρητώς πως η Ε.Ε. σέβεται την πολιτική και Συνταγματική δομή των κρατών μελών καθώς και ότι η εθνική ασφάλεια και η δημόσια τάξη ανήκει στην ευθύνη εκάστου κράτους μέλους), υποχρεούμενα να τηρούν τα όσα κατά καιρούς από κοινού έχουν συναποφασίσει δια σχετικών συνθηκών καθώς και να ενσωματώνουν εις τα Εθνικά τους δίκαια τις εκάστοτε εκδιδόμενες Κοινοτικές οδηγίες, προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί και στόχοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έτσι ως συναποφασίζουν τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Υπό τις ανωτέρω παραδοχές φρονούμε πως και οι Κυβερνήσεις των κρατών μελών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή έτερος Διεθνής Οργανισμός, ως λ.χ. το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του οποίου βασικοί μέτοχοι τυγχάνουν ξένες Κυβερνήσεις, πρέπει να υπαχθούν δια διασταλτικής ερμηνείας που δεν διευρύνει το αξιόποινο, εις την έννοια της ξένης Κυβερνήσεως έναντι της οποίας τα μυστικά της Ελλάδος πρέπει να διαφυλάσσονται σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα όταν διεξάγονται αμφίπλευρες διαπραγματεύσεις πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής φύσεως, λαμβανομένου υπόψιν εις περίπτωση των οικονομικών στοιχείων πως και εκείνα ως προελέχθη υπάγονται εις την έννοια των μυστικών της Πολιτείας, αφού κ οικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα ενός Κράτους συμβαδίζει με την εθνική του ασφάλεια, διότι σε περίπτωση πτωχεύσεως του ή υπέρμετρων δανειακών του αναγκών που δεν δύναται να καλύψει, τυγχάνει έρμαιο εις τις ορέξεις των δανειστών του με κίνδυνο διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής από την αύξηση της ανεργίας και την καθολική οικονομική συρρίκνωση.

Περαιτέρω σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 148 παρ. 1 και 2 του ΠΚ ορίζεται ότι "Όποιος με πρόθεση και παράνομα πετυχαίνει να περιέλθουν στην κατοχή του ή στην γνώση του αντικείμενα ή ειδήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 146 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 2. Αν όμως ο υπαίτιος ενήργησε με σκοπό να χρησιμοποιήσει τα ανωτέρω αντικείμενα ή ειδήσεις για να τα διαβιβάσει σε άλλον ή να τα ανακοινώσει έτσι ώστε να μπορούν να εκθέσουν σε κίνδυνο το συμφέρον του κράτους και ιδίως την ασφάλεια του ή κάποιου από τους συμμάχους του τιμωρείται με ποινή κάθειρξης και σε καιρό πολέμου, με ισόβια κάθειρξη ή θάνατο". Κατά την παρ. 1 του ανωτέρω εγκλήματος το οποίον στρέφεται κατά της εξωτερικής ασφάλειας του Κράτους απλή κατασκοπεία υφίσταται όταν οιοσδήποτε και δη ημεδαπός, αλλοδαπός, ιδιώτης ή δημόσιος υπάλληλος, εκ προθέσεως και παρανόμως επιτυγχάνει διαθετικής του ενέργειας η οποία τείνει προς τον σκοπό αυτό, να περιέλθουν στην κατοχή ή την γνώση του αντικείμενα ή ειδήσεις εκ των αναφερομένων στο άρθρο 146 ΠΚ, δηλαδή μυστικά της Πολιτείας ως τούτα καθορίζονται νομοθετικά και ερμηνευτικά στο άρθρο αυτό, της κατοχής νοούμενης ως απόκτησης του σώματος αυτού της δε γνώσης ως απόκτησης του πνευματικού περιεχομένου του εγγράφου, χωρίς να ενδιαφέρει ο νόμιμος ή ο παράνομος τρόπος (λ.χ. κλοπή ή υπεξαίρεση) γνώσεως, πλην εάν η κατοχή ή η γνώση λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση καθήκοντος ή σε ενάσκηση δικαιώματος διότι άλλως η πράξη του υπαιτίου δεν είναι άδικη [ΕφΑΘ 2400/1998 ΠοινΧρ 2000/359, ΣυμβΠλημΑΘ 1016/2001 ΠοινΧρ ΝΑ7557, ΣυμβΠλημΑΘ 2169/1998 αδημ.], ενώ εάν το μυστικό περιήλθε στην γνώση του υπαιτίου όχι δια θετικής του ενέργειας αλλά εκ τυχαίου συμβάντος δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 148 ΠΚ [ βλ. ο.π. ΣυμβΠλημΑΘ 1016/2001 ΠοινΧρ ΝΑ7557, ΣυμβΠλημΑΘ 2169/1998 αδημ.]. Για την πλήρωση της υποκειμενικής υποστάσεως του εν λόγω εγκλήματος απαιτείται δόλος, περιλαμβάνων την γνώση της παράνομης απόκτησης της κατοχής ή της παράνομης γνώσης του μυστικού με την συνείδηση ότι πρόκειται περί μυστικού αρκούντος του ενδεχομένου δόλου, ενώ η απλή κατασκοπεία μεταβάλλεται σε προδοτική, όταν επιπλέον υπάρχει η πρόθεση να χρησιμοποιήσει ο δράστης την κατοχή ή την γνώση του μυστικού για περαιτέρω μεταβίβαση ή ανακοίνωση, δυνάμενη να εκθέσει σε κίνδυνο το συμφέρον του Κράτους και την εξωτερική ασφάλεια αυτού ή κάποιων εκ των συμμάχων του, χωρίς να απαιτείται και η επέλευση του κινδύνου αυτού [ο.π. ΣυμβΕφΑΘ 2400/1998, ΣυμβΠλημΑΘ 2169/1998, Η. Γαφου, ΠοινΔικ τ. Α' σελ. 43-46, ο.π. Α. Μπουρόπουλου]. Τέλος μεταξύ του εγκλήματος της Κατασκοπείας και αυτού της Παραβιάσεως των μυστικών της Πολιτείας, δεν υφίσταται φαινόμενη αλλά αληθής συρροή, δεδομένου ότι μεταξύ τους δεν υπάρχει σχέση ειδικότητας, απορροφήσεως ή επικουρικότητας [Γ.Α. Μαγκάκη, "Ποινικό Δίκαιο Γενικό μέρος, έκδ. Γ', σελ. 438 επ.]. Προσέτι κατά το άρθρο 22 παρ. 4 του Ν. 2472/1997, "Προστασία ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", ορίζεται πως "Όποιος χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων αυτών, ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα  καθιστά  προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση ή χρηματική ποινή και εάν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 3.000 έως 30.000 ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις". Κατά δε την διάταξη της παρ. 6 του ως άνω άρθρου "Αν ο υπαίτιος των πράξεων των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψει τρίτον επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 6.500 έως 30.000 ευρώ". Εξάλλου κατά το άρθρο 2 στοιχ. α', β', γ', δ', ε' και ι' του ως άνω νόμου και για τους σκοπούς αυτού νοούνται, α) ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων αυτών, β) ως ευαίσθητα δεδομένα τα δεδομένα που αφορούν την φυλετική ή εθνική  προέλευση, τα πολιτικά  φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή, γ) ως υποκείμενο των δεδομένων το φυσικό πρόσωπο στο οποίον αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητος ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόσταση του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική, δ) ως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται από το δημόσιο ή από Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς την βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή η αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση,
η διαγραφή, η καταστροφή, ε) αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και τα οποία τηρούνται είτε από το δημόσιο ή από ΝΠΔΔ ή Ν ΠΙ Δ ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο. Κατά την διατύπωση της παρ. 2 του άρθρ. 18 του Ν. 3471/2006, νοείται ως αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ κατά το άρθρ. 3 παρ. 1 του ως άνω νόμου, οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στην εν όλω ή εν μέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία καθώς και στην μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο. Συνεπώς για την αντικειμενική θεμελίωση του εγκλήματος αυτού απαιτείται, α) ύπαρξη δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αρχείο, ως τέτοιο δε θεωρείται κατά το άρθρ. 2 περ. ε', το σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και τηρούνται κατά τα οριζόμενα στην πιο πάνων διάταξη, β) υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί και γ) να πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτά ορίζονται δια των ανωτέρω διατάξεων και δ) για την στοιχειοθέτηση του κακουργηματικού χαρακτήρα του ανωτέρω εγκλήματος ο δράστης να έχει σκοπό δια της παραβιάσεως των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ανεξαρτήτως ποσού ή να βλάψει τρίτον, χωρίς εις την τελευταία αυτή περίπτωση η βλάβη του παθόντος να τυγχάνει κατ' ανάγκη περιουσιακή αλλά αρκεί να είναι προσωπική ή ηθική. Εξάλλου πέραν του ότι ως αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται και το αρχείο που τηρείται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, εις ότι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της δημοσιεύσεως τους στο Διαδίκτυο πρέπει να σημειωθεί ότι η εργασία που συνίσταται στην αναγραφή σε ιστοσελίδα του διαδικτύου στοιχείων για διάφορα πρόσωπα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 της υπ' αριθ. 95/46 Οδηγίας [ΣυμβΑΠ 1564/2010 ΠοινΧρ ΞΑ 7591, AH 2638/2008, ΑΕΚ, απόφ. της 6/11/2003, υποθ. C-101/2001, Lindgvist, Σκέψεις αρ. 25-27].

Τέλος κατά την διάταξη του άρθρου 370Β του Π Κ, ορίζεται πως "1. Όποιος αθέμιτο, αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιμοποιεί., αποκαλύπτει σε τρίτον ή οπωσδήποτε παραβιάζει στοιχεία ή προγράμματα υπολογιστών, τα οποία συνιστούν κρατικά, επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Ως απόρρητα Θεωρούνται και εκείνα που ο νόμιμος κάτοχος τους, από δικαιολογημένο ενδιαφέρον τα μεταχειρίζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν έχει λάβει μέτρα για  να παρεμποδίζονται τρίτοι να λάβουν γνώση τους. 2. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του κατόχου των στοιχείων, καθώς και αν το απόρρητο είναι ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής σημασίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους". Η αντικειμενική υπόσταση του εν λόγω πλημμελήματος, το οποίον προστατεύει τα απόρρητα που έχουν την μορφή στοιχείου ή προγράμματος Η/Υ, συνίσταται σε παραβίαση προγραμμάτων Η/Υ που εμπεριέχουν κρατικά, επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα δια α) Αντιγραφής, όπου αντιγραφή είναι η ενσωμάτωση του στοιχείου ή του προγράμματος σε υλικό φορέα έστω και αν γίνεται χωρίς τεχνικά μέσα [ΑΠ 121/2003 ΠοινΔικ 2003 σελ. 619], β) δια Αποτυπώσεως, όπου αποτύπωση είναι η αναπαραγωγη ενός ενσώματου μόνιμου (αντιγράφου) του προγράμματος ή των δεδομένων από κάποιο προϋπάρχον πρωτότυπο που αποτελεί ένα είδος αντιγραφή ΣυμβΑΠ 1294/2007 ΠραξΛογΠΔ 2007/333], γ) δια χρησιμοποιήσεως όπου χρησιμοποίηση σημαίνει χρήση των προγραμμάτων αυτών σύμφωνα με τον προορισμό τους [Κονταξής ΕρμΠΚ 2000 σελ. 3152 δ) δια αποκαλύψεως όπου αποκάλυψη σε τρίτο νοείται η ολική ή μερική γνωστοποίηση του λογισμικού ή των στοιχείων του κατά τρόπο που να επιτρέπει την εκμετάλλευση τους [ΣυμβΕφΑΘ  217/1997 Υπερ 1997/846, Μυλωνόπουλος Η/Υ και Ποινικό Δίκαιο, 1991 σελ. 75-76] και ε) δια παραβιάσεως όπου η έννοια της παραβιάσεως θα πρέπει να ερμηνευθεί περιοριστικά, ώστε να αναφέρεται σε πράξεις ανάλογης βαρύτητας και απαξίας με εκείνες των άλλων τεσσάρων τρόπων τελέσεως του εγκλήματος [Α. Χαραλαμπάκης ΕρμΠΚ, έκδ. 2011 σελ. 1724]. Περαιτέρω  ενόψει της ρητής αναφοράς σε στοιχεία ή προγράμματα Η/Υ, πρέπει να επισημανθεί πως το άρθρο 370Β του ΠΚ προστατεύει μόνον το λογισμικό (software), δηλαδή όλα τα είδη προγραμμάτων Η/Υ μαζί με το συνοδευτικό υλικό τους (αρχεία και περιεχόμενο τους), χωρίς να προστατεύεται το μηχανικό μέρος των Η/Υ για το οποίο αρκούν οι λοιπές διατάξεις του ΠΚ [ΣυμβΕφΑΘ 2949/2003 ΠοινΔικ 2004/1110, ΣυμβΠλημΑΘ 4742/2004 ΠοινΔικ 2005/407], ενώ εις ότι αφορά τα στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως της διακεκριμένης μορφής της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου η οποία επιτείνει το αξιόποινο δέον όπως ο δράστης να ευρίσκεται εις την υπηρεσία του κατόχου των προγραμμάτων αυτών, δια οιαδήποτε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης συμβάσεως εργασίας ανεξαρτήτως αν αυτή ανήκει στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα [Α. Κωστάρας 2007, σελ. 1027] και το απόρρητο να φέρει ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική σημασία, γεγονός που καταδεικνύει πως θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα οικονομικής αποτίμησης της αξίας του με βάση συγκεκριμένα στοιχεία [ΣυμβΕφΑΘ 217/1997 Υπερ 1997/846].


