20.3.13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013/ΦΕΚ 598/Β/14.03.2013

Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   έχοντας υπόψη:

   1. Τις διατάξεις:

   α. της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222/12-11-2013).

   β. της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ - ΔΙΠΙΔ/οικ 559 (ΦΕΚ Β'/7/8-1-2013) υπουργική απόφαση.

   2. Την με αριθμό 2/12.03.2013 Γνωμοδότηση του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011, ανακοινώνει:

   Καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των παρακάτω δημόσιων φορέων: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΣ, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΝ, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΑ, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δήμος Πατρέων, Δήμος Ιωαννιτών, Δήμος Χανίων, Δήμος Καλαμάτας, Δήμος Χαλκιδέων, και Δήμος Ροδίων, υπάλληλοι των οποίων - κατηγορίας ΙΔΑΧ ΔΕ, των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού-Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού και Διοικητικών γραμματέων και παρεμφερών ειδικοτήτων-, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης θέσεων, δυνάμει της διατάξεως της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222/12-11-2013), όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συντάξουν με ευθύνη τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων των ως άνω υπαλλήλων, προκειμένου να διατεθούν και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής της παρούσας Ανακοίνωσης, σε θέσεις προσωπικού Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ.559/ 8-1-2013 (ΦΕΚ Β/7/8-1-2013) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ (υποπαρ. Ζ.1 και Ζ.2) του ν. 4093/2012».

   Καλούνται οι ως άνω υπάλληλοι, όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υποβάλουν, στη Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού της υπηρεσίας στην οποία κατείχαν οργανική θέση, Αίτηση- Δήλωση προτίμησης θέσεων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα που υπέβαλε αίτημα για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του εμφανίζεται, συγκεντρωτικά και ανά διοικητική μονάδα και έδρα, μετά την αξιολόγηση του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 και την υπ' αριθμ. 2/12.03.2013 Γνωμοδότησή του, στο συνημμένο πίνακα.

   Τα κριτήρια κατάταξης των υπαλλήλων που θα διατεθούν για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των φορέων που ορίζονται ανωτέρω είναι τα αναφερόμενα στο συνημμένο στην υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ - ΔΙΠΙΔ/οικ 559 (ΦΕΚ Β/7/8-1-2013) υπουργική Πίνακα II, πλην του κριτηρίου «υπηρεσιακή αξιολόγηση».

   Συνεπώς, μετά την απαλοιφή του ως άνω κριτηρίου, το σύνολο των μορίων του Πίνακα II ορίζεται σε 235.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

εδρα (δημοσ) φορεα υποδοχησ
κωδικοσ
εδρασ (δημου)
εποπτευον υπουργειο
κωδικοσ
εποπτεύοντος υπουργειου
περιφερειακη ενοτητα
φορεασ υποδοχησ
αριθμοσ θεσεων
δημοσ ηρακλειου κρητησ
305
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
ηρακλειου
α.δ. ηρακλειου
1
δημοσ ηρακλειου κρητησ
305
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
ηρακλειου
υ α ηρακλειου
1
δημοσ ηρακλειου κρητησ
305
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
ηρακλειου
β' α.τ. ηρακλειου
1
δημοσ ηρακλειου κρητησ
305
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
ηρακλειου
εταιρια προστασιασ ανηλικων ηρακλειου
1
δημοσ ηρακλειου κρητησ
305
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
ηρακλειου
υποθηκοφυλακειο ηρακλειου
1
δημοσ ηρακλειου κρητησ
305
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
ηρακλειου
ογα - περιφερειακο υποκαταστημα κρητησ
1
δημοσ ηρακλειου κρητησ
305
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
ηρακλειου
κεντρο αποθεραπειασ και αποκαταστασησ παιδιων με αναπηρια ηρακλειου κρητησ
1
συνολο       7
δημοσ ιωαννιτων
084
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
ιωαννινων
πυροσβεστικο σωμα - παπ.υ. ηπειρου
3
συνολο        3

δημοσ καλαματασ
254
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
μεσσηνιασ
α.δ. μεσσηνιασ
1
δημοσ καλαματασ
254
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
μεσσηνιασ
α.τ. καλαματασ
1
δημοσ καλαματασ
254
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
μεσσηνιασ
υα. καλαματασ
1
δημοσ καλαματασ
254
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
μεσσηνιασ
τ.τ. καλαματασ
1
συνολο      4

