4.4.14

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: 2/27432/0022/31.3.2014: Ενέργειες της Διοίκησης για την οικονομική αποκατάσταση των υπαλλήλων που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: 2/27432/0022/31.3.2014
Ενέργειες της Διοίκησης για την οικονομική αποκατάσταση των υπαλλήλων που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν κατ' εφαρμογή των παρ. 1γ και 2 του αρ. 33 του ν. 4024/2011, σε συμμόρφωση προς την αριθ. 3354/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας


Αθήνα, 31/3/2014
Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση:
ΤΜΗΜΑ: Α΄
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΠ.
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ)
ΤΜΗΜΑ: Β΄
(ΝΠΔΔ, ΟΤΑ)
Πανεπιστημίου 37
101 65 – ΑΘΗΝΑ
33 38 403 - 404 - 422
33 38 218, 477, 244
33 38 351, 391 - 392
33 38 478, 237, 388
33 38 418 - 419

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (για τα ζητήματα που προκύπτουν μετά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου και επιστροφής εισφορών υπέρ κύριας σύνταξης)

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 29, 101 10 – ΑΘΗΝΑ
210 3329 701 - 705

Γ. Δ26 Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου, Εφαρμογής Δημ/κών Διατάξεων – Τμήμα Β΄

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Τηλ. 2103368124 (Κύρια Σύνταξη)
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τηλ.2103368150 (Επικουρική Ασφάλιση)
Τηλ.2103368158 (Εφάπαξ Παροχές)
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29, 101 10 – ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες της Διοίκησης για την οικονομική αποκατάσταση των υπαλλήλων που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν κατ' εφαρμογή των παρ. 1γ και 2 του αρ. 33 του ν. 4024/2011, σε συμμόρφωση προς την αριθ. 3354/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας»

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στις Yπηρεσίες μας, αναφορικά με τις αναγκαίες ενέργειες της Διοίκησης, προκειμένου να συμμορφωθεί με την αριθ. ΣτΕ 3354/2013 απόφαση, η οποία ακύρωσε την ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872/4.11.2011 (ΦΕΚ 2619/Β) ΚΥΑ και έκρινε τις διατάξεις των παρ. 1γ και 2 του αρ. 33 του ν. 4024/2011 αντισυνταγματικές, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:

Α. Η συμμόρφωση της Διοίκησης προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση πρέπει να είναι πλήρης και ως προς όλες τις συνέπειες, περιλαμβανομένης και της οικονομικής αποκατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση, για την οικονομική αποκατάσταση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η αντίστοιχη διοικητική, για την οποία έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ).

Β. Περιπτώσεις οικονομικής (μισθολογικής) αποκατάστασης:

1. Ο δικαιούχος, είτε αυτός είχε ενταχθεί στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα είτε είχε συνταξιοδοτηθεί απευθείας με τις εν θέματι διατάξεις, ζητά να επανέλθει στην Υπηρεσία, εφόσον του υπολείπεται χρόνος υπηρεσίας μέχρι την υποχρεωτική απόλυση λόγω ορίου ηλικίας.

Για την οικονομική αποκατάσταση του ανωτέρω, πρέπει να του καταβληθεί ποσό ίσο με τις αποδοχές που θα ελάμβανε αν δεν είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα ή δεν είχε απολυθεί. Με το ποσό αυτό θα συμψηφισθεί το αντίστοιχο όφελός του, δηλαδή είτε οι καταβληθείσες αποδοχές διαθεσιμότητας, είτε οι τρίμηνες αποδοχές, είτε τα ποσά της κύριας σύνταξης, είτε όλα τα ανωτέρω μαζί. Επίσης, η επαναφορά του στην Υπηρεσία συνεπάγεται την υποχρέωσή του να επιστρέψει τις τυχόν καταβληθείσες επικουρικές συντάξεις και το εφ’ άπαξ βοήθημα στα οικεία ταμεία.

Συνεπώς για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσών απαιτείται:

α) Η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. για την καταβολή ή μη κύριας σύνταξης. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχετικός συμψηφισμός, στη βεβαίωση θα πρέπει να εμφανίζεται η πλήρης ανάλυση των ποσών που καταβλήθηκαν, και των κρατήσεων και του φόρου που παρακρατήθηκε.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, οι Υπηρεσίες Διοικητικού – Οικονομικού κάθε Φορέα, όπου ανήκε ο δικαιούχος, θα αποστέλλουν ερώτημα προς την Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., για το σύνολο των δικαιούχων, αναγράφοντας τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΜ της Υπηρεσίας Συντάξεων για κάθε ένα. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγράφονται από τους αιτούντες στην αίτηση επαναφοράς τους στην Υπηρεσία.

β) Η προσκόμιση βεβαίωσης από το Ταμείο κύριας σύνταξης (για προσωπικό που δε λαμβάνει σύνταξη από το Δημόσιο) και από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία (επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας), ότι δεν έχει καταβληθεί κύρια ή επικουρική σύνταξη ή και εφάπαξ βοήθημα από αυτά και ότι ανακλήθηκαν από τον ενδιαφερόμενο οι σχετικές αιτήσεις.