Στην προκειμένη περίπτωση εκ του συνόλου των στοιχείων της παρούσης δικογραφίας και δη εκ των εγγράφων αυτής, των εμμάρτυρων καταθέσεων και των απολογιών των κατηγορουμένων προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο εγκαλών ..., ο οποίος μετά το πέρας των προκηρυχθεισών βουλευτικών εκλογών του μηνός Ιουνίου του 2012 και αφού εκλέχθηκε βουλευτής Φθιώτιδας μετά του πολιτικού κόμματος Νέα Δημοκρατία, διορίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του Συντάγματος και δυνάμει του υπ' αριθ. 86/2012 Προεδρικού Διατάγματος, εις την θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών εγκατασταθείς επί του 3ου ορόφου, του επί της οδού ... κείμενου κτιριακού συγκροτήματος, όπου εκεί στεγάζονται οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μία δε εξ αυτών είναι και το Ε' τμήμα Εσόδων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του οποίου Προϊστάμενος υπό τον βαθμό του Τμηματάρχη τυγχάνει ο κατηγορούμενος και υπάλληλος της ανωτέρω δημοσίας υπηρεσίας ... από του έτους 2010 συναφθείσας δανειακής συμβάσεως της Ελληνικής Κυβερνήσεως μετά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου καθώς και μετά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που συμμετέχουν εις αυτήν, και επειδή για την εμπρόθεσμη κατά καιρούς εξόφληση των χρηματικών ποσών που έχει δανεισθεί η Ελλάς διεξάγονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών εκπροσώπων των δανειστών, ενός υπαλλήλου του Δ.Ν.Τ., και δύο υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για την λήψη δημοσιονομικών μέτρων της Ελληνικής οικονομίας, τα οποία από του έτους 2010 έως σήμερον τυγχάνουν ιδιαιτέρως επαχθή για την Ελληνική κοινωνία δεδομένου ότι έχει επέλθει σημαντική μείωση εις τους μισθούς των δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων και αντίστοιχη μείωση εις τις καταβαλλόμενες συντάξεις από  τους  Κρατικούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς με ταυτόχρονη  μείωση  της γενικής καταναλωτικής διαθέσεως και αύξηση της ανεργίας, είναι ευνόητο κατά τις διαπραγματεύσεις αυτές οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και  του  Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να συνεργάζονται προκειμένου να εξευρίσκεται καθ' εκάστη διαπραγμάτευση η πλέον συμφέρουσα οικονομική λύση για την όσο το δυνατόν ηπιότερη για τον Ελληνικό λαό αποπληρωμή των χρημάτων που δανείζεται η Ελλάς. Τέτοιας μορφής διαπραγματευτικής συναντήσεως μεταξύ των τριών μελών των Δανειστών και εκπροσώπων της Ελληνικής Κυβερνήσεως επρόκειτο να λάβει χώρα την Πέμπτη 26/07/2012, διό και εις τα πλαίσια του συντονισμού των Ελληνικών οικονομικών υπηρεσιών ο Διευθυντής Προγραμματισμού Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γ.Λ.Κ. ... σε συνεργασία με την Γενική Γραμματέα  Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. ..., συνέταξαν ένα εσωτερικό έγγραφο το οποίον μεταξύ των ετέρων υπαλλήλων, απέστειλε η ανωτέρω Γενική Γραμματεύς δια του ηλεκτρονικού διαδικτυακού ταχυδρομείου και εις τον κατηγορούμενο και Προϊστάμενο του τμήματος Εσόδων του Κράτους ..., ως τούτο προκύπτει εκ της αναγνώσεως του εν Α) κειμένου υπό την ένδειξη "Κοινοποίηση", και αναφερόταν
σε ένα σημαντικό θέμα διαπραγματεύσεως με την Τρόικα (όπως είθισται να ονομάζονται οι εκπρόσωποι των δανειστών), που ήτο η από μέρους της Ελλάδος παρουσίαση προς την Τρόικα, των προϋπολογισθέντων εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από την πάταξη της φοροδιαφυγής για την περίοδο 2013-2016 με αναγραφέντα χρηματικά ποσά, γεγονός το οποίον δεν θα έδει να διαρρεύσει προς τους εκπροσώπους των δανειστών προ της συζητήσεως των μετά των Ελλήνων, ως τούτο συνάγεται και από το πνεύμα του κειμένου του ανωτέρω εγγράφου αλλά και εκ της από 27/06/2012 ενόρκου καταθέσεως της Γ.Γ. Δημ/κης Πολιτικής ..., όπου εκθέτει πως εις το ανωτέρω έγγραφο εκτίθεντο υψίστης σημασίας θέματα τα οποία άπτοντο της γενικής και ειδικής οικονομικής πολιτικής της Ελλάδος έναντι των δανειστών της, με αποτέλεσμα το ανωτέρω έγγραφο να καθίσταται όχι μόνον κατά την άποψη της Ελληνικής Κυβερνήσεως αλλά και αντικειμενικά, κρατικό μυστικό που δεν θα έπρεπε να διαρρεύσει σε ξένη Κυβέρνηση είτε αυτοτελώς είτε εις τα μέλη της Τρόικας αφενός μεν διότι τα μέλη αυτά τυγχάνουν εκπρόσωποι ξένων Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων που έχουν δανείσει την Ελληνική Κυβέρνηση όπως και το μέλος του Δ.Ν.Τ. εμπίπτει εις την έννοια της ξένης Κυβερνήσεως, αφού κύριοι μέτοχοι του Δ.Ν.Τ. τυγχάνουν ξένες Κυβερνήσεις, αφετέρου δε ως περιέχον οικονομικά στοιχεία της Ελλάδος ήτοι έσοδα εκ φοροδιαφυγής τα οποία εάν δεν απεδέχετο η Τρόικα πιθανώς να έθετε ζήτημα επιβολής εις τον Ελληνικό λαό νέων επαχθών μέτρων (λ.χ. μείωση μισθών συντάξεων κ.λ.π.). Εντούτοις στις 27/07/2012 ως διαπίστωσε η Γενική γραμματεύς Δημ/κής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. ..., το ανωτέρω έγγραφο αναρτήθηκε υπό τον τίτλο Πρωτοβουλία Πολιτών, Δημοσθένους 110 Καλλιθέα, Πρόεδρος της οποίας τυγχάνει ο κατηγορούμενος ... και "Η Τρόικα μας κάνει ότι θέλει γιατί οι υπηρεσίες του ... δεν ξέρουν την δουλειά τους "εις την δημοσιογραφική ιστοσελίδα "....gr" με διεύθυνση www.....gr/blog/...., ενώ ως προέκυψε κατά την διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας κατόπιν σχετικής ερεύνης των Αστυνομικών αρχών, εις την ανωτέρω ιστοσελίδα εστάλη με ηλεκτρονικό διαδικτυακό τρόπο από τον κατηγορούμενο ... και από ηλεκτρονικό υπολογιστή του επί της οδού ... εις την Καλλιθέα Αττικής κείμενου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος " Internet - Καφέ", με IP ..., ιδιοκτησίας της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "... ΕΠΕ", εκπρόσωπος της οποίας τυγχάνει ο κατηγορούμενος ..., το δε επίμαχο ως άνω έγγραφο το οποίον τυγχάνει όμοιο με το έγγραφο που εμπεριέχεται εις τον υπηρεσιακό Η/Υ του κατηγορουμένου ... ( οράτε την υπ' αριθ. 3022/19/905-α731-07-2012 εργαστ. Έκθεση ΔΕΕ/ΕΛΑΣ ) και εις την αριστερή εμπρόσθια άνω θέση φέρει συνδετήρα συρραπτικού μηχανήματος καθώς και το ονοματεπώνυμο του κατήγορουμένου ...εις την αγγλική γλώσσα ως "...", δεν έχει αποσταλεί εις τον κατηγορούμενο ... δια ηλεκτρονικού τρόπου, ως τούτο επεσήμανε εις την από 21/09/2012 ένορκη κατάθεση του ο Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων του Γ.Λ.Κ. ..., αλλά εκτυπώθηκε από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κατηγορουμένου ... και είτε εδόθη δια χειρός εις τρίτο πρόσωπο το οποίον εν συνεχεία το παρέδωσε εις τον κατηγορούμενο ..., είτε φωτογραφήθηκε δια τηλεφωνικής συσκευής και εν συνεχεία παραδόθηκε εις  τον κατηγορούμενο ... ο οποίος δια ηλεκτρονικού μηνύματος από το κατάστημα της ΕΠΕ EMPIRE το απέστειλε εις την ιστοσελίδα '"....gr "   προκειμένου να αναρτηθεί δημοσίως εις το διαδίκτυο. Προγενεστέρως του ανωτέρω συμβάντος, ως εμφαίνεται εκ του σχετικού αποσπάσματος της ως άνω ιστοσελίδας "....gr " στις 6/07/2012 περιήλθε εις την κατοχή της ανωτέρω ιστοσελίδας από την ηλεκτρονική διεύθυνση με IP ..., ιδιοκτησίας της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "... ΕΠΕ ", το από 6/07/2012 ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Διοικήσεως του Γ.Λ.Κ. ... το οποίον απευθύνετο προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και αποτύπωνε την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την ασφάλεια του Κεντρικού Κτιρίου του Γ.Λ.Κ. καθώς και τις προτάσεις για "την τοποθέτηση ηλεκτρονικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας του ανωτέρω κτιρίου, καθώς και το από 29/06/2012 του φερομένου ως Προέδρου της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς και νυν κατηγορουμένου ..., το οποίον εξέθετε σχετική αναφορά του ανωτέρω προς τον Πρωθυπουργό ζητώντας την απόλυση του Αναπληρωτή Υπουργού ... επί τω λόγω πως το αρχείο του Υπουργού το οποίον καθώς ισχυρίζετί κατείχε νομίμως ο ..., εμπεριείχε θέματα πελατειακών πολιτικών σχέσεων, έγγραφα τα οποία το μεν πρώτο περί της ασφαλείας του Γ.Λ.Κ. δύναται να χαρακτηρισθεί μυστικό υπό την έννοια του άρθρου 146 του ΠΚ, αφού εάν περιέρχετο σε γνώση οιασδήποτε ξένης Κυβερνήσεως θα έβλαπτε τα εθνικά συμφέροντα, καθόσον τρίτα πρόσωπα θα εγνώριζαν τα μέτρα ασφαλείας του Γ.Λ.Κ. και των γραφείων εισόδου του Υπουργικού γραφείου με πιθανό τον κίνδυνο οικονομικής ή άλλης φύσεως δολιοφθοράς, ενώ το δεύτερο δεν δύναται να χαρακτηρισθεί μυστικό υπό την έννοια του άρθρου 146 του ΠΚ, δεδομένου ότι αναφέρεται σε εσωτερικά πολιτικά και προσωπικά ζητήματα τα οποία ούτε απόρρητα επιβάλλεται να τηρηθούν έναντι ξένης Κυβερνήσεως ούτε εκ της αποκαλύψεως του διακυβεύονται θέματα εθνικής ασφάλειας. Πέραν των προαναφερομένων εγγράφων εκ των οποίων το από 6/07/2012 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή του Γ.Λ.Κ. ... ευρίσκετο εις το προσωπικό ηλεκτρονικό αρχείο του Η/Υ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ευρίσκετο και ένα κείμενο το οποίον έφερε ως επικεφαλίδα την φράση " ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ " και κάτωθι αυτού έφερε τα ονόματα της δημοσιογράφου ...και ... και αφορούσε προσωπικά θέματα του Αναπληρωτή Υπουργού με τα πρόσωπα αυτά, και το οποίο ως κείμενο υπεκλάπη από τον προσωπικό υπολογιστή του Υπουργού και εστάλη εις τον δημοσιογράφο ...προς τον σκοπό πολιτικής βλάβης του ως άνω Υπουργού, τούτο δε αποκαλύφθηκε από την ιδία την ... στις 10/07/2012 όταν ο συνάδελφος της δημοσιογράφος ... δια της ηλεκτρονικής του διευθύνσεως ...@hotmail.com απέστειλε εις αυτήν και εις την ηλεκτρονική της διεύθυνση ...@yahoo.gr το ανωτέρω κείμενο, εν συνεχεία δε η ... ενημέρωσε για την διαρροή αυτή τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών από την ανωτέρω ηλεκτρονική της διεύθυνση προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργού ...@gmail.com.