δημοσ κομοτηνησ
021
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
ροδοπησ
α.δ. ροδοπησ
1

δημοσ κομοτηνησ
021
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
ροδοπησ
ογα - περιφερειακο υποκαταστημα ανατολικησ μακεδονιασ και θρακησ
1

δημοσ κομοτηνησ
021
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
ροδοπησ
ικα-υπόκ/μα κομοτηνησ
1

συνολο      3

δημοσ λαμιεΩν
160
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
Φθιώτιδος
γ.α.δ.π. στερεασ ελλαδασ
1

δημοσ λαμιεΩν
160
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
Φθιώτιδος
α.τ. λαμιασ
1

συνολο      2

δημοσ πατρεων
134
δημοσιασταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
αχαϊασ
α.δ. αχαϊασ
1

δημοσ πατρεων
134
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
αχαϊασ
α' α.τ. πατρων
1

δημοσ πατρεων
134
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
αχαϊασ
γ.α.δ.π. δυτικησ ελλαδοσ
1

δημοσ πατρεων
134
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
αχαϊασ
β' α.τ. πατρων
1

δημοσ πατρεων
134
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
αχαϊασ
υα. πατρων
1

δημοσ πατρεων
134
δημοσιασταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
αχαϊασ
τμημα αμεσησ δρασησ
1

δημοσ πατρεων
134
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
αχαϊασ
τ.δ.ν. πατρων
1

δημοσ πατρεων
134
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
αχαϊασ
εά.τ. πατρων
1

συνολο    8

δημοσ ροδου
296
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
ροδου
υ α. ροδου
1

δημοσ ροδου
296
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
ροδου
α.τ. ροδου
1

δημοσ ροδου
296
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
ροδου
τ.τ. ροδου
1

δημοσ ροδου
296
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
ροδου
α.τ. αρχαγγελου
1

δημοσ ροδου
296
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
ροδου
α' α.δ. δωδεκανησου
1

δημοσ ρολου
296
δικαιοσυνησ, διαφανειαΣ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
ροδου
κτηματολογικο γραφειο ροδου
1

δημοσ ρολου
296
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
ροδου
ταμειο προνοιασ ιδιωτικου τομεα (τα.π.ι.τ.) τμημα ροδου
1

δημοσ ρολου
296
ναυτιλιασ και αιγαιου
26
ροδου
παραρτημα οικου ν αυτου ροδου
1

δημοσ ροδου
296
υγειασ
21
ροδου
γενικο νοσοκομειο ροδου ανδρεασ παπανδρεου γενικο νοσοκομειο κ.υ. κω ίπποκρατειον" - γενικο νοσοκομειο - κ.υ. καλυμνου "το βουβαλειο"
1

συνολο     9

δημοσ χαλκιδεων
155
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
ευβοιασ
α.δ. ευβοιασ
1

δημοσ χαλκιδεων
155
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
ευβοιασ
α.τ. χαλκιδασ
1

δημοσ χαλκιδεων
155
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
ευβοιασ
εφετειο ευβοιασ
1

δημοσ χαλκιδεων
155
δικαιοσυνησ, διαφανειαΣ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
ευβοιασ
πρωτοδικειο χαλκιδασ
1

δημοσ χαλκιδεων
155
δικαιοσυνησ, διαφανειαΣ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
ευβοιασ
πταισματοδικειο χαλκιδα!
1

δημοσ χαλκιδεων
155
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
ευβοιασ
ειρηνοδικειο χαλκιδασ
1

δημοσ χαλκιδεων
155
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
ευβοιασ
ικα-υπόκ/μα χαλκιδασ
1

δημοσ χαλκιδεων
155
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
ευβοιασ
ε τα α/το μ εισ μηχανικων & εδε
1

συνολο    8

δημοσ χανιων
325
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
χανιων
α.δ. χανιων                                              1

δημοσ χανιων
325
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
χανιων
γ.α.δ.π. κρητησ
1

δημοσ χανιων δημοσ χανιων δημοσ χανιων
325
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
χανιων
υα χανιων
1


325
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
χανιων
α.τ. χανιων
1


325
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
χανιων
εφετειο κρητησ
1

δημοσ χανιων
325
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
χανιων
πρωτοδικειο χανιων
1

δημοσ χανιων
325
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
χανιων
ειρηνοδικειο χανιων
1

δημοσ χανιων
325
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
χανιων
καταστημα κρατησησ χανιων
3