Στην περίπτωση καταβολής τέτοιων ποσών, απαιτείται η ύπαρξη βεβαίωσης ότι τα ποσά αυτά επιστράφηκαν ή ότι έχει γίνει διακανονισμός ή καταλογισμός για την επιστροφή τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Κανένα ποσό δεν θα καταβληθεί πριν τη διενέργεια του σχετικού συμψηφισμού (περίπτωση α) και τη λήψη των σχετικών βεβαιώσεων (περίπτωση β).

2. Ο δικαιούχος ζητά να επανέλθει πλασματικά μέχρι την ημερομηνία που θα απολυόταν λόγω ορίου ηλικίας.

Σε αυτήν την περίπτωση καταβάλλονται οι διαφορές αποδοχών ενέργειας και αποδοχών προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, τριμήνων και σύνταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Ως προς την επιστροφή επικουρικών συντάξεων και εφ’ άπαξ παροχών ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση κυρίων και επικουρικών συντάξεων και εφ’ άπαξ παροχών θα θεωρηθούν ότι έχουν την ημερομηνία της αυτοδίκαιης απόλυσης (λόγω ορίου ηλικίας), για κάθε έννομη συνέπεια (υπολογισμός σύνταξης – εφ' άπαξ με το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει την ημερομηνία αυτοδίκαιης απόλυσης - διεκπεραίωση της αίτησης σαν να είχε υποβληθεί την ημερομηνία αυτή κλπ). Προς τούτο απαιτείται η ενημέρωση των οικείων Ταμείων για την ημερομηνία αυτή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού.

3. Ο δικαιούχος ζητά να αποζημιωθεί για τις αποδοχές που δεν του καταβλήθηκαν λόγω ένταξης στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, χωρίς να μεταβληθεί η πράξη που τον απέλυσε με αποτέλεσμα να συνταξιοδοτηθεί.

Στην περίπτωση αυτή οι αποδοχές διαθεσιμότητας που του καταβλήθηκαν είναι γνωστές στην Υπηρεσία εκκαθάρισης αποδοχών και δε χρειάζεται η προσκόμιση βεβαίωσης από άλλο Φορέα, συνεπώς ο συμψηφισμός και η εκκαθάριση μπορεί να γίνει άμεσα.

Τα παραπάνω ισχύουν για όσους είτε απολύθηκαν εξαρχής είτε τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και κατόπιν απολύθηκαν με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1γ και 2 του αρ. 33 του ν. 4024/2011 (55ο έτος ηλικίας – 35 χρόνια υπηρεσίας).

Όσοι, μετά την ισχύ της πράξης που τους έθεσε σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, παραιτήθηκαν προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν, μπορούν να αποκατασταθούν μισθολογικά μόνο για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας μέχρι την ημερομηνία παραίτησής τους.

Όσοι παραιτήθηκαν πριν την ένταξή τους στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα δεν μπορούν να επανέλθουν, όπως άλλωστε διευκρινίζει και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΙΔΑΔ/Φ.26.20/965/οικ.2868/4-2-2014) και συνεπώς γι’ αυτούς δεν συντρέχει θέμα οικονομικής (μισθολογικής) τους αποκατάστασης.

Στη βάση υπολογισμού των ποσών που θα καταβληθούν στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα περιλαμβάνονται οι πλήρεις αποδοχές κάθε περίπτωσης, δηλαδή ο βασικός μισθός και όλα τα επιδόματα (οικογενειακή παροχή, τυχόν υπερβάλλουσα μείωση κλπ), περιλαμβανομένων των επιδομάτων του άρθρου 15 παρ. 2 (επίδομα απομακρυσμένων και παραμεθορίων περιοχών) και του άρθρου 18 (επίδομα θέσης ευθύνης) του ν. 4024/2011 (το τελευταίο ακόμα και σε περίπτωση που χορηγήθηκε λόγω αναπλήρωσης προϊσταμένου). Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 θα περιλαμβάνεται μόνο εφόσον ο υπάλληλος αποχώρησε από θέση και ειδικότητα για την οποία καθορίστηκε το εν λόγω επίδομα με τις σχετικές ΚΥΑ, και μόνο για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ισχύος των αποφάσεων αυτών.

Γ. Τρόπος πληρωμής.

Τα ποσά (διαφορές) που θα προκύψουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα καταβληθούν στους δικαιούχους με χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από τις οικείες ΥΔΕ. Η σχετική δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, παρακρατουμένων επίσης α) της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του αρ. 29 του ν. 3986/2011 και β) της αναλογούσας παρακράτησης φόρου.

Τα οριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο έχουν εφαρμογή αποκλειστικά στο πλαίσιο της συμμόρφωσης στην αριθμ. ΣτΕ 3354/2013 απόφαση. Στην περίπτωση που για την ίδια αιτία, έχει επιδικασθεί ή τυχόν επιδικασθεί ποσό σε διάδικο/ους με άλλη δικαστική απόφαση, αυτονόητος είναι ο συμψηφισμός του με το ποσό που καταβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Διεκπεραίωσης α.α.