Ως προκύπτει εκ των σχετικών εγγράφων του Γενικού Διευθυντή του Γ.Λ.Κ. ...  και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ιδιωτικής εταιρείας υπηρεσιών ασφαλείας ... Pol, ... προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, εις τον 3° όροφο όπου ευρίσκεται το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού, από τον Ιούνιο του 2012 δύο από τις τέσσερις ηλεκτρονικές συσκευές επιτήρησης ασφαλείας είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ ημερησίως και καθ' όλο το 24ωρο, από την 7η πρωινή έως την 7η επομένη ευρίσκεται προσωπικό της ανωτέρω ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας που ελέγχει τα πρόσωπα που εισέρχονται εις το γραφείο του Υπουργού, εκ των οποίων καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο εισερχομένων και εξερχόμενων τα στοιχεία των επισκεπτόμενων προσώπων πλην των υπαλλήλων που εισέρχονται για υπηρεσιακούς λόγους, με συνέπεια να τυγχάνει εφικτό από την μη ύπαρξη αυστηρών μέτρων ασφαλείας σε υπηρεσιακά πρόσωπα, κάποιο εξ' αυτών να εισέλθει εις το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού ενόσω ούτος απουσιάζει και να αντιγράψει αρχεία από τον υπηρεσιακό ηλεκτρονικό του υπολογιστή, εν αντιθέσει με έτερο μη υπηρεσιακό πρόσωπο το οποίον τυγχάνει σχεδόν αδύνατο να προβεί σε τέτοια πράξη, δοθέντος ότι η πρόσβαση του εις το Υπουργικό γραφείο ελέγχεται από τις υπηρεσίες ασφαλείας, και δη από την είσοδο του εις το Γ.Λ.Κ. έως το ανωτέρω γραφείο όπου γίνεται διττώς καταγραφή των στοιχείων του. Εκ των προρρηθένπον αναδεικνύονται σοβαρές ενδείξεις πως ο κατηγορούμενος υπάλληλος του Γ.Λ.Κ. .... και εις την προσπάθεια του να μην εντοπισθεί από τα ίχνη που θα άφηνε η ηλεκτρονική αποστολή των εν λόγω εγγράφων εις την διαδικτυακή ιστοσελίδα "....gr ", ή εις τον δημοσιογράφο ... ή εις τον κατηγορούμενο ..., το μεν κείμενο που αφορά τις οικονομικές διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Κυβερνήσεως μετά των μελών του Δ.Ν.Τ. και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως το οποίον κατείχε νομίμως εις τον υπηρεσιακό ηλεκτρονικό του υπολογιστή ως συναρμόδιος για τα έσοδα του Κράτους, το εκτύπωσε και το ενεχείρισε είτε ο ίδιος είτε δια τρίτου αγνώστου εισέτι προσώπου προς τον κατηγορούμενο ..., ο οποίος εν συνεχεία το διένειμε ηλεκτρονικά εις την ανωτέρω δημοσιογραφική διαδικτυακή ιστοσελίδα, τα δε έτερα έγγραφα αφού πρώτον τα υπέκλεψε από τον προσωπικό  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  του  Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ... στο οποίο είχε πρόσβαση ως ανώτερος υπάλληλος του Γ.Λ.Κ., εν συνεχεία είτε ο ίδιος είτε τρίτο πρόσωπο συνεργαζόμενο μετ' αυτού ενεχείρισε τα δύο εξ' αυτών εις τον κατηγορούμενο ... ήτοι, το από 6/07/20 ενημερωτικό σημείωμα του ... και το από 25/07 έγγραφο οικονομικών διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, καθόσο έτερο, ήτοι η αναφορά του ... προς τον Πρωθυπουργό δεν συνιστά μυστικό έγγραφο ή κρατικό απόρρητο και ευρίσκετο ήδη στην κατοχή και γνώση του, με σκοπό ως και εγένετο από τον ... να λάβει χώρα δημοσίευση τους εις την διαδικτυακή ιστοσελίδα "....gr ". Όμως εκ των προλεχθέντων και εις ότι αφορά τον κατηγορούμενο ... για το έγκλημα της κακουργηματικής κατασκοπείας, δεν ανεδείχθησαν μεν ενδείξεις ότι τα ανωτέρω έγγραφα τα ανηύρε εις απορρίματα, κάτι το οποίον πράγματι έχει λάβει χώρα σε έτερες παρόμοιας φύσεως υποθέσεις (οράτε το προσκομισθέν υπό του ιδίου υπ' αριθ. 2177/2011 βούλευμα ΣυμβΠλημΑθ), εντούτοις όμως και από την άλλη σκοπιά δεν ενυπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι τα ανωτέρω έγγραφα περιήλθαν εις την κατοχή  του  δια  θετικής  του  ενέργειας  ως απαιτείται για  την στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υποστάσεως του εν λόγω εγκλήματος [ο.π. ΣυμβΠλημΑθ  1016/2001, ΣυμβΠλημΑθ 2177/2011], προκειμένου δια της δημοσιοποιήσεως του να βλάψει τα συμφέροντα της χώρας, αλλά περιήλθαν εις αυτόν ευκαιριακά και τυχαία από τον κατηγορούμενο ... καθόσον ο … εγνώριζε την σπουδή του ... προς δημοσιοποίηση των ανωτέρω, αφού ως Πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβουλίας Πολιτών έχει αρκετές φορές εις το παρελθόν προβεί σε δημοσιοποιήσεις υπηρεσιακών εγγράφων που ανηύρε είτε σε απορρίμματα έξωθεν Υπουργείων ή ετέρων υπηρεσιών, είτε περιήλθαν στην κατοχή του από έτερα πρόσωπα, ενώ το αυτό δέον να λεχθεί και δια τον έτερο κατηγορούμενο … αφενός μεν διότι και επ' αυτού δεν ανεδείχθησαν ενδείξεις θετικής του ενέργειας για την γνώση και κατοχή των προμνησθεισών εγγράφων, αφετέρου δε εξ' ουδενός στοιχείου δεν προκύπτει πως συνέδραμε δια οιαδήποτε τρόπου τον ... εις την ηλεκτρονική αποστολή των εν λόγω κειμένων από το κατάστημα του ( οράτε και την από 22/01/2013 ιδιωτική επιστολή του ... προς εκείνον, όπου αποδέχεται ο ... την αποκλειστική του ευθύνη για την ως άνω αποστολή ), καθόσον στα καταστήματα αυτά δεν ενεργείται από τους ιδιοκτήτες σχετικός έλεγχος για τις ηλεκτρονικές πράξεις των πελατών που χρησιμοποιούν τους Η/Υ ιδιοκτησίας τους, διό και πρόσωπα που πιθυμούν να διατηρήσουν την ηλεκτρονική τους ανωνυμία ή την δυσχερή ανεύρεση τους μεταβαίνουν σε τέτοιας κατηγορίας καταστήματα προκειμένου να αποστείλουν απειλητικά, εκβιαστικά και τρομοκρατικού περιεχομένου ηλεκτρονικά μηνύματα, καθόσον γνωρίζουν ότι δεν προβλέπεται έλεγχος επ' αυτών.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω εκτεθέντων και επειδή κατά την ημέτερη κρίση για τον κατηγορούμενο ... αναδεικνύονται επαρκείς ενδείξεις ικανές για την δημόσια επ' ακροατηρίω στήριξη κατηγορίας κατ' αυτού, ενώ δια τους λοιπούς κατηγορουμένους ... και ... δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις, φρονώ πως το υμέτερο Συμβούλιο πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109, 309 παρ. 1 εδ. α', ε', 310 παρ. 1, 313, 315 του ΚΠΔ να αποφανθεί, 1) υπέρ της παραπομπής ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών που θα ορισθεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών του ... κατήγορουμένου για τα εγκλήματα της Παραβιάσεως των μυστικών της Πολιτείας, της Παραβιάσεως στοιχείων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που συνιστούν κρατικά απόρρητα ιδιαιτέρως μεγάλης οικονομικής ζημίας και της Παραβιάσεως Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα προς τον σκοπό της βλάβης τρίτου προσώπου, τα οποία προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 14 παρ. 1, 16, 17, 18 εδ. α', β', 26 παρ. 1 εδ. α', 27, 51, 52, 53, 94 παρ. 1, 146 παρ. 1, 370 Β παρ. 2 -1 του ΠΚ και άρθρ. 2, 3, 22 παρ. 6 του Ν. 2472/1997 και τα οποία φέρεται να ετέλεσε στην Αθήνα από τις 29/06/2012 έως τις 10/07/2012, με την ταυτόχρονη διατήρηση της ισχύος της υπ' αριθ. 25/2012 Ανακριτικής διατάξεως δια της οποίας επεβλήθησαν εις αυτόν οι περιοριστικοί όροι Α) της εμφανίσεως του εις το AT του τόπου κατοικίας του μία φορά το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός, Β) της Απαγορεύσεως εξόδου του από την χώρα έως της οριστικής κατ' αυτού εκδικάσεως της προκείμενης κατηγορίας και 2) ότι δεν πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία κατά του ..., κατοίκου Αθηνών οδός ... και του ... κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός ..., για  το  έγκλημα της Κακουργηματικής  Κατασκοπείας το  οποίον προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 14 παρ. 1, 16, 17, 18 εδ. α', 26 παρ. 1 εδ. α', 27, 51, 52, 148 παρ. 2-1, και το οποίον φέρονται να ετέλεσαν στην Αθήνα από τις 29/06/2012 έως τις 26/07/2012, με την ταυτόχρονη κατάργηση της ισχύος των υπ' αριθ. 5/2013, 6/18-02-2013 Ανακριτικών διατάξεων δια των οποίων του επεβλήθησαν περιοριστικοί όροι της καταβολής χρηματικής εγγυήσε 2.000 ευρώ, της εμφανίσεως εις το AT του τόπου κατοικίας μία φορά πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός και της Απαγορεύσεως εξόδου του από την χώρα.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Προτείνω προς το Συμβούλιο σας :

1)Να παραπεμφθεί ενώπιον του ακροατηρίου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών που θα ορισθεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ο ... κάτοικος Ιλίου Αττικής οδός ..., για να δικασθεί ως υπαίτιος του ότι:

Α) Στην Αθήνα την κατά το χρονικό διάστημα από 29-6-2012 έως και 26-7-2012 με πρόθεση άφησε να περιέλθουν στην γνώση άλλου έγγραφα, που τα συμφέροντα της Πολιτείας επιβάλλουν να τηρηθούν απόρρητα απέναντι σε ξένη κυβέρνηση και ειδικότερα κατά τον ως άνω τόπο και χρόνο όντας δημόσιος υπάλληλος και δη Προϊστάμενος του Ε' τμήματος Εσόδων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο οποίος είχε εις την κατοχή του νομίμως, 1) το από 6-7-2012 Ενημερωτικό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ... προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών ..., που περιέγραφε προτάσεις για την ασφάλεια του κτιρίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και παρανόμως, 2) κείμενο με τίτλο «Η τρόικα μας κάνει ότι θέλει γιατί οι υπηρεσίες του ... δεν ξέρουν τη δουλειά τους», το οποίο περιείχε το από 25-07-2012 συνημμένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας το οποίο είχε λάβει ως συναρμόδιος σχετικά με τις οικονομικές διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε η Ελληνική Κυβέρνηση με τους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σχετικά με την από του έτους 2010 συναφθείσα δανειακή σύμβαση της Ελλάδος με το Δ.Ν.Τ. και τις Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις, έγγραφα που αποτελούν μυστικά της Ελληνικής Κυβερνήσεως, αφού αφορούν θέματα υψίστης κρατικής σημασίας και άπτονται της γενικής και ειδικής οικονομικής πορείας της Χώρας και της ασφάλειας του κτιρίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, παρέδωσε τα έγγραφα αυτά, είτε ο ίδιος είτε δια μέσω ετέρου προσώπου σε τρίτα πρόσωπα και δη εις τον συγκατηγορούμενο του ... με συνέπεια να περιέλθουν τα ως άνω έγγραφα σε γνώση των χρηστών του διαδικτύου και δη στην ιστοσελίδα www.....gr / blog / article/ ... ενώ τα συμφέροντα της Πολιτείας επιβάλλουν να τηρηθούν τα ανωτέρω έγγραφα απόρρητα.


Β) Στην Αθήνα κατά τον ως άνω τόπο και χρόνο αντέγραψε, αποτύπωσε και αποκάλυψε σε τρίτον και οπωσδήποτε παραβίασε στοιχεία και προγράμματα υπολογιστών, τα οποία συνιστούν κρατικά απόρρητα ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής σημασίας όντας στην υπηρεσία του κατόχου των ως άνω στοιχείων και πιο συγκεκριμένα ειδικότερα στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο, όντας δημόσιος υπάλληλος και δη Προϊστάμενος του Ε' τμήματος Εσόδων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αντέγραψε, αποτύπωσε και αποκάλυψε στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας «www..... gr/blog/article/...», 1) το από 6-7-2012 Ενημερωτικό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ..., το οποίον αφού υπέκλεψε από τον προσωπικό υπηρεσιακό υπολογιστή του Αναπληρωτή Υπουργού ... εν συνεχεία το αποκάλυψε σε τρίτα πρόσωπα και μέσω αυτών εις την υπ' αριθ. www..... gr/blog/article/...» ιστοσελίδα και 2) κείμενο με τίτλο «Η τρόικα μας κάνει ότι θέλει γιατί οι υπηρεσίες του ... δεν ξέρουν τη δουλειά τους» το οποίον νομίμως κατείχε εις τον προσωπικό υπηρεσιακό του ηλεκτρονικό υπολογιστή και το οποίον αφού το εκτύπωσε - αντέγραψε σε έγγραφο το αποκάλυψε σε τρίτα πρόσωπα και δι' αυτών εις το διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας www..... gr/blog/article/...», δια του τρόπου δε αυτού παραβίασε στοιχεία και προγράμματα υπολογιστών, τα οποία συνιστούν κρατικά απόρρητα ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής σημασίας.

Γ.  Στην Αθήνα την   10-7-2012 χωρίς δικαίωμα επενέβη  με οποιονδήποτε τρόπο σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνοντας γνώση των δεδομένων αυτών και στην συνέχεια κατέστησε αυτά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα και επέτρεψε στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων με σκοπό να βλάψεις τρίτον και ειδικότερα, κατά τον ως άνω τόπο κα χρόνο  χωρίς δικαίωμα  επενέβη  σε αρχεία του υπηρεσιαι ηλεκτρονικού υπολογιστή του Αναπληρωτή Υπουργού ..., στον οποίον υπήρχαν υπηρεσιακά αρχεία και αρχεία προσωπικού  χαρακτήρα, τα οποία αφορούσαν τον ως άνω Αναπληρωτή Υπουργό και την δημοσιογράφο ..., ήτοι αφορούσε αίτημα της προς τον ως άνω Αναπληρωτή Υπουργό με τον τίτλο «ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ», ως επίσης και αιτήματα συναντήσεως των πολιτών ...  και ... με τον ως άνω Υπουργό για προσωπικά τους ζητήματα, και αφού έλαβε γνώση αυτών, στην συνέχεια, κατέστησε αυτά προσιτά σε μη   δικαιούμενα   πρόσωπα και δη στον δημοσιογράφο   μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του cp_...@hotmail.com και έτσι επέτρεψε στον ως άνω δημοσιογράφο ... να λάβει γνώση των δεδομένων αυτών και ήτοι να λάβει γνώση της προσωπικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Αναπληρωτή Υπουργού ..., με σκοπό να βλάψει τον ως άνω Αναπληρωτή Υπουργό.

2) Να διατηρηθεί, έως την οριστική εκδίκαση της παρούσας κατηγορίας, η ισχύς της υπ' αριθ. 25/2012 διατάξεως της 8ης Ειδικής Ανακρίτριας Αθηνών δια της οποίας επεβλήθησαν εις τον κατηγορούμενο ... οι περιοριστικοί όροι Α) της εμφανίσεως του εις το AT του τόπου κατοικίας του μία φορά το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός, Β) της Απαγορεύσεως εξόδου του από την χώρα.

3) Να μην γίνει κατηγορία κατά του ..., κατοίκου Αθηνών οδός ...και κατά του ... κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός ..., για το έγκλημα της Κακουργηματικής Κατασκοπείας το οποίον προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1,14 παρ. 1, 16, 17, 18 εδ. α', 26 παρ. 1 εδ. α', 27, 51, 52, 148 παρ. 2 - 1, και το οποίον φέρονται να ετέλεσαν στην Αθήνα από τις 29/06/2012 έως τις 26/07/2012.

4)Να καταργηθεί η ισχύς των υπ' αριθ. 5/2013, 6/18-02-2013 διατάξεων της 8ης Ειδικής Ανακρίτριας Αθηνών δια των οποίων επεβλήθησαν εις τους κατηγορουμένους ... και ... οι περιοριστικοί όροι της καταβολής χρηματικής εγγυήσεως 2.000 ευρώ, της εμφανίσεως εις το AT του τόπου κατοικίας μία φορά το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός και της Απαγορεύσεως εξόδου από την χώρα.

Αφού έλαβε υπ' όψη την προαναφερομένη εισαγγελική πρόταση του Εισαγγελέα Σπυρίδωνος Παππά, Εισαγγελέα Πρωτοδικών.


