11.4.14

ΔΠρΑθ 13376/2013: Καταλογισμός ιατρού λόγω παράνομης συνταγογράφησης


Με την 13376/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Μονομελές) απορρίφθηκε προσφυγή κατά αποφάσεως του Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας ιατρού, ποσό, λόγω συνταγογράφησης μεγάλης ποσότητας φαρμάκων εκτός ενδείξεων ΕΟΦ, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 και 5 του π. δ/τος 67/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄58) και του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 3457/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 93). 
Κρίθηκε ότι, η προσφεύγουσα ιατρός όφειλε, πριν προβεί σε οποιαδήποτε συνταγογράφηση, να ενημερωθεί για τη συσκευασία του φαρμάκου, ελέγχοντας με κάθε πρόσφορο μέσο το περιεχόμενο αυτής και τη δοσολογία του χορηγούμενου φαρμάκου, καθώς απαγορεύεται με ευθύνη του θεράποντος ιατρού αφενός, η συνταγογράφηση εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας, αφετέρου, η χορήγηση ποσότητας φαρμάκων ανά συνταγή για θεραπεία άνω των τριάντα ημερών.  Το γεγονός, εξάλλου, ότι πιθανώς και ο φαρμακοποιός ευθύνεται για την εκτέλεση της συνταγής της, δε διακόπτει τον αιτιώδη σύνδεσμο σε σχέση με τη δική της αμέλεια και την τελικώς επελθούσα ζημία σε βάρος του καθ΄ ου Οργανισμού, καθώς η δική της ευθύνη είναι ανεξάρτητη.