δημοσ χανιων
325
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
χανιων
υποθηκοφυλακειο χανιων
1

δημοσ χανιων
325
υγειασ
21
χανιων
γν χανιων αγ. γεωργιοσ
1

συνολο    12

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
ανεξαρτητεσ αρχεσ [συνυπαγωγη: υπουργειο δικαιοσυνησ, διαφανει ασ και ανθρωπινων δικαιωματων)
23
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
αρχη προστασιασ δεδομενων π ροσωπiκου χαρακτη ρα
3

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
γενικη γραμματεια πολιτικησ προστασιασ
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
δ/νση αλλοδαπων αττικησ
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
δ/νση διαβατηριων αττικησ
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δημοσιασ ταξησ και προστασιαστου πολιτη
24
αττικησ-νοτιου τομεα αθηνων
δ/νση αστυν. αθηνων/αστυνομικο πρατηριο
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δημοσιασ ταξησ και προστασιαστου πολιτη
24
αττικησ-
ανατολικησ
αττικησ
δ/νση αστυν. αθηνων/καυσιμα μαρκοπουλου
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
δ/νση αστυν. αθηνων/δημοσιοσ κατήγορος
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
αττικησ-βορειου τομεα αθηνων
α.τ. απασ παρασκευησ


μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δημοσιασ ταξησ και προστασιαστου πολιτη
24
αττικησ-βορειου τομεα αθηνων
α.τ. αμαρουσιου
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δημοσιασ ταξησ και προστασιαστου πολιτη
24
αττικησ-βορειου τομεα αθηνων
α.τ. κηφισιασ


μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δημοσιασ ταξησ και προστασιαστου πολιτη
24
αττικησ-βορειου τομεα αθηνων
α.τ. παπαγου
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δημοσιασ ταξησ και προστασιαστου πολιτη
24
αττικησ-βορειου τομεα αθηνων
α.τ. πεντελησ
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
συμβουλιο τησ επικρατειασ
1
μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
πρωτοδικειο αθηνων
1
μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
εφετειο αθηνων
1
μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
ειρηνοδικειο αθηνων
1
μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
εισαγγελια πρωτοδικων αθηνων
1
μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
εισαγγελια εφετων αθηνων
1
μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
πταισματοδικειο αθηνων
1
μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-δυτικησ αττικησ
ικα-υποκ/μα ελευσινασ                                1
μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
ογα - κεντρικη υπηρεσια
2
μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-δυτικησ αττικησ
ικα-υπόκ/μα μεγαρων
1
μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
ικα-υποκ/μα πατησιων
2
μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-πειραιωσ
ικα-υπόκ/μα πειραια
2

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-βορειου τομεα αθηνων
τμημα κοιν. επιθωρησησ αγ. παρασκευησ


μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
ικα-υπόκ/μα ζωγραφου
2

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-δυτικου τομεα αθηνων
τμημα κοιν. επιθεωρησησ περιστεριου
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
ικα-υπόκ/μα πλ.αττικησ
2

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
ικα-υπόκ/μα δαφνησ
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-πειραιωσ
τμημα κοιν. επιθεωρησησ κεντρικου τομεα πειραια
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
ικα-υπόκ/μα νεου κοσμου
2

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-νοτιου τομεα αθηνων
ικα-υπόκ/μα καλλιθεασ


μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
ικα-υπόκ/μα γαλατσιου
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
ικα-υπόκ/μα αθηνων


μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-πειραιωσ
ναυτικο απομαχικο ταμειο (nat.)
2

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
οαεδ
2

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
οπαδ-κεντρικη υπηρεσια
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
οργανισμοσ ασφαλισησ ελευθερων επαγγελματιων
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
εργασιασ, κοινωνικησ ασφαλισησ και προνοιασ
19
αττικησ-κεντρικου τομεα αθηνων
σωμα επιθεωρησησ εργασιασ, διευθυνση διοικητικησ και τεχνικησ στηριξησ
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
υγειασ
21
αττικησ-βορειου τομεα αθηνων
εθνικοσ οργανισμοσ παροχησ υπηρεσιων υγειασ (εοπυυ)
2

συνολο             53

μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
θεσσαλονικησ
α.τ. λευκου πυργου
1

μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
θεσσαλονικησ
α.τ. πλατειασ δημοκρατιασ
1

μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
θεσσαλονικησ
α.τ. ανω πολησ - αγιου παυλου
1

μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
θεσσαλονικησ
α.τ. τουμπασ - τριανδριασ
1

μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
θεσσαλονικησ
τ.α. πλατειασ δημοκρατιασ
1

μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
θεσσαλονικησ
τ.α. λευκου πυργου
1

μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24            θεσσαλονικησ
τ.α. ανω πολησ - αγιου παυλου
1μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
δημοσιασ ταξησ και προστασιασ του πολιτη
24
θεσσαλονικησ
τ.α. τουμπασ - τριανδριασ
1
μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
θεσσαλονικησ
εφετειο θεσσαλονικησ
1
μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
θεσσαλονικησ
εισαγγελια εφετων θεσσαλονικησ
1
μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
θεσσαλονικησ
πρωτοδικειο θεσσαλονικησ
1
μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
θεσσαλονικησ
ειρηνοδικειο θεσσαλονικησ
1
μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
θεσσαλονικησ
πταισματοδικειο θεσσαλονικησ
1
μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
θεσσαλονικησ
ειρηνοδικειο βασιλικων
1
μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
θεσσαλονικησ
ειρηνοδικειο λαγκαδα
1
μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
23
θεσσαλονικησ
διοικητικο πρωτοδικειο θεσσαλονικησ
1
συνολο 16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 125

πινακασ 2: αριθμοσ υπαλληλων προσ μετακινηση

εδρα (δημοσ)
φορεα προελευσησ
κωδικοσ
εδρασ (δημου)
εποπτευον υπουργειο
κωδικοσ
εποπτεύοντος υπουργειου
φορεασ προελευσησ
αριθμοσ υπαλληλων σε διαθεσιμοτητα
δημοσ
ηρακλειου
κρητησ
305
υπουργειο εσωτερικων
14
αποκεντρωμενη διοικηση κρητησ
4
δημοσ ιωαννιτων
084
υπουργειο εσωτερικων
14
δημοσ ιωαννιτων
2
δημοσ ιωαννιτων
084
υπουργειο παιδειασ και θρησκευματων, πολιτισμου και αθλητισμου
17
πανεπιστημιο ιωαννινων
1
δημοσ καλαματασ
254
υπουργειο εσωτερικων
14
δημοσ καλαματασ
2
δημοσ κομοτηνησ
021
υπουργειο εσωτερικων
14
αποκεντρωμενη διοικηση μακεδονιασ-θρακησ
1
δημοσ λαμιεων
160
υπουργειο εσωτερικων
14
περιφερεια στερεασ ελλαδασ
1
δημοσ πατρεων
134
υπουργειο εσωτερικων
14
δημοσ πατρεων
6
δημοσ ροδου
296
υπουργειο εσωτερικων
14
δημοσ ροδου
6
δημοσ χαλκιδεων
155
υπουργειο εσωτερικων
14
δημοσ χαλκιδεων
5
δημοσ χανιων
325
υπουργειο εσωτερικων
14
αποκεντρωμενη διοικηση κρητησ
1
δημοσ χανιων
325
υπουργειο
14
δημοσ χανιων
6


εσωτερικων


-1

δημοσ χανιων
325
υπουργειο δικαιοσυνησ, διαφάνειας και ανθρωπινων δικαιωματων
23
υπουργειο δικαιοσυνησ, διαφάνειας και ανθρωπινων δικαιωματων
1

μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
υπουργειο παιδειασ και θρησκευματων, πολιτισμου και αθλητισμου
17
αριστοτελειο πανεπιστημιο θεσ/νικησ
00

μητροπολιτικη ενοτητα θεσσαλονικησ
520
υπουργειο εθνικησ αμυνασ
13
γενικο επιτελειο στρατου
2

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
υπουργειο εθνικησ αμυνασ
13
γενικο επιτελειο αεροποριασ
14

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
υπουργειο εθνικησ αμυνασ
13
γενικο επιτελειο ναυτικου
12

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
υπουργειο εθνικησ αμυνασ
13
γενικο επιτελειο στρατου
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
υπουργειο εσωτερικων
14
δημοσ καλαματασ
1

μητροπολιτικη περιφερεια αττικησ
510
υπουργειο δικαιοσυνησ, διαφάνειας και ανθρωπινων δικαιωματων
23
υπουργειο δικαιοσυνησ, διαφάνειας και ανθρωπινων δικαιωματων
8

συνολο82


   Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΗΓΗ: dsanet.gr