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ


Την 28-7-2012 προσήχθη συνοδεία αστυνομικών της Υπ/σης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ο ..., κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδ. ..., ο οποίος είχε συλληφθεί την 27-7-2012 ενόσω βρισκόταν στο επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 37 γραφείο του στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου ασκούσε καθήκοντα Τμηματάρχη στο Ε' Τμήμα της Γεν. Δ/σης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού. Κατά του ιδίου ακολούθως ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 16, 17, 18 εδ. α' και β', 26 παρ. 1 α'. 27 παρ. 1, 51, 52, 59, 79, 94, 146 παρ.1, 370Β παρ.2 περ. β' -1, 4 ΠΚ, 2, 3, 22 παρ. 6 ν. 2472/1997, με παραγγελία του Εισαγγελέα προς διενέργεια κύριας ανάκρισης, η οποία διενεργήθηκε από την Ανακρίτρια του 8ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος. Μετέπειτα και διαρκούσης της κύριας ανάκρισης απέκτησαν την ιδιότητα του κατηγορουμένου οι ..., κάτοικος Αθηνών, οδ. ... και ..., κάτοικος Καλλιθέας, οδ. ..., κατά των οποίων απαγγέλθηκε κατηγορία για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 16, 17, 18 εδ. α και β', 26 παρ.1 α', 27 παρ.1, 51, 52, 59, 79, 148 παρ.2 Π Κ, επιβλήθηκαν δε κατόπιν εις βάρος όλων των ανωτέρω κατηγορουμένων οι περιοριστικοί όροι: 1) Της εμφάνισης του άπαξ κατά το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός στο Λ.Τ. του τόπου της κατοικίας του και της απαγόρευσης εξόδου του από την χώρα για τον πρώτο εξ αυτών ..., 2) της καταβολής εγγυοδοσίας ποσού 2.000 ευρώ για τον δεύτερο ... και 3) της εμφάνισης του άπαξ κατά το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου της κατοικίας του και της απαγόρευσης εξόδου του από την χώρα για τον τρίτο εξ αυτών .... Ακολούθως και μετά την περαίωση της κύριας ανάκρισης η δικογραφία διαβιβάσθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, εισάγεται δε στο παρόν Συμβούλιο με την υπ' αριθ. ΕΓ 20-13/221/10 εισαγγελική πρόταση.

Από το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την προκαταρκτική εξέταση, την αυτεπάγγελτη προανάκριση που προηγήθηκε και την κύρια ανάκριση που ακολούθησε και περαιώθηκε νόμιμα (βλ. την από 18-2-2013 έκθεση γνωστοποίησης πέρατος προς τον τρίτο κατηγορούμενο και τις από 6-3-2013 όμοιες προς τους πρώτο και δεύτερο εξ αυτών), ήτοι από τα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αποτυπώθηκαν σε υλικούς φορείς -CD- με ηλεκτρονικά μέσα) και τις καταθέσεις των μαρτύρων, σε συνδυασμό με τις απολογίες των κατηγορουμένων, προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Την 12-7-2012 προσήλθε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την τέλεση εγκληματικών πράξεων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ο ..., Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του την 21-6-2012, είχε εγκατασταθεί στο ευρισκόμενο επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 37 στην Αθήνα κτίριο, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (εφεξής Γ.Λ.Κ.). Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε εκείνος προς τον Εισαγγελέα, άγνωστοι δράστες είχαν αφαιρέσει, πιθανώς την 27-6-2012 ή την 28-6-2012, από το γραφείο του στο Γ.Λ.Κ. και κατά τον χρόνο που απουσίαζε στο εξωτερικό, προσωπικά του έγγραφα, γεγονός το οποίο ο ίδιος απέδιδε στο πρόβλημα της πλημμελούς ασφάλειας που είχε διαπιστώσει ότι υπήρχε και είχε την αιτία του (το παραπάνω γεγονός) σε επίμεμπτες και ποινικά κολάσιμες ενέργειες ή παραλείψεις αγνώστων σ' αυτόν προσώπων. Έχοντας υπ' όψη τα δεδομένα αυτά ανέθεσε σε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που εμπλέκονταν στο ζήτημα της ασφάλειας των υπηρεσιών του Γ.Λ.Κ. να του υποβάλουν εκθέσεις με προτάσεις για την βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και την αποφυγή «διαρροών» υπηρεσιακών εγγράφων. Ανταποκρινόμενοι προς το αίτημα του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Γ.Λ.Κ. υπέβαλαν: α) Το από 6-7-2012 ενημερωτικό σημείωμα που συνέταξε ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού του Γ.Λ.Κ. ... και β) το από 3-7-2012 ενημερωτικό σημείωμα που συνέταξε ο Διευθυντής Προϋπολογισμού και Δημοσίων Αναφορών του Γ.Λ.Κ. ... Περαιτέρω,   υποβλήθηκαν προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών τα από 6-7-2012 έγγραφα του αναπληρωτή προέδρου και δ/ντος συμβούλου της    εταιρείας "  SECURITY SERVICES" ... και το από 9-7-2012 έγγραφο του υπαλλήλου του Γ.Λ.Κ. ....  Από τα  στοιχεία που  τέθηκαν υπ'   όψη  του Αναπληρωτή Υπουργού προέκυψε ότι είχαν ήδη διαρρεύσει κατά το παρελθόν  και  αναρτηθεί  στο  διαδίκτυο  περισσότερα  υπηρεσιακά έγγραφα του Γ.Λ.Κ. και συγκεκριμένα: ί) Σχέδιο του από 8-2-2012 εγγράφου της Διευθύνσεως Προϋπολογισμού Γενικής Κυβερνήσεως, Π) σχέδιο του από 26-3-2012 εγγράφου της Δ (Διευθύνσεως) 25-Κινήσεως Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών και iii) στοιχεία εγγράφου της  Δ  (Διευθύνσεως)  4-  Προσωπικού  που  αφορούσε  πειθαρχικό παράπτωμα υπαλλήλου. Είχε μάλιστα διαρρεύσει στο διαδίκτυο την 5-7-2012, ήτοι κατά χρόνο κατά τον οποίο ήταν υπό ακόμη επεξεργασία, σχέδιο και αυτού του ως άνω ενημερωτικού σημειώματος του .... Είχε επίσης αναρτηθεί στο διαδίκτυο και έγγραφο που υπέγραφε ο τρίτος κατηγορούμενος με την ιδιότητα του ως προέδρου της «επιτροπής κατά της διαφθοράς», στο οποίο γινόταν εκτενής μνεία των προσωπικών εγγράφων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία είχαν προηγουμένως αφαιρεθεί - καθ' όσα καταγγέλθηκαν από τον ίδιο- παρανόμως από το γραφείο του. Υπήρχε συνεπώς, όπως υποστήριξε ο καταγγέλλων, ζήτημα διασάλευσης της εσωτερικής υπηρεσιακής τάξης που αντανακλούσε αρνητικά στο ίδιο το δημόσιο συμφέρον, το οποίο όφειλε να προστατευθεί με τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπαιτίων. Μετέπειτα και δη την 19-7-2012 ο ίδιος (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών) επανήλθε με συμπληρωματική κατάθεση του προς τον Εισαγγελέα, προκειμένου να διευκρινίσει ότι το σχέδιο του από 5-7-2012 ενημερωτικού σημειώματος του ... είχε διαρρεύσει κατά την επεξεργασία του στις ιστοσελίδες www....gr και http://....com. ... αναφερόταν ή είχε αναρτηθεί αυτούσιο στις ιστοσελίδες www.....gr και www.f....com. Εξάλλου, την Τρίτη 10-7-2012 ο ίδιος (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών) είχε λάβει στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με συνημμένο αρχείο, το οποίο (αρχείο) είχε - όπως πιθανολογούσε εκείνος-υποκλαπεί από ηλεκτρονικό υπολογιστή του Γ.Λ.Κ. και μάλιστα του προσωπικού του γραφείου. Το ανωτέρω μήνυμα εστάλη σ' αυτόν (Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών) από πρόσωπο (λήπτη) που το είχε δεχθεί από τρίτο, ο οποίος είχε αποκτήσει με άγνωστο τρόπο πρόσβαση στο αρχείο, ο δε λήπτης του αρχικού μηνύματος το είχε προωθήσει στον ίδιο (...) προς ενημέρωση του ότι το συνημμένο αρχείο βρισκόταν εις χείρας μη δικαιούμενου να το κατέχει τρίτου, Ήταν μάλιστα αξιοσημείωτο, καθ' όσα κατήγγειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, το γεγονός ότι το  παραπάνω  αρχείο  ουδέποτε είχε  εκτυπωθεί ώστε να υπάρχει πρόσβαση σ' αυτό υπό υλική μορφή. Μετέπειτα και δη την Παρασκευή 27-7-2012 προσήλθε στην Υπ/ση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος η ...,  Γενική  Γραμματέας  Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γ.Α.Κ. και κατέθεσε ενόρκως ότι την ίδια ημέρα το πρωϊ την είχαν ενημερώσει ότι την Πέμπτη 26-7-2012 και ώρα 10:17 π.μ. είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα www.....gr προσωπική υπηρεσιακή της αλληλογραφία, το περιεχόμενο της οποίας αφορούσε υψίστης κρατικής σημασίας θέματα που άπτονταν της γενικής και ειδικής οικονομικής πορείας της Ελλάδος. Είχε ειδικότερα αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα κείμενο με τίτλο (της ιστοσελίδας) «η Τρόικα μας κάνει ό, τι θέλει γιατί οι υπηρεσίες του ... δεν ξέρουν την δουλειά τους» με αποστολέα την «Πρωτοβουλία Πολιτών, ... Καλλιθέα, τηλ. ..., κιν. ...» και υπό αυτόν (τίτλο) το σχόλιο «Η Τρόικα μας κάνει ό,τι θέλει γιατί οι υπηρεσίες του δεν ξέρουν την δουλειά τους τώρα έχουμε έγγραφο από το γραφείο των υπηρεσιών του ... που προκύπτει ότι δεν ξέρουν τι να πουν στην σημερινή συνάντηση τους με την ΤΡΟΙΚΑ στο ΓΛΚ». Το πλήρες περιεχόμενο του κειμένου που είχε αναρτηθεί είχε ως εξής: «.... Από: Secretary General for Fiscal Policy (...). Αποστολή: Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012, 10:04 π.μ. Πpoς:.... Θέμα: FW: Σημαντικό θέμα για διαπραγμάτευση με Τρόικα: Improve Tax Compliance. Σπουδαιότητα: Υψηλή. Νομίζω ότι στις αυριανές συζητήσεις στο ΓΛΚ για το follow up σε δαπάνες και έσοδα θα πρέπει να υπάρξει  ταυτόχρονη  παρουσία από την Κ αρ. Σ  -  επίσης προηγούμενη συνεννόηση των υπηρεσιών για συντονισμένες απαντήσεις στα θέματα φοροδιαφυγής. ΧΠ. ... General Secretary of Fiscal Policy General Accounting Office Ministry of Finance. From: ... [mailto:....grj Sent: Tuesday, July 24 2012 9:04 p.m. To: ..... Subject: Σημαντικό θέμα για διαπραγμάτευση με Τρόικα: Improve Tax Compliance. ... οι υπηρεσίες του ΓΛΚ ενημερώθηκαν σήμερα από την Κ. Σ για τα έσοδα από τα μέτρα πάταξης της φοροδιαφυγής που έχουμε στο ΜΠΔΣ και μου προώθησαν τα παρακάτω που θεωρούν σημαντικά για την διαπραγμάτευση με την Τρόικα: - Στο ΜΙ 1ΔΣ (βασικό σενάριο) έχουμε αύξηση εσόδων 3,8 δισ. (1,5% του ΑΕΠ) από την πάταξη φοροδιαφυγής για την περίοδο 2013-16 και συγκεκριμένα 924 εκατ. ευρώ το 2013 και 1.022 εκατ. ευρώ το 2014. - Από αυτά, η Τρόικα έχει αφαιρέσει ΟΛΗ την αύξηση εσόδων που προβλέπαμε για το 2013 (924 εκατ. ευρώ) και συνολικά έχει μειώσει την απόδοση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής κατά 1,9 δισ. ευρώ για το 2013-16. - Η Κ. Σ μας ενημέρωσε ότι υπολογίζει αυξημένα έσοδα από πάταξη φοροδιαφυγής κατά 131 εκατ. ευρώ το 2013 - δηλαδή 800 εκατ. ευρώ λιγότερα από αυτά που προβλέπαμε στο ΜΠΔΣ (924 -13 1 εκατ. ευρώ = 793 εκατ. ευρώ). Δεν έστειλαν ακόμα εκτίμηση για το 2014-16. - Με αυτά τα στοιχεία το ΓΛΚ δεν μπορεί να υποστηρίξει στην τεχνική συνάντηση την Πέμπτη με την Τρόικα ότι πρέπει να βάλουμε έστω ένα συμβολικό ποσό για το 2013 για την φοροδιαφυγή (π.χ. 300 εκατ. ευρώ).- Χωρίς κάποια περαιτέρω τεκμηρίωση θα είναι ίσως δύσκολο και σε πολιτικό επίπεδο να πειστούν να δεχτούν κάποιο σοβαρό ποσό και το gap του
2013 ανοίγει κατά 924 εκατ. (και του 2014 κατά 651 εκατ. ευρώ). Πρόταση: - ʼμα θέλουμε να σώσουμε κάτι για το 2013-14 πριν την Πέμπτη το ΓΛΚ πρέπει να έχει μία γραμμή για την φοροδιαφυγή βασισμένη τουλάχιστον σε ποιοτικά ορόσημα (π.χ. number of new inspectors hired, audits made etc.) που θα μας προτείνει η Κ. Σ (ή καλύτερα να έρθει στην συνάντηση με την Τρόικα). - Αλλιώς απλά θα δεχθούμε τα νούμερα τους. ... message       From: ..... Το πρόβλημα είναι πως εφόσον δεν μπορούν να αποτυπώσουν τα νούμερα που προέκυψαν από τις δράσεις καταπολέμησης της φοροδιαφυγής το 2011 και με δεδομένο ότι στους κωδικούς του Π/Υ που αφορούν VAT, CIT και arrears δεν φαίνεται από την εκτέλεση να δικαιολογούνται υψηλότερα νούμερα από αυτά που έχουμε ήδη συμπεριλάβει, το carry over των 13 1 εκατ. το 2013 έναντι του carry over των 924 εκατ. που έχουμε στο baseline δεν επιτρέπει να δικαιολογήσουμε τίποτα το σπουδαίο. Και από την στιγμή που δεν μας έχουν στείλει προβλέψεις για τα έτη 2014-2016, δεν βλέπω τι μπορούμε να υποστηρίξουμε από τα 3,8 δις της περιόδου 2013-2016.. Δ/νση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων κ' Μεθοδολογίας Τμήμα Προγραμματισμού (...) - ... Office of … ..., Athens, Greece (...)». Κατά την έρευνα του γραφείου του πρώτου κατήγορουμένου ..., η οποία προηγήθηκε της σύλληψης του, κατασχέθηκε ο σκληρός δίσκος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιούσε ο πρώτος κατηγορούμενος, έξι εκτυπωμένα φύλλα που περιείχαν διευθύνσεις e-mail, καθώς και ένα φορητό τηλέφωνο τύπου NOKIA που ανήκε στον ίδιο κατηγορούμενο. Προηγουμένως, κατά την διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης που προηγήθηκε της ποινικής δίωξης, τα αρμόδια αστυνομικά όργανα (της Υποδ/σης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) είχαν ζητήσει πληροφορίες από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας "www.....gr" για τον τρόπο με τον οποίο είχαν αποσταλεί προς δημοσίευση απόρρητα έγγραφα, τα οποία προέρχονταν από το Γ.Λ.Κ. Ενδεικτικά μεταξύ αυτών αναφερόταν το ως άνω ενημερωτικό σημείωμα του , καθώς και το δημοσίευμα του φερομένου ως «προέδρου της επιτροπής κατά της διαφθοράς ..., αφού και σ' αυτό γινόταν μνεία απορρήτων επίσης εγγράφων. Με επόμενο αίτημα τους οι ίδιοι ζητούσαν να γνωστοποιηθεί το ηλεκτρονικό ίχνος (διεύθυνση IP, ημερομηνία, ώρα και ζώνη ώρας) της σύνδεσης που είχε χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση του δημοσιεύματος με πλήρη ηλεκτρονική διεύθυνση (url) www.....gr/blog/.... Σε απάντηση του αιτήματος των αστυνομικών της Υποδ/σης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι υπεύθυνοι της παραπάνω ιστοσελίδας γνωστοποίησαν το ηλεκτρονικό ίχνος του αποστολέα ως εξής: «IΡ ..., ημερομηνία 26-7-2012, ώρα Ελλάδος 10:17», Η απάντηση που δόθηκε αναφερόταν στο ηλεκτρονικό ίχνος του αποστολέα του προαναφερομένου εγγράφου, το οποίο περιείχε το κείμενο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που είχε προωθηθεί αρχικά από τον .. στον ..., υπηρεσιακούς παράγοντες του Γ.Λ.Κ. και του Υπουργείου Οικονομικών, αντίστοιχα, ακολούθως από τον ... στην ..., Γενική Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ., με τελικό αποδέκτη τον Υπουργό Οικονομικών και κοινοποίηση του στους ... (πρώτο κατηγορούμενο), .... Διότι αυτό ήταν το έγγραφο το οποίο είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα "www.....gr" την 26-7-2012 και ώρα 10:17 π.μ. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό ίχνος οδήγησε μετά από έρευνα στην εταιρεία «...ΕΠΕ», ιδιοκτησίας του δεύτερου κατηγορουμένου ..., στην οποία ανήκε η σύνδεση που είχε χρησιμοποιηθεί για ν' αναρτηθεί στο διαδίκτυο το προαναφερόμενο κείμενο. Η ανάρτηση του είχε ειδικότερα πραγματοποιηθεί από Η/Υ που υπήρχε σε κατάστημα που διατηρούσε η ανωτέρω εταιρεία στην Καλλιθέα και επί της ... με χρέωση της τηλεφωνικής σύνδεσης με αριθ. .... Όπως όμως κατήγγειλε προς τον Εισαγγελέα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αλλά και προέκυψε κατά την προηγηθείσα προκαταρκτική εξέταση, δεν ήταν ένα μόνον το έγγραφο που είχε διαρρεύσει από το Γ.Λ.Κ. με προορισμό το διαδίκτυο και τελικό αποτέλεσμα είτε την ανάρτηση του αυτούσιου ή την εκτενή μνεία του περιεχομένου του. Ήταν όμως όμοιος στις περιπτώσεις αυτές των διαρροών ο τρόπος με τον οποίο ο υπαίτιος είχε αποκτήσει τα έγγραφα που όλων το περιεχόμενο ήταν σημαντικό, αφού αναφερόταν σε πτυχές της λειτουργίας του ευρύτερου κρατικού   μηχανισμού, ανεξαρτήτως εάν η δημόσια έκθεση του περιεχομένου τους μπορούσε πράγματι να θέσει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον.

Συγκεκριμένα: Α) Τα προσωπικά έγγραφα, τα οποία, όπως ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κατήγγειλε, είχαν αφαιρεθεί την 27-6-2012 ή την 28-6-2012 από το γραφείο του στο Γ.Λ.Κ., ήταν κατά κυριολεξία «έγγραφα», όπως αφήνεται να διαφανεί στην από 12-7-2012 μηνυτήρια αναφορά του, δεν ήταν δηλ. αποθηκευμένα σε κάποιον φορέα ηλεκτρονικής αποθήκευσης κειμένων. Ανεξαρτήτως πάντως εάν επρόκειτο για προσωπικό αρχείο δεδομένων που είχαν αποθηκευθεί με ηλεκτρονικό τρόπο ή όχι, τα παραπάνω «έγγραφα» είχαν αφαιρεθεί ολοκληρωτικά, δηλ. δεν είχε υποκλαπεί, φωτογραφηθεί ή αντιγραφεί μέρος μόνον από αυτά. Όπως προκύπτει από το κείμενο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www. com/ την 2-7-2012, ο συντάκτης του ....(τρίτος κατήγορουμένος), ισχυριζόμενος ότι είχε στα χέρια του νόμιμα «το παράνομο αρχείο του από το 2010 έως 26-6-2012 που έχει δημιουργήσει στο πολιτικό γραφείο του στην οδό ... και στο Υπουργείο του στην οδό Πανεπιστημίου (ΓΛΚ)», κατήγγειλε προς τον Πρωθυπουργό ... την «παράνομη και αντικοινωνική συμπεριφορά του Υπουργού κυρίου ... ως Υπουργού και Βουλευτή». Κατήγγειλε ο ίδιος (τρίτος κατηγορούμενος) στο παραπάνω κείμενο που ανήρτησε στο διαδίκτυο ότι «στο παράνομο αυτό αρχείο ο κύριος Υπουργός έχει καταχωρίσει χιλιάδες στοιχεία με προσωπικά δεδομένα φίλων και ψηφοφόρων και άλλων πολιτών χωρίς την άδεια τους πολλά από αυτά είναι ευαίσθητα -όπως ο τάδε ανώτατος αξιωματικός είναι ΠΑΣΟΚ ή ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κλπ (για τις κρίσεις των αξιωματικών) ο τάδε έχει 80% αναπηρία, αφμ, τηλέφωνα διευθύνσεις, έγγραφο προς Αρχηγό Αστυνομίας απ 100 22/6/2012, έγγραφο από ΑΒEE 26-6-2012, φωτοτυπία το διαβατήριο του ιδίου (...) έγγραφο 27/4/2012 αριθμό πρωτ. από Τελωνείο Αργοστολίου προς συγκεκριμένο πολίτη παραβάτη για εκπρόθεσμη καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα (ΗΦΑΙΣΤΟΣ), έγγραφο προς ΤΕΡΝΑ/ΕΡΓΟΣΕ-Ε65 για διορισμό (ρουσφέτια) φίλων, για ΔΙΟΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡ1ΑΔΑΣ για διορισμό (ρουσφέτια) φίλων ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ κλπ από την Φθιώτιδα και την Αθήνα (...)». Όπως προαναφέρθηκε, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών στην από 12-7-2012 μηνυτήρια αναφορά του κατήγγειλε ότι κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 27-6-2012 και 29-6-2012, κατά το οποίο απουσίαζε στις Βρυξέλλες, άγνωστοι που εκμεταλλεύθηκαν την απουσία του αφαίρεσαν, πιθανώς την 27 ή 28-6-2012, από το γραφείο του προσωπικά του έγγραφα. Παρότι το είδος των εγγράφων δεν προσδιόρισε περαιτέρω ο ίδιος στην από 12-7-2012 μηνυτήρια αναφορά του, το περιεχόμενο του από 29-6-2012 εγγράφου του τρίτου κατηγορουμένου («Προς Πρωθυπουργό κύριο ... ΑΝΑΦΟΡΑ»), με το οποίο ο τελευταίος (τρίτος κατηγορούμενος) έκανε λόγο, μεταξύ των άλλων, ότι είχε στα χέρια του νόμιμα «το παράνομο αρχείο του από το 2010 έως 26-6-2012 που έχει δημιουργήσει στο πολιτικό γραφείο του στην οδό ... και στο Υπουργείο του στην οδό Πανεπιστημίου (ΓΛΚ)», οδηγεί με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι ήταν εκείνα ή μέρος εκείνων, των οποίων είχε κάνει αναφορά στο διαδίκτυο ο τρίτος κατηγορούμενος την 2-7-2012, καθώς και με την από 29-6-2012 «αναφορά» του προς τον Πρωθυπουργό, που ας σημειωθεί απεστάλη την 30-6-2012 μέσω του FAX με αριθμό ... που χρησιμοποιούσε η «επιτροπή κατά της διαφθοράς στην δημόσια ζωή». Τούτο μάλιστα αποδέχεται και ο καταγγέλλων (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών) αναφέροντας (στην από 12-7-2012 μηνυτήρια αναφορά του) ότι «στις ίδιες ή αντίστοιχες ιστοσελίδες αναρτήθηκε και έγγραφο του φερομένου ως προέδρου της επιτροπής κατά της διαφθοράς κ. ...., στο οποίο γίνεται αναφορά στα παρανόμως αφαιρεθέντα προσωπικά μου έγγραφα».  Διαφαίνεται ακόμη ότι ο παραλήπτης της παραπάνω «αναφοράς» προς τον Πρωθυπουργό παρέδωσε το πρωτότυπο ή αντίγραφο της στον καταγγέλλοντα, ο οποίος την προσκόμισε στον Εισαγγελέα, όπως και ότι έγινε αντιληπτό, μετέπειτα έστω, το πότε είχαν αφαιρεθεί τα προσωπικά έγγραφα του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.  Διότι στην από 12-7-2012 μηνυτήρια αναφορά του ο ίδιος τοποθετούσε το συμβάν σε χρόνο, κατά τον οποίο εκείνος μεν απουσίαζε στις Βρυξέλλες, οι δε συνεργάτες του «προφανώς» είχαν αποχωρήσει από τους χώρους της Υπηρεσίας, ενώ, γενικώς, «είχε λήξει το ωράριο» και «δεν υπήρχε κινητικότητα στο κτίριο του Γ.Λ.Κ.». Παρότι στην πρώτη αυτή μηνυτήρια αναφορά του ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών δεν προσδιόρισε επακριβώς ποιά πρόσωπα ήταν οι «συνεργάτες» του, εάν δηλ. επρόκειτο για υπηρεσιακά στελέχη που απασχολούντο ήδη στο Γ.Λ.Κ. προτού ο ίδιος αναλάβει τα καθήκοντα του ως Αναπληρωτής Υπουργός και εγκατασταθεί στο κτίριο της οδού ... ή, αντίθετα, το γραμματειακό προσωπικό με το οποίο στελεχώθηκε το γραφείο του ευθύς μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, εκείνος τοποθέτησε την τέλεση της πράξης αυτής σε χρόνο κατά τον οποίο, «γενικώς», «είχε λήξει το ωράριο και δεν υπήρχε κινητικότητα στο κτίριο του Γ.Λ.Κ.», εννοώντας προφανώς ότι δεν υπήρχε κανείς, είτε δηλ. υπηρεσιακό στέλεχος είτε υπάλληλος γραμματείας στο κτίριο. Από δε το περιεχόμενο της ίδιας παραπάνω μηνυτήριας αναφοράς δεν προκύπτει εάν διενεργήθηκε οποιαδήποτε έρευνα ειδικά για το συμβάν της αφαίρεσης των προσωπικών αυτών εγγράφων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ατύπως έστω, ώστε από αυτήν (έρευνα) να έχει προκύψει οτιδήποτε περισσότερο σχετικά με το προαναφερόμενο περιστατικό. Με αφορμή όμως την απώλεια εγγράφων από το γραφείο του ..., πραγματοποιήθηκε την 3-7-2012 σύσκεψη συνεργατών του με τον ... (Γενικό Διευθυντή Προσωπικού του Γ.Λ.Κ.), κατόπιν της οποίας ο τελευταίος συνέταξε το από 6-7-2012 ενημερωτικό σημείωμα προς τον Αναπληρωτή Υπουργό, όπου μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι «όσον αφορά τα κλειδιά των γραφείων του Υπουργοί), αυτά φυλάσσονται με ευθύνη του πολιτικού γραφείου του εκάστοτε Υπουργού. Στη Δ4-Προσωπικού   ουδέποτε ανατέθηκε αυτή η αρμοδιότητα.   Κατά την τοποθέτηση του κ. ... ως Υπουργού Οικονομικών παρέμειναν στα γραφεία του επί του κτιρίου της οδού Πανεπιστημίου δύο υπάλληλοι του γραφείου του, οι οποίοι, όπως μας δήλωσαν, παρέδωσαν τα κλειδιά στους υπαλλήλους του νέου Αναπληρωτή Υπουργού κατά την άφιξη τους». Β) Την 27-7-2012 προσήλθε στην Υπ/ση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος η δημοσιογράφος ..., η οποία κατέθεσε ενόρκως ότι την 10-7-2012 είχε λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τον επίσης δημοσιογράφο ..., το οποίο περιείχε το εξής κείμενο: «... καλημέρα. Περιμένω να αποτιμήσεις τη δουλειά σου για να πληρωθείς και επίσης το υλικό που έπρεπε να στείλεις....Θα έχουμε σίγουρη  συνεργασία  στο  μέλλον. Υ.Γ.  Πες στο ... χαιρετίσματα και ελπίζω να καταφέρει να σε δει για το θέμα που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες (δες επισυναπτόμενο έγγραφο) Καλές Διακοπές». Το «επισυναπτόμενο έγγραφο», το οποίο είχε αποσταλεί προς την ίδια με το παραπάνω ηλεκτρονικό μήνυμα,   επρόκειτο  για φωτογραφία εγγράφου ή «σκαναρισμένο» έγγραφο που προερχόταν από το προσωπικό γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Σε αυτό το έγγραφο, που αντί επικεφαλίδας έφερε την φράση «αιτήματα για συνάντηση», ήταν καταγεγραμμένα τρία αιτήματα ενδιαφερομένων να συναντήσουν τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για διάφορα ζητήματα. Το πρώτο από αυτά με ημερομηνία παραπλεύρως «9-7-2012» ήταν το αίτημα της ... προς συνάντηση «σχετικά με το θέμα που ανέκυψε το τελευταίο διάστημα». Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το αίτημα της τελευταίας να συναντήσει τον είχε υποβληθεί την 9-7-2012 και το ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) της απεστάλη μία μόλις ημέρα αργότερα, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την ύπαρξη προσώπου που είχε ευχερή και συνεχή, όχι απλώς ευκαιριακή και στιγμιαία, δυνατότητα πρόσβασης στο ημερολόγιο που τηρείτο για τα αιτήματα των ενδιαφερομένων να συναντήσουν τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Καταδεικνύει επίσης ότι επρόκειτο για υπαίτιο, ο οποίος γνώριζε ότι το παραπάνω ημερολόγιο τηρείτο σε Η/Υ, διάβασε και τις πέντε (5) σελίδες του, διότι το αίτημα της ήταν καταγεγραμμένο στην πέμπτη σελίδα του εγγράφου με την ημερομηνία «9-7-2012» παραπλεύρως, ενήργησε δηλ. έχοντας την δυνατότητα να εντοπίσει την όποια περίπτωση, όπου το αίτημα του ενδιαφερομένου να συναντήσει τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών παρουσίαζε ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ή άλλο ενδιαφέρον, ως λ.χ. τυχόν συστάσεις τρίτων για την πραγματοποίηση της συνάντησης, σημειώσεις του υπαλλήλου που αφορούσαν άλλες τυχόν  ενέργειες  για  την τακτοποίηση του ζητήματος που απασχολούσε τον ενδιαφερόμενο (π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία με ορισμένο υπηρεσιακό παράγοντα). Εντωμεταξύ, όπως   προαναφέρθηκε, κατά την συμπληρωματική κατάθεση του στον Εισαγγελέα την 19-7-2012, ο  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είχε καταγγείλει ότι το συνημμένο ως άνω έγγραφο είχε υποκλαπεί από Η/Υ του Γ.Λ.Κ.  και  μάλιστα του προσωπικού του γραφείου, καθώς και ότι ουδέποτε είχε εκτυπωθεί ώστε να υπάρχει πρόσβαση σ' αυτό υπό υλική μορφή. Ωστόσο, το γεγονός της μη εκτύπωσης του δεν ενισχύεται από κάποιο αποδεικτικό στοιχείο, αφού δεν  αποκαλύφθηκε η  ταυτότητα του υπαλλήλου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την σύνταξη του ανωτέρω εγγράφου, ούτε ελέγχθηκε ο Η/Υ του προσωπικού γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στον οποίο είχε συνταχθεί, ώστε να διαπιστωθεί εάν πράγματι το εν λόγω έγγραφο ουδέποτε εκτυπώθηκε. Επομένως, το παραπάνω έγγραφο φωτογραφήθηκε ενόσω ήταν «ανοικτό» στην οθόνη του Η/Υ όπου τηρείτο ή υπέστη άλλου είδους επεξεργασία («σκανάρισμα») το κείμενο του αφότου είχε εκτυπωθεί και απεστάλη κατόπιν διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δημοσιογράφο ... στην δημοσιογράφο ..., η οποία, επειδή γνωριζόταν προσωπικά με τον ..., τον ενημέρωσε άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του απέστειλε το έγγραφο που είχε διαρρεύσει από το γραφείο του. Από τον τρόπο πάντως που διατυπώθηκε το ηλεκτρονικό μήνυμα του ... προς την ... («πες στο ... χαιρετίσματα») διαφαίνεται ότι προσωπική γνωριμία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών δεν υπήρχε μόνον μεταξύ αυτού και της ..., αλλά και με τον .... Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η «διαρροή» των εγγράφων (ήτοι των προσωπικών εγγράφων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του εγγράφου στο οποίο καταχωρούντο τα αιτήματα προς συνάντηση μαζί του) πραγματοποιήθηκε από γραφείο ή γραφεία, τα κλειδιά των οποίων είχαν παραδοθεί εις χείρας των υπαλλήλων του νέου Αναπληρωτή Υπουργού με την άφιξη τους στο κτίριο του Γ.Λ.Κ. Συνεπώς, ακόμη και αν κατά την υποβολή στον Εισαγγελέα της από 12-7-2012 μηνυτήριας αναφοράς και της από 19-7-2012 συμπληρωματικής κατάθεσης του ... αγνοείτο το πρόσωπο που  αμέσως αφαίρεσε ή υπέκλεψε τα προαναφερόμενα έγγραφα, ήταν ωστόσο γνωστό, πρώτον, το πρόσωπο, το οποίο είχε εις χείρας  του  τα  προσωπικά  έγγραφα  του  Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονομικών, αυτά δηλ. που είχαν αφαιρεθεί πρωτύτερα και δη την 27 ή 28-6-2012 από το γραφείο του και δεύτερον, το πρόσωπο, το οποίο κατείχε φωτογραφία ή «σκαναρισμένη» απεικόνιση της πέμπτης σελίδας του ημερολογίου που τηρείτο σε Η/Υ του προσωπικού γραφείου του ιδίου. Και ο μεν πρώτος ήταν ο τρίτος κατηγορούμενος ..., ο δε δεύτερος ο δημοσιογράφος .... Και δεν μπορεί παρά να ήταν γνωστή στον καταγγέλλοντα η ταυτότητα του προσώπου, αφού ανήκε στο γραμματειακό προσωπικό του, το οποίο κατέγραφε   σε 1 Ι/Υ τα αιτήματα των ενδιαφερομένων να τον συναντήσουν, όπως επίσης ήταν γνωστή η ταυτότητα των υπαλλήλων ή συνεργατών του ιδίου (Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών), οι οποίοι κρατούσαν τα κλειδιά των γραφείων του. Και όσον αφορά τον κατά δήλωση-ομολογία του κάτοχο των πρώτων (των προσωπικών) εγγράφων που αφαιρέθηκαν ...(τρίτο κατηγορούμενο), στο απολογητικό του υπόμνημα ο ίδιος ισχυρίζεται ότι, με την από πολλών ετών ιδιότητα του ως προέδρου της οργάνωσης με την επωνυμία «Πρωτοβουλία Πολιτών» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΕΛ», αγωνίζεται προκειμένου  να πείσει τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας «να καταστρέφουν, πριν πετάξουν, τα έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα πολιτών, ώστε αυτά να μην μπορούν να γίνουν προσιτά στον καθένα», όπως επίσης «να καταστρέφουν, πριν πετάξουν, έγγραφα που περιέχουν υπηρεσιακά στοιχεία ή μυστικά, υπηρεσιακά ή και κρατικά τοιαύτα, ώστε να μην περιέλθουν σε γνώση ανεπιθύμητων προσώπων σε βλάβη των Υπηρεσιών και βεβαίως και αυτού του ιδίου του Ελληνικού Κράτους». Υπογραμμίζει μάλιστα και τα εξής που αναφέρονται στον ίδιο: «Η μοναδικότητα μου, ίσως, αυτή, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξενίζει αλλά να προβληματίζει όσους καλούνται να την κρίνουν, αφού, κατ" επανάληψη μάλιστα, μέχρι σήμερα, από όπου και αν έχω αρμοδίως κριθεί, οι στόχοι, οι επιδιώξεις μου εκρίθησαν και ευρέθησαν επιτυχείς, ασχέτως του χρησιμοποιηθέντος από εμέ μέσου, εκείνο του ψαξίματος των σκουπιδιών που και αυτά, όπως έχω κατ' επανάληψη αποδείξει, έχουν την σημασία τους και την αξία τους». Κατά τον ίδιο μάλιστα κατηγορούμενο, η σημασία και η αξία των «σκουπιδιών» έγκειται, σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, στην ανεύρεση μέσα στους σάκκους των σκουπιδιών έξω ακριβώς από το κτίριο του Γ.Λ.Κ. τόσο του αρχείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ήτοι των προσωπικών του εγγράφων που αφαιρέθηκαν από το γραφείο του, όπως κατήγγειλε προς τον Εισαγγελέα ο ίδιος) όσο του από 6-7-2012 ενημερωτικού σημειώματος με υπογράφοντα τον .... Ισχυρίζεται δηλ. ο τρίτος κατηγορούμενος ότι τα παραπάνω έγγραφα, τα οποία κατήγγειλε ο ... ότι είχαν αφαιρεθεί από τα γραφεία του Γ.Λ.Κ., κάποιοι υπάλληλοι τα είχαν θεωρήσει άχρηστα και αφού τα τοποθέτησαν σε διαφανείς (άσπρους) σάκκους απορριμμάτων μαζί με άλλα άχρηστα αντικείμενα, τα απέρριψαν στο πεζοδρόμιο έξω από το κτίριο της οδού .... Το ίδιο υποστηρίζει και όσον αφορά το έγγραφο που είχε κοινοποιήσει η ... με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (e-mail) στον ... (πρώτο κατηγορούμενο), το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.....gr την  26-7-2012 και ώρα 10:17 π.μ. Όλα τα παραπάνω έγγραφα, όπως ισχυρίζεται, ήταν απαξιωμένα από τους ίδιους τους συντάκτες ή κατόχους τους και είχαν περιέλθει στην κατοχή του τρίτου κατηγορουμένου, όπως θα μπορούσαν να περιέλθουν στην κατοχή οποιουδήποτε άλλου, ο οποίος θα μπορούσε να τα έχει και αυτός ανασύρει από   τους σάκκους απορριμμάτων. Ο ίδιος τρίτος κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι, εκτός της ιδιότητας του προέδρου της «Πρωτοβουλίας Πολιτών», είχε και εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητα του δημοσιογράφου, ώστε από επαγγελματικό ενδιαφέρον ωθούμενος είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο το έγγραφο που είχε συντάξει η ... και κοινοποιήσει στον πρώτο κατηγορούμενο .... Ο ίδιος, περαιτέρω, για τον συγκατηγορούμενό του , αναφέρει τα εξής: «Δεν τον έχω ποτέ συναντήσει, δεν τον γνωρίζω ούτε προσωπικά ούτε και άλλως πως, μόνο δε εκ της σχηματισθείσης και υπό κρίση δικογραφίας έλαβα γνώση περί του ανθρώπου αυτού». Όσον αφορά την από 31-7-2012 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης που διενήργησε η Δ/ση Εγκληματολογικών Ερευνών για την προέλευση του εγγράφου, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.....gr την 26-7-2012, ο τρίτος κατηγορούμενος σχολίασε το πόρισμα της ως εξής: «(...) έχω να παρατηρήσω το αληθές του ότι ήταν βέβαιο ότι θα προέκυπτε η προκύψασα ταυτοποίηση από την διενεργηθείσα πραγματογνωμοσύνη, αφού  εκ των στοιχείων του ανθρώπου αυτού (δηλ. του πρώτου κατήγορουμένου ...) προήρχοντο, γεγονός που, άλλωστε, ούτε και ο άνθρωπος αυτός, όπως από τις στην δικογραφία ευρισκόμενες καταθέσεις και εν γένει στοιχεία του διέψευσε ή, άλλως πως, αρνήθηκε». Τέλος, προκειμένου να γίνει απόλυτα πειστική η εξήγηση του για τον τρόπο με τον οποίο ανηύρε τα παραπάνω έγγραφα, αναφέρεται σε τυχαία συνάντηση που είχε στην είσοδο του Υπουργείου Οικονομικών, κατά την ώρα που άνοιγε σάκκους απορριμάτων, με τους ..., Διευθυντή Θησαυροφυλακείου και Διευθυντή Προϋπολογισμού, αντίστοιχα, οι οποίοι του δήλωσαν ότι με αυτά που έκανε εξέθετε υπαλλήλους, η δε σ' αυτούς απάντηση του ήταν «να προσέχετε τα σκουπίδια που πετάτε, για να μην εκτίθεσθε». Ωστόσο, ως ελάχιστης βαρύτητας κρίνονται οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του τρίτου κατηγορουμένου, δοθέντος ότι σε ύλες τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν η διακίνηση προς τρίτους των εγγράφων  που «διέρρευσαν» έγινε το αργότερο μέσα στα δύο επόμενα 24ωρα, αφότου ο αποδέκτης τους τα έλαβε στην κατοχή του. Ειδικότερα: Στην πρώτη τα προσωπικά   έγγραφα   του   Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αφαιρέθηκαν την 27-6-2012 ή 28-6-2012, ενόσω εκείνος απουσίαζε στο εξωτερικό, το δε από 29-6-2012 έγγραφο του τρίτου κατηγορουμένου απεστάλη μέσω FAX στον παραλήπτη από τον οποίο το παρέλαβε ο ... την 30-6-2012. Το ίδιο από 29-6-2012 έγγραφο του τρίτου κατηγορουμένου αναρτήθηκε την 2-7-2012 στην ιστοσελίδα www.facebook.com/.... Περαιτέρω, στην δεύτερη προαναφερόμενη περίπτωση «διαρροής» η δημοσιογράφος ... υπέβαλε το   αίτημα  της  προς  συνάντηση με τον Αναπληρωτή   Υπουργό Οικονομικών ...την 9-7-2012, το δε έγγραφο που τηρείτο σε Η/Υ και μάλιστα του προσωπικού του γραφείου υπεκλάπη, δηλ. φωτογραφήθηκε ή «σκαναρίσθηκε», είτε την ίδια ημέρα είτε την επομένη και αφού το ηλεκτρονικά επεξεργασμένο κείμενο του κατείχε ο δημοσιογράφος  ...,  απεστάλη  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ...την 10-7-2012 και ώρα 13:34 μ.μ. Εξάλλου, στην τρίτη προαναφερόμενη περίπτωση «διαρροής» εγγράφου από το Γ.Λ.Κ, ήτοι σχεδίου του ενημερωτικού σημειώματος του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών με αντικείμενο την «αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την ασφάλεια του κεντρικού κτιρίου του Γ.Λ.Κ. (...)», η ανάρτηση του στην ιστοσελίδα http://....com. έλαβε χώρα την 6-7-2012. Την ίδια ημέρα (6-7-2012) το οριστικό κείμενο του εγγράφου, προτού διανεμηθεί εσωτερικά, τέθηκε υπ' όψη του «Διευθυντή» από τον «εισηγητή», ο οποίος προφανώς ήταν αυτός που το επεξεργάσθηκε, όπως προκύπτει από τις υπογραφές που έχουν τεθεί διαδοχικά στο τέλος του, Διευθυντής δε της Δ/σης Δ-4 Προσωπικού ήταν ο υπογράψας το οριστικό κείμενο .... Στο ίδιο οριστικό κείμενο γίνεται ειδική μνεία του  ότι «προηγούμενο σχέδιο του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος, κατά την επεξεργασία του, διέρρευσε στο διαδίκτυο την 5-7-2012». Και σε αυτήν την περίπτωση, επομένως, η διαρροή του (σχεδίου) εγγράφου σημειώθηκε μετά την 3-7-2012, το αργότερο έως την 6-7-2012, αφού το εν λόγω σχέδιο ενημερωτικού   σημειώματος συντάχθηκε εξ αφορμής της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την 3-7-2012 με αντικείμενο την απώλεια εγγράφων από τα γραφεία του Γ.Λ.Κ. και τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο της οδού .... Η σύμπτωση της χρονικής διαδρομής των γεγονότων και στις τρεις προαναφερόμενες περιπτώσεις αποκλείει λογικά το ενδεχόμενο της τυχαίας  ανεύρεσης  στους  σάκκους των  απορριμμάτων  τόσο  των προσωπικών εγγράφων του ..., όσο και του σχεδίου ενημερωτικού σημειώματος που απευθυνόταν στον ίδιο και επρόκειτο (ως οριστικό έγγραφο) να υπογραφεί από τον .... Το ενδεχόμενο αυτό αποκλείει ακόμη η εξής διαπίστωση: Δεν διέρρευσε στο διαδίκτυο  το οριστικό κείμενο του από 6-7-2012  ενημερωτικού σημειώματος του ..., όπως υποστηρίζει ο τρίτος κατηγορούμενος στο απολογητικό υπόμνημα του, αλλά το σχέδιο του. Στην δε πρώτη και την δεύτερη εκ των προαναφερομένων περιπτώσεων διαρροής εγγράφων εντοπίζεται το εξής κοινό χαρακτηριστικό: Τόσο το έγγραφο της ..., το οποίο κοινοποιήθηκε διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον πρώτο κατηγορούμενο ... όσο και το έγγραφο που περιείχε το αίτημα της δημοσιογράφου ... προς συνάντηση με τον ... δεν αφαιρέθηκαν απλώς, αλλά φωτογραφήθηκαν ή υπέστησαν άλλου είδους ψηφιακή επεξεργασία («σκανάρισμα»), προκειμένου στην συνέχεια το κείμενο τους ν' αποσταλεί, στην μεν πρώτη περίπτωση από τον τρίτο κατηγορούμενο ... στην ιστοσελίδα www.....gr., στην δε δεύτερη από τον δημοσιογράφο ... στην  δημοσιογράφο  .... Το συμπέρασμα ότι η αντιγραφή τους να πραγματοποιήθηκε με φωτογράφιση ή «σκανάρισμα» ενισχύεται σοβαρά από τις εξής παρατηρήσεις: Πρώτον, κάτω από την ανάρτηση του κειμένου - δηλ. αυτού που είχε συντάξει η ... - στην ιστοσελίδα www.....gr. και τον τίτλο «η τρόικα μας κάνει ό, τι θέλει γιατί οι υπηρεσίες του ... δεν ξέρουν την δουλειά τους» υπάρχει η ένδειξη «φωτογραφίες:». Η ένδειξη «φωτογραφία» υπάρχει στο τέλος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που απέστειλε στην ... ο και αφορά το επισυναπτόμενο έγγραφο, δηλ. αυτό που περιείχε το αίτημα της πρώτης προς συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών .... Δεύτερον, η έρευνα και δη η εργαστηριακή (γραφολογική) πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε την 31-7-2012 από την Δ/ση Εγκληματολογικών Ερευνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το έγγραφο που κατασχέθηκε στο γραφείο του πρώτου κατηγορουμένου στο Γ.Α.Κ. επρόκειτο για το αρχικό πρότυπο, από το οποίο προήλθαν ψηφιακά οι απεικονίσεις του εγγράφου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του διαδικτύου www.....gr. την 26-7-2012 και ώρα 10:17 π.μ. Όπως προκύπτει από την έκθεση έρευνας και κατάσχεσης που διενεργήθηκε την 27-7-2012 παρόντος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα αστυνομικά όργανα κατέσχεσαν: ί) Έναν σκληρό δίσκο Η/Υ τύπου Seagate και ϋ) έξι εκτυπωμένα φύλλα περιέχοντα στην πρώτη όψη τους (σελίδα) διευθύνσεις e-mail, τα  περιεχόμενα   αυτών, καθώς και οικονομικά στατιστικά. Επρόκειτο για τον σκληρό δίσκο του ... που χρησιμοποιούσε στο γραφείο του στο Γ.Λ.Κ. ο πρώτος κατηγορούμενος, τα   δε   εκτυπωμένα φύλλα, τα οποία εξετάσθηκαν κατά   την πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε, ήταν αυτά που παρέδωσε στα αστυνομικά όργανα ο ίδιος, γνωρίζοντας τους ότι τα είχε εκτυπώσει από το προσωπικό του ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κατά την εξέταση των τριών πρώτο}ν από τα έξι εκτυπωμένα φύλλα, σε αντιπαραβολή με το έγγραφο που εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα "www.....gr/blog" όπου είχε αναρτηθεί και δη τις τρεις συνολικά σελίδες του, το περιεχόμενο των οποίων ταυτοποιείται με αυτό των τριών πρώτων σελίδων, δηλ. της πρώτης όψης των τριών πρώτων φύλλων που κατασχέθηκαν στο γραφείο του ..., διαπιστώθηκε ότι η ψηφιακή επεξεργασία του αρχικού προτύπου εγγράφου είχε πραγματοποιηθεί ενόσω αυτό ήταν συραμμένο με δύο συρραπτικά μεταλλικά ελάσματα. Κατά την ίδια εξέταση δεν εντοπίσθηκαν τυχόν ίχνη μεταβολής του εγγράφου δι' αποσυρραφής και στην συνέχεια επανασυρραφής των φύλλων. Ακόμη, κατά την εξέταση των τριών σελίδων που εκτυπώθηκαν από την ιστοσελίδα "www.....gr/blog" εντοπίσθηκαν διάφορα στίγματα, τα οποία δεν υπήρχαν στις αντίστοιχες τρεις σελίδες του κατασχεθέντος εγγράφου, ενώ αντίθετα επαναλαμβάνονταν πανομοιότυπα στα ίδια σχεδόν σημεία των σελίδων που εκτυπώθηκαν, όλες δε αυτές οι παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι τρεις πρώτες σελίδες του πρότυπου εγγράφου υπέστησαν μεταγενέστερη ψηφιακή επεξεργασία είτε με φωτογράφιση είτε με «σκανάρισμα», προκειμένου στην συνέχεια η απεικόνιση τους ν' αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του διαδικτύου "www.....gr/blog". Το σύνολο του εγγράφου που ανευρέθηκε και κατασχέθηκε στο γραφείο του, αποτελούμενο από έξι σελίδες, εκτύπωσε από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ο πρώτος κατηγορούμενος, αφού πρωτύτερα το είχε λάβει σε διαφορετικό χρόνο από δύο διαφορετικούς αποστολείς. Ειδικότερα, ο πρώτος κατηγορούμενος πρώτα έλαβε την 24-7-2012 και ώρα 01:52 π.μ. με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κείμενο με θέμα «προσομειώσεις εκκαθάρισης από τον χρήστη με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (... @gsis.gr) και κατόπιν, την 25-7-2012 και ώρα 10:04 π.μ., με τον ίδιο τρόπο (διαμέσου e-mail), κείμενο, το οποίο του απέστειλε η Στο απολογητικό υπόμνημα του ο πρώτος κατηγορούμένος ... υποστηρίζει ότι το δεύτερο ως άνω έγγραφο του είχε αποσταλεί από την ... εν όψει ατόπου κατ' αρχήν συσκέψεως που θα πραγματοποιείτο την επομένη ημέρα, δηλ. την Πέμπτη 26-7-2012 κατά τις πρωινές ώρες, γύρω στις 09:00 π.μ., μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών και του Γ.Λ.Κ., στην οποία θα μετείχε και ο ίδιος και εν συνεχεία επισήμου συσκέψεως με την «Τρόικα» στις 11:00 π.μ. Αφού εκείνος έλαβε το έγγραφο με τον παραπάνω τρόπο (διαμέσου e-mail), το εκτύπωσε, όπως ισχυρίζεται, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσει μαζί με άλλα έγγραφα την επομένη ημέρα στις συνεχείς παραπάνω συσκέψεις. Αφού το εκτύπωσε, το τοποθέτησε μέσα σε φάκελλο, μαζί με τα άλλα υπηρεσιακά έγγραφα, τον οποίο (φάκελλο) άφησε επάνω στο γραφείο του προτού αποχωρήσει περί ώρα 17:30 π.μ., χωρίς να επανέλθει σ' αυτό, παρά την επομένη ημέρα το πρωϊ. Ο ίδιος (πρώτος κατηγορούμενος) δεν διευκρίνισε εάν είχε κλειδώσει το γραφείο του αποχωρώντας, διευκρίνισε όμως ότι το γραφείο του βρισκόταν στον ίδιο όροφο (3ο), όπου βρισκόταν και το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών . Όλες οι γενόμενες παρατηρήσεις για την ομοιότητα των περιπτώσεων «διαρροών» εγγράφων από τα γραφεία του Γ.Λ.Κ. είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αξιολόγηση των ενδείξεων ενοχής εις βάρος του πρώτου κατηγορουμένου. Συγκεκριμένα, ο τρόπος δράσης του προσώπου, το οποίο αφαίρεσε ή υπέκλεψε, διά φωτογραφίσεως ή σκαναρίσματος, τα έγγραφα που προαναφέρθηκαν, καταδεικνύει ότι επρόκειτο για δράστη που ενεργούσε όχι ευκαιριακά και τυχαία, αλλά με δυνατότητα γνώσης των όσων τεκταίνονταν στα γραφεία του Γ.Λ.Κ. και ιδίως των ζητημάτων που ανέκυπταν καθημερινά, καθώς και των προσώπων (υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών και του Γ.Λ.Κ.) που ήταν αρμόδια για τον χειρισμό τους. Καταδεικνύει ακόμη ότι δεν επρόκειτο για έναν απλώς απρόσεκτο υπάλληλο ή για κάποιον ο οποίος, σε μία μεμονωμένη έστω περίπτωση, παρέβη τα υπηρεσιακά καθήκοντα του καθιστώντας προσιτά υπηρεσιακά έγγραφα σε τρίτους, αλλά για πρόσωπο που ενεργούσε συστηματικά και με σκοπό την αποστολή των εγγράφων που «διέρρεαν» προς συγκεκριμένες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Ο δράστης δεν είχε μόνον δυνατότητα γνώσης για την ύπαρξη προσωπικών ή  απορρήτων υπηρεσιακών εγγράφων, αλλά και ευχέρεια να εισέρχεται σε περισσότερα του ενός γραφεία του Γ.Λ.Κ. και ν' αφαιρεί τα έγγραφα που τον ενδιέφεραν. Είχε μάλιστα την δυνατότητα να εισέρχεται και στα ιδιαίτερα γραφεία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, χωρίς σε τούτο ν' αποτελεί εμπόδιο το γεγονός ότι τα κλειδιά τους κρατούσαν υπάλληλοι του ιδίου, οι οποίοι τα είχαν παραλάβει από τους υπαλλήλους του ιδιαίτερου γραφείου  του   απερχομένου  Αναπληρωτή Υπουργού   Οικονομικών .... Στην από 12-7-2012 μηνυτήρια αναφορά του ο ... κατήγγειλε ότι η αφαίρεση των προσωπικών εγγράφων του έλαβε χώρα «προφανώς» σε χρόνο πέραν της λήξης του υπηρεσιακού ωραρίου, όταν οι συνεργάτες του είχαν αποχωρήσει από τους χώρους των γραφείων. Ωστόσο, το προφανές αυτό για τον χρόνο της αφαίρεσης των προσωπικών εγγράφων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών δεν καθιστά τον έναν συνεργάτη του περισσότερο ή λιγότερο ύποπτο έναντι του άλλου, ούτε βέβαια εξαιρεί (απαλλάσσει) άνευ ετέρου οποιονδήποτε και δη τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που είχαν στην κατοχή τους τα κλειδιά των ιδιαιτέρων γραφείων του. Και βέβαια δεν δικαιολογεί την μη διερεύνηση από τα αρμόδια κρατικά όργανα - διαμέσου της οικείας διοικητικής διαδικασίας - των περιστατικών αφαίρεσης ή «διαρροής» εγγράφων που σημειώθηκαν προτού λάβει χώρα το περιστατικό της «διαρροής» στο διαδίκτυο του κειμένου, το οποίο είχε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποσταλεί (κοινοποιηθεί) στον πρώτο κατηγορούμενο ... την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012, από την ..., Γενική   Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. Επιπλέον, από την εργαστηριακή εξέταση στην οποία υπέβαλαν τα εντεταλμένα αστυνομικά όργανα τον σκληρό δίσκο του Η/Υ του πρώτου κατηγορουμένου και την συσκευή του φορητού τηλεφώνου του που κατασχέθηκαν, δεν διαπιστώθηκε προηγούμενη τηλεφωνική ή μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία του με έτερο εκ των κατηγορουμένων ή με άλλο καθ'  οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενο στην υπόθεση πρόσωπο.  Οι προαναφερόμενες παρατηρήσεις αποδυναμώνουν τις ενδείξεις ενοχής εις βάρος του πρώτου κατηγορουμένου, στον οποίο δεν μπορεί ν' αποδοθεί με την αξίωση ικανού βαθμού βασιμότητας η τέλεση των πράξεων για τις οποίες ασκήθηκε ποινική  δίωξη  και απαγγέλθηκε εις  βάρος του κατηγορία και συγκεκριμένα: 1) Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του διαδικτύου www.....gr/...του   από 6-7-2012 ενημερωτικού σημειώματος του Γενικού Δ/ντή Προσωπικού του Γ.Λ.Κ. ..., 2) η ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.facebook.com/... του από 29-6-2012 εγγράφου του τρίτου κατηγορουμένου ... με την ιδιότητα του ως «προέδρου της επιτροπής κατά της διαφοράς» («Προς Πρωθυπουργό κύριο ... ΑΝΑΦΟΡΑ»)   και 3) η ανάρτηση   του προαναφερομένου κειμένου (στην ιστοσελίδα www.....gr) με τίτλο «η τρόικα μας κάνει ό, τι θέλει γιατί οι υπηρεσίες του ... δεν ξέρουν την δουλειά τους», η οποία (ανάρτηση) αποτελεί το κύριο στοιχείο της κατηγορίας που του αποδόθηκε τόσο για παράβαση του άρθρου 146 παρ.1 ΠΚ όσο και των άρθρων 370 Β παρ.2 περ. β'-l ΠΚ και 2, 3, 22 παρ. 6 του ν. 2472/1997. Όσον αφορά μάλιστα την πρώτη πράξη για την οποία κατηγορείται (παράβαση του άρθρου 146 παρ.1 ΠΚ «παραβίαση των μυστικών της πολιτείας») και δη την διαρροή και ανάρτηση στο διαδίκτυο  του   κειμένου   που   μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κοινοποιήθηκε από την ..., τις  ενδείξεις  εις  βάρος  του  πρώτου  κατηγορουμένου, οι οποίες στερούνται ικανού βαθμού βασιμότητας για όσους λόγους προαναφέρθηκαν, αποδυναμώνει εξάλλου πλήρως η διαπίστωση ότι τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά που του αποδόθηκαν δεν πληρούν την νομοτυπική μορφή της αξιόποινης πράξης, η οποία περιγράφεται και τιμωρείται από την διάταξη του άρθρου 146 παρ. 1 ΠΚ. Διότι στο επίμαχο κείμενο, το οποίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) απεστάλη (κοινοποιήθη κε) στον πρώτο κατηγορούμενο από την ..., αποτυπώνονταν οι ανησυχίες των υπηρεσιακών παράγοντα)ν του Υπουργείου Οικονομικών και του Γ.Λ.Κ. για τις συνέπειες που μπορούσε να έχει για την πορεία και κατάληξη των συζητήσεων τους με την «Τρόικα» η αδυναμία επαρκούς τεκμηρίωσης των εσόδων, τα οποία θα προέκυπταν από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Οι συνέπειες αυτές, στην χείριστη μάλιστα εκδοχή τους, περικλείονταν στην πρόβλεψη του συντάκτη του κειμένου «αλλιώς απλά θα δεχθούμε τα νούμερα τους», η οποία (πρόβλεψη), ακόμη και σε περίπτωση επαλήθευσης της, δεν μπορούσε να φθάσει μέχρι του σημείου να τεθεί σε κίνδυνο η διεθνής θέση της χώρας από πολιτικής απόψεως με το (αβάσιμο στην προκειμένη περίπτωση) επιχείρημα ότι η σταθερότητα των οικονομικών ενός κράτους εκ των πραγμάτων συνυφαίνεται με την διεθνή του θέση, αφού συντηρεί την ικανότητα ανταπόκρισης στις διεθνείς υποχρεώσεις του. Προτού δε ο συντάκτης του κειμένου καταλήξει σ' αυτήν την εκδοχή, δεν απέκλειε την πολιτική επίλυση του ζητήματος της υστέρησης των εσόδων από την περιστολή της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αφήνοντας να διαφανεί ότι δεν θα ήταν (και πράγματι δεν θα ήταν) η πρώτη φορά που η πολιτική καλείται ν' αναπληρώσει την αδυναμία της αμιγούς τεχνοκρατικής προσέγγισης ν' αντιμετωπίσει την τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα. Εκτός αυτού η «Τρόικα» είχε ήδη -και στο πλαίσιο παλαιότερης διαπραγμάτευσης- απορρίψει κατά σημαντικό μέρος τις προβλέψεις των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών και του Γ.Λ.Κ. για την απόδοση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής για το χρονικό διάστημα μεταξύ 2013 και 2016. Το ζήτημα, συνεπώς, της υστέρησης των εσόδων από την πάταξη της φοροδιαφυγής, όπως αφήνεται να διαφανεί από τον προβληματισμό του συντάκτη του κειμένου, είχε άμεση σχέση με την μη αποτελεσματική τεκμηρίωση, σε προηγούμενο ήδη χρόνο, της απόδοσης συγκεκριμένων δράσεων που είχαν επιλεγεί κατά της φοροδιαφυγής. Το ίδιο ζήτημα υπήρχε επομένως σε εκκρεμότητα ήδη μεταξύ των εκπροσώπων της «Τρόικας» και των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών και του Γ.Λ.Κ. και ενώ δηλ. οι βασικές παράμετροι του ήταν σε γνώση των πρώτων (μη αποτελεσματική τεκμηρίωση - απόρριψη των προβλέψεων γι' αύξηση των φορολογικών εσόδων και δη κατά το ποσό των 924.000.000 ευρώ μόνον για το 2013), δεν ήταν αυτό - σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών - και η μη αντιμετώπιση του κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την προτεραία της προγραμματισμένης για την 26-7-2012 συνάντησης  τους (των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών και του Γ.Λ.Κ.) με τους εκπροσώπους της «Τρόικας» που είχε προξενήσει εξασθένιση της διαπραγματευτικής θέσης της ελληνικής πλευράς, αλλά η ανάρτηση στο διαδίκτυο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προαναφέρθηκε. Ώστε και το στοιχείο του απορρήτου εκλείπει εκ του λόγου ότι οι βασικές παράμετροι του ζητήματος είχαν ουσιωδώς περιέλθει σε γνώση των εκπροσώπων της «Τρόικας» ήδη προτού διακινηθεί το επίμαχο κείμενο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως εκ τούτου δεν πληρούται η αντικειμενική υπόσταση της διάταξης του άρθρου 146 παρ. 1 ΠΚ τόσο επειδή δεν προκύπτει η «μυστική» («απόρρητη») λειτουργία του επίμαχου κειμένου στην συγκεκριμένη περίπτωση όσο και επειδή δεν προκύπτει η προσφορότητα της ανάρτησης του στο διαδίκτυο ως στοιχείου που θέτει σε κίνδυνο την διεθνή θέση της χώρας. Γι' αυτήν την κρίση συνεκτιμάται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα, εξακολουθεί να διανύει μία περίοδο κρίσιμη όσον αφορά την πορεία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, η οποία χαρακτηρίζεται από νέες υποχρεώσεις μέσα σε ένα ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς. Η ταχύτητα και ένταση των διεθνών αλλαγών και η αβεβαιότητα του διεθνούς συστήματος εντείνουν την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ν' αξιοποιήσει τον διεθνή της ρόλο και να συμβάλει στην προσπάθεια για ειρήνη και σταθερότητα, διαχειριζόμενη προβλήματα και επιλύοντας  κρίσεις  στο  ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Η ελληνική πλευρά καλείται ν' ανατρέψει τις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις (παρατεταμένη ύφεση και στασιμότητα, αυξανόμενη ανεργία και μειωμένη ανταγωνιστικότητα), όχι μόνον για να δώσει απάντηση στις προσδοκίες των πολιτών της, αλλά για να μπορεί επιπλέον να συνεργασθεί ισόρροπα και ισότιμα με τους εταίρους της, τα όργανα και τους κοινοτικούς θεσμούς, προκειμένου να διασφαλισθεί τόσο η ειρήνη και ασφάλεια των χωρών-μελών όσο και η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό της Ένωσης. Στο μέτρο που κυρίαρχη είναι η συμβολή των ευρωπαίων εταίρων της χώρας στο έργο, το οποίο έχει αναλάβει η ελληνική πλευρά για την ανόρθωση της οικονομίας της, είναι αναγκαίο όπως η συνεργασία μαζί τους -και με τους εκπροσώπους τους - στηρίζεται σε δημοκρατικές μεν βάσεις, στοιχείο απαραίτητο ώστε να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών για την πορεία και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγεται όμως με διαφανείς διαδικασίες, ώστε να στερείται νομικού και ουσιαστικού (ρεαλιστικού) ερείσματος ο συλλογισμός ότι η ανταλλαγή απόψεων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών και του Γ.Λ.Κ., στον βαθμό που αποσκοπούσε στην παρουσίαση αριθμών, τους οποίους επρόκειτο να στηρίξουν εξωραϊσμένες ενδεχομένως προβλέψεις για την απόδοση των δράσεων κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ήταν το αναγκαίο στην προκειμένη περίπτωση μέσο, χωρίς το οποίο κινδύνευε η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και άρα και η διεθνής της θέση, με συνέπεια την προς τα έσω επιβολή περικοπών και επιβαρύνσεων λόγω της διαπραγματευτικής αδυναμίας της χώρας να τις αποτρέψει με άλλο τρόπο, έτσι ώστε η προετοιμασία των εξωραϊσμένων αριθμών και προβλέψεων όφειλε να παραμείνει (και θα παρέμενε πράγματι εάν δεν είχε μεσολαβήσει η επίμαχη ανάρτηση στο διαδίκτυο) «μυστική» και η σχετική με αυτές ανταλλαγή απόψεων «απόρρητη». Αντίθετα, με δεδομένο ότι οι ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας παρακολούθησης και εξέτασης των προγραμμάτων για την επίτευξη των συμφωνημένων με την «Τρόικα» οικονομικών στόχων, είναι αναγκαία κάθε προσπάθεια που μπορεί να καταβληθεί προκειμένου ν' αποφευχθούν οι χωρίς όφελος για την ελληνική πλευρά συγκρούσεις και αντιφάσεις μεταξύ των κατευθύνσεων οικονομικής πολιτικής - που έχουν επιλεγεί σε συνάρτηση με τις δανειακές ανάγκες της χώρας στο πλαίσιο του «Μνημονίου» και του «Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος»- και των εθνικών μέτρων προώθησης τους, οι οποίες (συγκρούσεις και αντιφάσεις) δεν συμβάλλουν βέβαια στην ενίσχυση της αλληλεγγύης των ευρωπαίων εταίρων και στην τόνωση της εμπιστοσύνης των πολιτών της Ένωσης προς την χώρα. Εξάλλου, για το σκέλος της ίδιας κατηγορίας κατ' άρθρο 146 παρ. 1 ΠΚ που αφορά την ανάρτηση στο διαδίκτυο του από 6-7-2012 ενημερωτικού σημειώματος του Γενικού Δ/ντή Προσωπικού του Γ.Λ.Κ. ... και του από 29-6-2012 εγγράφου του τρίτου κατηγορουμένου ... («Προς Πρωθυπουργό κύριο ... ΑΝΑΦΟΡΑ»), ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο ανάγονται κατά το περιεχόμενο τους στην διεθνή θέση της χώρας, αλλά (ανάγονται) σε εσωτερικά καθαρά ζητήματα, ως λ.χ. στο ζήτημα διασάλευσης της εσωτερικής υπηρεσιακής τάξης εξαιτίας της διαρροής υπηρεσιακών εγγράφων που επισήμανε στην από 12-7-2012 μηνυτήρια αναφορά του ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Συνεπώς ούτε για τις πράξεις αυτές πληρούται εις βάρος του πρώτου κατηγορουμένου η αντικειμενική υπόσταση της κατ' άρθρο 146 παρ. 1 ΠΚ αξιόποινης πράξης. Περαιτέρω, με δεδομένο ότι δεν πληρούται εις βάρος του πρώτου η αντικειμενική υπόσταση της πρώτης πράξης (κατ' άρθρο 146 παρ.1 ΠΚ), δεν υφίσταται ποινική ευθύνη εις βάρος των δευτέρου και τρίτου εκ των κατηγορουμένων, εις βάρος των οποίων απαγγέλθηκε κατηγορία για παράβαση του άρθρου 148 παρ.2 ΠΚ, αφού για την νομοτυπική μορφή της πράξης (επιβαρυντική ή προδοτική κατασκοπεία) απαιτείται να έχουν περιέλθει στην κατοχή του δράστη «μυστικά» με σκοπό χρησιμοποιήσεως των αντικειμένων ή ειδήσεων για περαιτέρω διαβίβαση ή ανακοίνωση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το συμφέρον του κράτους και ιδίως την ασφάλεια του ή κάποιου από τους συμμάχους του, αφού δεν αποτελεί «απόρρητο» με την κατ' άρθρο 146 παρ. 1 ΠΚ έννοια του το περιεχόμενο του κειμένου, το οποίο είχε αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον πρώτο κατηγορούμενο από την ... και διαρρεύσει κατόπιν στην ιστοσελίδα www.....gr την 26-7-2012. Ομοίως δεν συνιστά «απόρρητο» κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης (άρθρου 146 παρ.1 ΠΚ) το περιεχόμενο του κειμένου του από 6-7-2012 ενημερωτικού σημειώματος του Γενικού Δ/ντή Προσωπικού του Γ.Λ.Κ. ... και του από 29-6-2012 εγγράφου του τρίτου κατηγορουμένου ..., που και αυτά αναρτήθηκαν σε ιστοσελίδες του διαδικτύου, αποτελούν δε σκέλος της κατηγορίας που απαγγέλθηκε κατά των κατηγορουμένων αυτών. Επομένως δεν προκύπτουν ενδείξεις ενοχής εις βάρος κανενός εκ των τριών κατηγορουμένων ότι τέλεσαν τις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες ασκήθηκε ποινική δίωξη (ήτοι παραβίαση των μυστικών της πολιτείας, επιβαρυντική ή προδοτική κατασκοπεία και παράβαση του νόμου περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλ. για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 16, 17, 18 εδ. α'και β', 26 παρ. 1  α'. 27 παρ. 1, 51, 52, 59, 79, 94, 146 παρ. 1, 370Β παρ.2 περ. β' -1, 4 ΠΚ, 2, 3, 22 παρ. 6 ν. 2472/1997) και απαγγέλθηκε εις βάρος τους κατηγορία, με συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 309 παρ. 1 α' και 3 10 παρ. 1 ΚΠΔ, να μην πρέπει να γίνει κατ' αυτών κατηγορία για τις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις. Θα πρέπει ακόμη να καταργηθεί (κατ' άρθρο 315 παρ. 1 ΚΠΔ) η ισχύς των διατάξεων της Ανακρίτριας του 8ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος, με τις οποίες επιβλήθηκε: 1) Στον πρώτο κατηγορούμενο ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης του εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του και της απαγόρευσης εξόδου του από την χώρα,  με την υπ'  αριθ.  25/2012 διάταξη, 2) στον δεύτερο κατηγορούμενο ο περιοριστικός όρος της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 2.000 ευρώ, με την υπ' αριθ. 5/2013 διάταξη της Ανακρίτριας και να διαταχθεί η απόδοση στον καταθέσαντα του ποσού που παρακατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 3) στον τρίτο, τέλος, κατηγορούμενο ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης του στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και της απαγόρευσης εξόδου του από την χώρα, με την υπ' αριθ. 6/2013 διάταξη της Ανακρίτριας του 8ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Έχοντας υπ' όψη τις διατάξεις των άρθρων 138 παρ.1, 308 παρ.1, 309 παρ.1 α', 310 παρ.1, 315 παρ.1 ΚΠΔ.

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ να μην γίνει κατηγορία εις βάρος των κατηγορουμένων: 1) ..., κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδ. ..., 2) ..., κατοίκου Αθηνών, οδ. ... και   3)   ..., κατοίκου Καλλιθέας, οδ. ... για τις αξιόποινες πράξεις της παραβίασης των μυστικών της πολιτείας, επιβαρυντικής ή προδοτικής κατασκοπείας και παράβασης του νόμου περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλ. για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 16, 17, 18 εδ. α'και β', 26 παρ.1 α'. 27 παρ.1, 51, 52, 59, 79, 94, 146 παρ.1, 370Β παρ.2 περ. β' -1, 4 ΠΚ, 2, 3, 22 παρ. 6 ν. 2472/1997, που φέρονται ότι τελέσθηκαν στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα κατά το χρονικό διάστημα από 29-6-2012 έως 26-7-2012.

ΚΑΤΑΡΓΕΙ την ισχύ: 1) Της υπ' αριθ. 25/2012 διάταξης της Ανακρίτριας του 8ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος, με την οποία επιβλήθηκε στον πρώτο κατηγορούμενο ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης του εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του και της απαγόρευσης εξόδου του από την χώρα, 2) της υπ' αριθ. 5/2013 διάταξης της ίδιας Ανακρίτριας, με την οποία επιβλήθηκε στον δεύτερο κατηγορούμενο ο περιοριστικός όρος της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 2.000 ευρώ και 3) της υπ' αριθ. 6/2013 διάταξης της Ανακρίτριας του 8ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος, με την οποία επιβλήθηκε στον τρίτο κατηγορούμενο ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης του στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και της απαγόρευσης εξόδου του από την χώρα.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την απόδοση στον καταθέσαντα του ποσού της εγγυοδοσίας ύψους 2.000 ευρώ, η οποία επιβλήθηκε στον δεύτερο κατηγορούμενο δυνάμει της υπ' αριθ. 5/2013 διάταξης της Ανακρίτριας του 8ου Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος και παρακατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αποφασίσθηκε στην Αθήνα την 21/6/2013 και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο την 18/9/2013.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